Ärendeförteckning 2009, byggnadsnämnden

Sammanträde 2009-02-10

§ nr Ärende

1. Information
2. Detaljplan för Övningsfält. Del av fastigheterna Lasstorp 4:2 och Gersnäs 3:8
3. Detaljplan för VSR inom fastigheten Klubbetorp 2:4
4. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med mindre djurhållning, så kallad hästgård
5. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga inom fastigheten Sjöholm 2:2
6. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd (sjöbod)
7. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation
8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
9. Ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk inom fastigheten Floda-Sund 1:6
10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten Hagbyberga 4:1
11. Meddelanden

Sammanträde 2009-03-31

§ nr Ärende

12. Information
13. Detaljplan för gruppboende i Nävertorp inom fastigheten Mejseln 5
14. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
16. Ansökan om bygglov för påbyggnad av enbostadshus
17. Ansökan om bygglov för skyltanordning (grafisk display) inom fastigheten Lövåsen 3:1
18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus
19. Meddelanden

Sammanträde 2009-04-28

§ nr Ärende

20. Information
21. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
22. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
23. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus
25. Meddelanden

Sammanträde 2009-06-02

§ nr Ärende

26. Information
27. Detaljplan för del av Lilla Toltorp 6:1. Ärendet utgått
28. Detaljplan för kvarteret Lövkojan
29. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
31. Ansökan om bygglov för uppförande av 18 gårdsverk och 9 solcellsföljare inom fastigheten Gersnäs 3:8
32. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
33. Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorshus (frisör och massage) inom fastigheten Kastanjen 2
34. Ansökan om nybyggnad av fritidshus och garage
35. Ansökan om bygglov för uppförande av kontorshus med viss affärsverksamhet
36. Beslut om rivning av byggnad
37. Tertialuppföljning av byggnadsnämnden per den 30 april 2009
38. Meddelanden

Sammanträde 2009-09-08

§ nr Ärende

39. Information
40. Detaljplan för Nymanska villan, fastigheten Klubbetorp 5:110, Björkvik
41. Detaljplan för Backa Hage, fastigheterna Djupet 4-12 samt del av Sandbäcken 3:1
42. Detaljplan för del av Lasstorp 4:2 i anslutning till kvarteret Sviskonet
43. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus
44. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med möjlighet att uppföra byggnad för mindre djurhållning, hästgård
45. Ansökan om strandskyddsdispens
46. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
47. Planering med budget 2010 - 2012
48. Meddelanden

Sammanträde 2009-10-06

§ nr Ärende

49. Information
50. Delegation för beviljande av bygglov för nybyggnad av anläggning för biogasframställning inom fastigheterna Lasstorp 4:2 och/eller Eriksberg 22:4
51. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Ärendet utgått
52. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
53. Ansökan om bygglov för nybyggnad av inkasthus med sopbehållare av typ PWS system inom fastigheten Nävertorp 5:1, i anslutning till fastigheten Vinkelhaken 3
54. Avstyckning
55. Skrivelse om förlängning av verkställande av rivning
56. Meddelanden

Sammanträde 2009-11-10

§ nr Ärende

57. Motion om att Katrineholms kommun upprättar en policy och en plan för lokalt omhändertagande av dagvatten
58. Information
59. Anmälan om samråd för energiskogsodling
60. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, med möjlighet till mindre djurhållning
61. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
62. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall
63. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbro samt flytbrygga
64. Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2010
65. Motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun
66. Yttrande angående översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
67. Meddelanden

 Sammanträde 2009-12-15

§ nr Ärende

68. Information
69. Delegation för beviljande av bygglov för påbyggnad av Sörmlands Sparbank inom fastigheten Ringblomman 3
70. Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar
71. Detaljplan för Solkullen, Kastanjen 2
72. Detaljplan för bostadsbebyggelse intill Djulö Gärde omfattande fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.
73. Detaljplan för Djulö skola omfattande fastigheterna Djulö 1:172 m.fl.
74. Detaljplan för fastigheterna Barken 16, 21 m.fl., Lövåsen
75. Yttrande över samrådshandling Spelregler för en hållbar utveckling för Vingåkers kommun
76. Avstyckning
77. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten Sköldinge-Valla 16:1
78. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Linnéan 8 m.fl.
79. Ansökan om bygglov för nybyggnad av råvattenpumpstation inom fastigheten Bonneråd 1:1
80. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
81. Föreläggande om bortforsling av avställda fordon