Ärendeförteckning 2015, bygg- och mijönämnden

Sammanträde 2015-01-21

§ Nr Ärende
1. Information
2. Redovisning av delegationsbeslut
3. Rapportering av pågående planer med prioriteringsordning
4. Detaljplan för kvateret Alen
5. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus
6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd
8. Yttrande i överklagat ärende, föreläggande med vite att vidta åtgärder för grishållningen
9. Yttrande gällande prövotidsredovisning och slutliga villkor avseende utsläpp till
10. Bygg- och miljönämndens sammanträdesdagar 2015
11. Personuppgiftsombud för bygg- och miljönämnden 
12. Meddelanden

Sammanträde 2015-02-18

§ Nr Ärende
13. Information
14. Redovisning av delegationsbeslut
15. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
16. Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl.
17. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation
18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av bygdegård
19. Ansökan om bygglov för uppsättning av en 72 meter hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar
20. Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt förråd samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av förråd och carport
21. Förslag till yttrande gällande fortsatt och ändrad verksamhet
22. Årsredovisning 2014
23. Redovisning av internkontroll för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014
24. Budget 2015 för bygg- och miljönämnden
25. Verksamhetsplan 2015
26. Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2015
27. Meddelanden 

Sammanträde 2015-04-08

§ Nr Ärende
28. Information
29. Redovisning av delegationsbeslut
30. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
31. Detaljplan för kvarteret Palmen
32. Detaljplan för del av kvarteret Hunden
33. Ansökan om strandslyddsdispens
34. Anmälan om nybyggnad av carport samt ansökan om strandskyddsdispens
35. Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för tilbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage 
36. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
37. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
38. Ansökan om tidsbegränsat bygglov under 10 år för ombyggnad och ändrad användning från kontorslokaler till lägenheter
39. Beslut om föreläggande med löpande vite ovårdad tomt
40. Beslut om åtgärdsföreläggande, ovårdat tomt
41. Beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
42. Beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
43. Beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
44. Beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
45. Beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
46. Yttrande över förslag till förvaltningsplan, mikljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
47. Verksamhetsplan 2015
48. Kontrollplan
49. Delegationsordning för bygg- och miljönämnden
50. Yttrande över motion "Giftsanera skolorna"
51. Yttrande över förslag till Gång- och cykelplan för Katrineholms kommun
52. Yttrande över prövotidsredovisning av buller vid SKF Mekan
53. Meddelanden  

Sammanträde 2015-05-06

§ Nr Ärende
54. Information
55. Redovisning av delegationsbeslut
56. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
57. Avskrivning av inaktuella planuppdrag
58. Upphävande av detaljplan för Valla municipalsamhälle
59. Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1
60. Ansökan om strandskyddsdispens för områden som behöver tas i anspråk för anläggning av vatten- och avloppsledningar
61. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
62. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
63. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av släpvagn med skylt
64. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum), nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av pool
65. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i grupp (inglasat uterum)
66. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
67. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
68. Ansökan om utdömande av vite
69. Föreläggande enligt 26 kap 9, 14 § § miljöbalken
70. Förslag till beslut om förbud förenat med vite
71. Förslag till beslut om förbud förenat med vite att elda avfall
71. Förslag till beslut om förbud förenat med vite att elda avfall
72. Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
73. Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
74. Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten
75. Meddelanden

Sammanträde 2015-06-10

§ Nr Ärende
76. Information
77. Redovisning av delegationsbeslut
78. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 
79. Detaljplan för Finntorp och Lövåsen
80. Detaljplan för del av kvarteret Hämplingen
81. Detaljplan för Ragnars gärde i Forssjö
82. Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus
83. Ansökan om strandskyddsdispens
84. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
85. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (uteplats med skärmtak)
86. Ansökan om utdömande av vite
87. Yttrande gällande överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut gällande villkor
88. Ansökan om utdömande av vite
89. Yttrande över Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad
90. Meddelanden

  
  
 

 

Skicka ett tips om sidan till någon