Ärendeförteckning 2011 byggnadsnämnden

Sammanträde 2011-02-08

§ nr Ärende

1. Information
2. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken
3. Detaljplan för VSR inom fastigheten Klubbetorp 2:4
4. Detaljplan för del av nordvästra förbifarten och Vingåkersvägen, fastigheterna Kerstinboda 3:6 m.fl.
5. Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltanordning på flerbostadshus inom fastigheten Hästen 3
6. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokstall inom fastigheten Lokstallet 1
7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus inom fastigheterna 4, 5, 6, 7
8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och ekonomibyggnad
9. Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av pumphus
10. Attesträtter
11. Meddelanden

Sammanträde 2011-03-15

§ nr Ärende

12. Information
13. Detaljplan för del av Fiskeboda 2:1
14. Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl., Tisnarebaden
15. Ansökan om förhandsbesked
16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
17. Ansökan om bygglov för ändrad användning och tillbyggnad av ekonomibyggnad
18. Abnsökan om bygglov för tillbyggnad av kontorshus (ny entré) inom fastigheten Boken 1
19. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu
20. Plan- och bygglovtaxa 2011
21. Meddelanden
22. Övrig fråga

Sammanträde 2011-03-24

§ nr Ärende

23. Årsredovisning 2010 för byggnadsnämnden med stadsarkitektkontoret

Sammanträde 2011-04-19

§ nr Ärende

24. Information
25. Detaljplan för Trollestrand - etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl., Katrineholms kommun
26. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ombyggnad/ändring av industribyggnad/lokal
27. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
28. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gäststuga
29. Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad (silo) inom fastigheten Cisternen 1
30. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gäststuga och carport
31. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang
32. Delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet
33. Motion om namngivning av rondeller
34. Meddelanden

Sammanträde 2011-05-17

§ nr Ärende

35. Analys av rapporten En jämförelse om kommunens plan- och bygglovsarbete ur ett medborgarperspektiv
36. Information
37. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
38. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
39. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (förråd) inom fastigheten Lilla Skarnhult 1:2
40. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
41. Ansökan om bygglov för anläggning av handikappramp på fastigheten Humlen 1
42. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
43. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning av teknisk byggnad
44. Skrivelse angående olovligt byggande, planläggning m.m.
45. Meddelanden

Sammanträde 2011-06-14

§ nr Ärende

46. Information
47. Delegation för beviljande av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
48. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och parkering inom fastigheten Rosenbusken 1
49. Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad (kontorslokaler till skollokaler) inom fastigheten Rådmannen 4
50. Hur kan aktiviteter främjas utifrån Framtidsboxens rapport?
51. Meddelanden

Sammanträde 2011-08-30

§ nr Ärende

52. Information om ett förslag till underlag för en detaljplan
53. Information
54. Detaljplan för del av fastigheten Gersnäs 3:7
55. Remiss av program inför översiktsplan för landsbygden i Norrköpings kommun
56. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
57. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
58. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
59. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fritidshus
60. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
61. Byggnadsnämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 2012-2014
62. Motion om klimat- och sårbarhetsanalys
63.Meddelanden

Sammanträde 2011-10-04

§ nr Ärende

64. Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 för byggnadsnämnden
65. Information
66. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus
67. Ansökan om bygglov för nybyggnad av pool och garage samt tillbyggnad av enbostadshus
68. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt
69. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt
70. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt
71. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt
72. Skrivelse angående olovligt byggande, planläggning mm
73. Motion om byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort
74. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
75. Meddelanden

Sammanträde 2011-11-08

§ nr Ärende

76. Information
77. Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar
78. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport
79. Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltanordning (ljuslåda på ben)
80. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga
81. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
82. Meddelanden

Sammanträde 2011-12-13

§ nr Ärende

83. Information
84. Detaljplan för Pionen 1 m.fl
85. Detaljplan för förskolan Lasstorp, del av fastigheten Lasstorp 4:3 m.fl
86. Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1
87. Detaljplan för del av fastigheten Rådmannen 3
88. Detaljplan för Ametisten m.fl
89. Revidering av detaljplan för Trollestrand-etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl
90. Ansökan om bygglov för anläggande av handikappramp
91. Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (bageri till lägenhet)
92. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningslov för rivning av befintlig byggnad
93. Remiss för inriktningsdokument: En god hälsa för alla i Katrineholms kommun-utmaningar 2012-2015
94. Planarbetsprogram för 2012-2014
95. Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2012
96. Meddelanden
97. Avtackning av stadsarkitekten samt tillönskan om God Jul och Gott Nytt År