Ärendeförteckning 2010, byggnadsnämnden

Sammanträde 2010-02-02
§ nr Ärende

1. Information
2. Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18
3. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
4. Ansökan om bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbro samt flytbrygga inom fastigheterna Duveholm 1:10 och Sandbäcken 3:1
5. Ansökan om bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk (nätstation) inom fastigheten Beckershov 2:1
6. Ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk inom fastigheten Gimmersta 1:8
7. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokstall (lokal för ungdomsverksamhet) inom fastigheten Lokstallet 1
8. Motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen
9. Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande - revisionsrapport
10. Justering av grundbelopp
11. Meddelanden

Sammanträde 2010-03-09
§ nr Ärende

12. Information
13. Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar
14. Detaljplan för Pizzeria Nobel inom fastigheten Nävertorp 5:1
15. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av stall, garage och uterum
16. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
17. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
18. Ansökan om rivningslov för del av byggnad, bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av affärshus och anläggande av parkering inom fastigheterna Barken 18 och 22
19. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus
20. Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus och bygglov för nybyggnad av fritidshus
21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
22. Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad
23. Årsredovisning 2009 för byggnadsnämnden med stadsarkitektkontoret
24. Meddelanden

Sammanträde 2010-03-29
§ nr Ärende

25. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärshus samt iordningställande av parkeringsplats inom fastigheterna Barken 18 och 22

Sammanträde 2010-04-13
§ nr Ärende

26. Information
27. Detaljplan för fastigheten Lejonet 12
28. Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggbnad av enbostadshus
29. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (hyvelhus)
30. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus
31. Ansökan om bygglov för anläggande av parkering inom fastigheten Blåduvan 4
32. Ansökan om bygglov för uppsättning av mast (radiotorn) 36 m och teknikhus inom fastigheten Celsinge 1:73
33. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (permanentboende, korttidsboende, särskilt boende) inom fastigheten Lasstorp 4:3
34. Ansökan om bygglov för anläggande av upphöjd trottoar med ramp och trappor på fastigheten Sandbäcken 3:1
35. Meddelanden

Sammanträde 2010-05-11
§ nr Ärende

36. Information
37. Delegataion för beviljande av bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten Tröskmaskinen 10
38. Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden)
39. Detaljplan för kvarteret Rosenbusken med omgivning, omfattande fastigheterna 1, 11 m.fl.
40. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Gamla Klubbetorp, omfattande del av fastigheten Klubbetorp 5:1 m.fl.
41. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad
42. Ansökan om bygglov för uppsättning av anordning för skyltar inom fastigheten Katrineholm 4:1
43. Skrotupplag
44. Motion om strandskydd
45. Meddelanden

Sammanträde 2010-06-08
§ nr Ärende

46. Information
47. Detaljplan för fastigheterna Duveholm 1:5 m.fl.
48. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
49. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad
50. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd
51. Yttrande över skrivelser angående tillbyggnad av industribyggnad
52. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus (inglasad altan)
53. Meddelanden

Sammanträde 2010-08-31
§ nr Ärende

54. Information
55. Fördjupning av översiktsplan för Stora Djulö säteri med omgivningar
56. Detaljplan för del av kv. Lejonet
57. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner i Katrineholm
58. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
59. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
60. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten Rosenbusken 1
61. Byggnadsnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013
62. Meddelanden

Sammanträde 2010-09-20
§ nr Ärende

63. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av och ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten Rosenbusken 1
64. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och parkering inom fastigheten Rosenbusken 1

Sammanträde 2010-10-05
§ nr Ärende

65. Information
66. Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl., Tisnarebaden
67. Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad
68. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 m hög stagad mobiltelefonmast och två teknikbodar inom fastigheten Åsa 8:1
69. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport
70. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus
71. Remiss av motion om laddstolpar för grönare biltrafik i Katrineholm
72. Byggnadsnämndens åtaganden i förhållande till övergripande resultatmål 2011-2013
73. Meddelanden

Sammanträde 2010-11-09
§ nr Ärende

74. Information
75. Detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden)
76. Detaljplan för Portsättaren 1
77. Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
78. Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad
79. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och nybyggnad av förråd
80. Föreläggande med anledning av brister om underhåll av byggnad
81. Meddelanden

Sammanträde 2010-12-14
§ nr Ärende

82. Information
83. Skyltprogram; Katrineholm - stadens skyltar, råd och riktlinjer
84. Upphävande av tomtindelningar, avstyckningsplaner och fastighetsplaner inom Katrineholms tätort, Valla och Floda
85. Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
86. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning av vattenverk till gemensamhetslokal/fritidshus
87. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och carport/garage
88. Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
89. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och nybyggnad av förråd
90. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus
91. Ansökan om bygglov för ändrad användning (av affärshus till föreningslokal), tillbyggnad och utvändig ändring inom fastigheten Kalkonen 8
92. Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2011
93. Meddelanden
94. Avtackning av avgående ledamöter och ersättare