Ärendeförteckning 2012 byggnadsnämnden

Sammanträde 2012-01-17
§ nr Ärende
1. Information
2. Delegationsordning
3. Ansökan om bygglov för ombyggnad av undervisningslokaler
4. Yttrande angående motion om gamla planer
5. Meddelanden
6. Sammanträdestid

Sammanträde 2012-02-14
§ nr Ärende
7. Information
8. Delegation för beviljande av bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal
9. Delegationsordning för byggnadsnämndens vaerksamhet
10. Detaljplan för Trollestrand - etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl
11. Detaljplan för del av kvarteret Violen, fastigheterna Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1
12. Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1 m.fl.
13. Detaljplan för Kvantumvallen fastigheten Vägskälet 17 m.fl.
14. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
15. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
16. Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ombyggnad av kontorslokaler till undervisningslokaler
17. Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ombyggnad av industrilokal till gym
18. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus
19. Årsredovisning 2011 för byggnadsnämnden med stadsarkitektkontoret
20. Meddelanden

Sammanträde 2012-03-20
§ nr Ärende
11. Plan- och bygglovtaxa 2012
12. Information
13. Avskrivning av planuppdrag
14. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
15. Detaljplan för kvarteret Hästen
16. Detaljplan för Värmbols verksamheetsområde
17. Detaljplan för kvarteret Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1
18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
19. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
20. Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt fritidshus och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage
21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad/förråd
22. Ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av enbostadshus
23. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
24. Meddelanden

Sammanträde 2012-04-17
§ nr Ärende
25. Information
26. Detaljplan för Portsättaren 1 
27. Detaljplan för Pionen 1
28. Detaljplan för Trollestrand - etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl
29. Ansökan om bygglov för nybyggnad av skatepark
30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
31. Meddelanden

Sammanträde 2012-05-15
§ nr Ärende
32. Information
33. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
34. Detaljplan för del av kvarteret Ametisten m.fl.
35. Detaljplan för fastigheten Hagsjö 1:8 m.fl.
36. Detaljplan för fastigheten Violen 4
37. Detaljplan för fastigheten Nejlikan 13
38. Detaljplan för kvarteret Poppeln m.fl.
39. Detaljplan för fastigheten Häringe 9:2 m.fl.
40. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad
41. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
42. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
43. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
44. Ansökan om tidsbegränsat bygglov under 5 år för ändrad användning av kontorshus/affärshus
45. Ansökan om tidsbegränsat bygglov under 5 år för ombyggnad av kontorslokaler
46. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och friggebod
47. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod
48. Meddelanden 

Sammanträde 2012-08-28
§ nr Ärende
49. Delegation för beviljande av bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad
50. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
51. Detaljplan för del av Nordvästra förbifarten och Vingåkersvägen del av fastigheten Kerstinboda 3:6 m.fl.
52. Detaljplan för Scaniaområdet, fastigheten Nävertorp 5:1 m.fl.
53. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och sidobyggnad
54. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
55. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uppförande av mur samt anläggande av pool
56. Ansökan om rivningslov för befintligt fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
57. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bil/däckverkstad
58. Förslag gällande bygglovbefirad bebyggelse utanför planplagt område, Katrineholms kommun
59. Förslag till övergripande plan med budget för byggnadsnämndens verksamhet
60. Yttrande över förslag till avfallsplan 2013-2017
61. Meddelanden

Sammanträde 2012-09-25
§ nr Ärende
62. Information
63. Avvikelserapportering med nya tidplaner för pågående detaljplaner
64. Detaljplan för fastigheten Lästen 4
65. Ansökan om bygglov för återvinningsstation, uppställningsplats för containrar
66. Ansökan om bygglov för nybyggnad av vedbod/förråd
67. Delårsbokslut för byggnadsnämndens verksamhet
68. Yttrande över kostpolitiskt och idrottspolitiskt program
69. Meddelanden