Ärendeförteckning 2013 byggnadsnämnden

Sammanträde 2013-01-22

§ nr Ärende
1.  Information
2.  Avvikelserapport
3.  Detaljplan för del av kvarteret Violen, fastigheten Violen 4
4.  Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan, fatigheten Nejlikan 13
5.  Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17
6.  Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och stödmur samt marklov för anläggande av pool
7.  Ansökan om bygglov för anläggande av parkering samt nybyggnad av carport och garage
8.  Meddelanden

Sammanträde 2013-02-19

§ nr Ärende
9.  Information
10. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
11. Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17
12. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (carport)
13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
14. Personuppgiftsombud för byggnadsnämnden
15. Årsredovisning 2012 för byggnadsnämnden
16. Meddelanden

Sammanträde 2013-04-09

§ nr Ärende
17. Information
18. Avvikelserapportering
19. Detaljplan för Sågmon, fastigheten Öja 1:91 m.fl
20. Detaljplan för fastigheten Björkviks kyrka 1:1
21. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
22. Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av brygga
23. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och förråd
25. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport på garage
26. Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation
27. Ansökan om rivningslov för rivning av ett förråd och bygglov för tillbyggnad av rad- och kedjehus (altan)
28. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors/bostadshus (nya fönster)
29. Internkontorllplan för byggnadsnämnden 2013
30. Svar på motion om lägenheter för äldre
31. Meddelanden

Sammanträde 2013-05-07

§ nr Ärende
32. Information
33. Avvikelserapportering
34. Detaljplan för Strandhusen
35. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
36. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (förråd)
37. Meddelanden

Sammanträde 2013-06-10

§ nr Ärende
38. Information
39. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
40. Detaljplan för fastigheten Hjorten 3 m.fl.
41. Detaljplan för Forssjökvarn
42. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd
43. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av sjöbod (uterum)
44. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
45. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
46. Ansökan om bygglov för nybyggnad och om/tillbyggnad av sjukhus
47. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage (carport)
48. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
49. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (garage)
50. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum)
51. Ansökan om rivningslov för befintligt enbostadshus och garage och 
     bygglov för enbostadshus samt ombyggnad av sjöbod
52. Meddelanden

Sammanträde 2013-08-19

§ nr Ärenede 
53. Information
54. Detaljplan för Kvantumvallen, del av fastigheten Vägskälet 17
55. Detaljplan för Pionen 1
56. Ansökan om strandsksyddsdispens för anläggande av väg
57. Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
58. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning av altan)
59. Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik på del av 
      fastigheten Vägskälet 17 samt bygglov för uppsättning av skyltar
60. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum)
61. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostdshus (inglasat uterum)
62. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altan/balkong)
63. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbosadshus (inglasad altan)
64. Underlag till övergripande plan med budget 2014-2016
65. Förslag till reviderad kommunikationspolicy för Katrineholms kommun
66. Meddelanden

Sammanträde 2013-09-17 

§ nr Ärende
67. Information
68. Riktlinjer för prioriteringsordning av detaljplaner
69. Riktlinjer för plankostnader
70. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
71. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport
72. Delårsbokslut
73. Meddelanden

Sammanträde 2013-10-29

§ nr Ärende
74. Information
75. Riktlinjer för plankostnader
76. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
77. Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Åstgatan
78. Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1
79. Detaljplan för Pionen 1
80. Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
81. Saktionsavgift för nybyggnad av fritidshus år 2010
82. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
83. Ansökan om marklov för anläggande av pool samt bygglov för uppsättning av stödmur
84. Sanktionsavgift för väsentlig ändring av tomts höjdläge samt uppförande av mur runt nybyggnd pool
85. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
86. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av carport
87. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
88. Meddelanden

Sammanträde 2013-12-10

§ nr Ärende
89. Information
90. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
91. Detaljplan för Stortorget
92. Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1
93. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8
94. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
95. Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
96. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
97. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum)
98. Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2014
99. Budget 2014 för byggnadsnämnden
100. Meddelanden