Ärendeförteckning 2014

Sammanträde 2014-01-28

§ nr Ärende
1. Information
2. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
3. Detaljplan för infart till Lästen 4
4. Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1
5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
6. Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage till bostad (allrum och kokvrå) samt fasadändring (nya fönster och dörr)
7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd
8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum/balkong)
9. Meddelanden

Sammanträde 2014-02-25

§ nr Ärende
10. Information
11. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
12. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilanläggning (utställningshall och ny skadeverkstad) samt fasadändring och uppsättning av skyltar
13. Årsredovisning 2013
14. Verksamhetsplan 2014
15. Genomförd internkontrollplan 2013
16. Fastställande av internkontrollplan för 2014
17. Meddelanden

Sammanträde 2014-04-01

§ nr Ärende
18. Information
19. Rapportering av pågående planer med tidrapportering
20. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4
21. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd
22. Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod
23. Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
24. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
25. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
26. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning
27. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd
28. Yttrande över övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare
29. Meddelanden

Sammanträde 2014-05-06

§ nr Ärende
30. Information
31. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
32. Detaljplan för Skogsborgsskolan, fastigheten Trädgårdsmästaren 1 m.fl.
33. Detaljplan för del av kv. Vägskälet, fastigheterna Vägskälet 17 m.fl
34. Detaljplan för Djulönäs, fastigheterna Djulö 1:131 m.fl
35. Detaljplan för fastigheten Hästen 7 m.fl.
36. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad
37. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage och förråd)
38. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd
39. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
40. Ansökan om byggov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
41. Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring (flytt av fönster) på fritidshus
42. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport

 

Skicka ett tips om sidan till någon