Ärendeförteckning 2011 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträde 2011-02-08

§ nr Ärende

1. Protokollsjustering
2. Sammanträdes laga tillkomst
3. Nämndens sammansättning den 1 januari 2011
4. Ordning för ersättares tjänstgöring
5. Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden
6. Korrigering av behovsutredning energi- och klimat
7. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bokslut 2010
8. Verksamhetsplan för 2011
9. Information
10. Meddelanden
11. Anmälan av delegationsbeslut
12. Rapport från Miljöstrategiska rådet

Sammanträde 2011-03-15

§ nr Ärende

13. Protokollsjustering
14. Förslag till beslut om uppskov om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från fastigheten xxxxx
15. Förslag till beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten xxxxx
16. Kontrollplan livsmedel 2011
17. Förslag till beslut gällande klagomål på lukt från verksamheten Sims Recycling Solutions AB, Karossen 5
18. Indexjustering av taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, taxa för offentlig kontroll av livsmedel, taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken och taxa för nämndens verksamhet enligt tobaks- och alkohollagen
19. Information
20. Meddelanden
21. Anmälan av delegationsbeslut
22. Rapport från Miljöstrategiska rådet

Sammanträde 2011-04-19

§ nr Ärende

23. Protokollsjusterin
24. Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, SIMS Recycling Solutions AB, Karossen 5
25. Upphävande av cisternpolicy för Katrineholms kommun fastställd 2004-09-04, § 34
26. Integration utifrån Framtidsboxens rapport
27. Återrapportering Mellannyckeln
28. Information
29. Anmälan delegationsbeslut
30. Rapport från miljöstrategiska rådet

Sammanträde 2011-06-14

§ nr Ärende

31. Yttrande gällande motion om klimat- och sårbarhetsanalys
32. Ytrtrande över motion om hästen som ett alternativ för miljövänlig skötsel av grönytor och skog
33. Milöpriset 2011
34. Information
35. Meddelanden
36. Anmälan om delegationsbeslut
37. Rapport från miljöstrategiska rådet
38. Yttrande över detaljplaneförslag för Duveholm 1:5 m.fl. Katrineholm
39. Yttrande över detaljplaneförslag för Djulö skola omfattande fastigheterna Djulö 1:172 m.fl. Katrineholm

 
 

 

Skicka ett tips om sidan till någon