Ärendeförteckning 2014 bildningsnämnden

Sammanträde 2014-02-18
§nr Ärende

 1. Inledning / Information
 2. Bildningsnämndens årsredovisning 2013
 3. 2013 års internkontroll inom bildningsförvaltningen
 4. Internkontroll för bildningsförvaltningen 2014
 5. Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter 2013
 6. Förslag till operativa mål och strategi för matematikutveckling inom Katrineholms skolor
 7. Anpassning av elevhälsan till ny organisation inom bildningsförvaltningen
 8. Yttrande över motion om att starta en familjecentral
 9. Synpunkter på remissförslag ljusplan, Katrineholms kommun
 10. Delegationsbeslut
 11. Inkomna skrivelser och protokoll
 12. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2014-03-18
§nr Ärende

   13.  Inledning / Information
   14.  Ekonomisk uppföljning
   15.  Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
   16.  Justering av årskurser på skolenheter mellan Skogsborgsskolan och Tallåsskolan
   17.  Tobaksfri skola
   18.  Tillgänglighetsanpassning Sandbäcksskolan
   19.  Förslag intern fördelning av schablonersättning
   20.  Ansökan till Integrationsfonden
   21.  Yttrande över revisionsrapporten:Granskning av samverkan kring äldre
   22.  Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016
   23.  Delegationsbeslut
   24.  Inkomna skrivelser och protokoll
   25.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
   26.  Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 17§
   27.  Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 17§

Sammanträde 2014-05-06
§nr Ärende

   28.  Inledning / Information
   29.  Ekonomisk uppföljning mars 2014
   30.  Yttrande gällande Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare
   31.  Ansökan dispens förskolechef
   32.  Information elevärende gymnasieskolan
   33.  Delegationsbeslut
   34.  Inkomna skrivelser och protokoll
   35.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2014-06-03
§nr Ärende

   36.  Inledning / Information
   37.  Ekonomisk uppföljning april 2014
   38.  Omfördelning av investeringsmedel gällande iPads till förskoleklass
   39.  Reviderat bidragsbelopp 2014 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi
   40.  Reviderat bidragsbelopp 2014 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi
   41.  Interkommunal ersättning för elev från annan kommun med placering i Katrineholms kommuns grundsärskoleverksamhet från och med 2014
   42.  Förslag till utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
   43.  Verksamhetschef för elevhälsan
   44.  Samråd detaljplan för del av kvarteret Hjorten
   45.  Yttrande över motion om giftfri vardag för våra barn
   46.  Återremiss: Ansökan dispens förskolechef
   47.  Delegationsbeslut
   48.  Inkomna skrivelser och protokoll
   49.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
   50.  Övriga ärenden

Sammanträde 2014-08-26
§nr Ärende

   51.  Inledning / Information
   52.  Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 18§
   53.  Ekonomisk uppföljning juli 2014
   54.  Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2015
   55.  Förslag till utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
   56.  Bildningsnämndens policy för tobaksfri skoltid
   57.  Bildningsnämndens Läxpolicy och Plan för läxhjälp
   58.  Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun
   59.  Delegationsbeslut
   60.  Inkomna skrivelser och protokoll
   61.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
   62.  Revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Sammanträde 2014-09-19
§nr Ärende

   63.  Inledning / Information
   64.  Bildningsnämndens delårsrapport 2014
   65.  Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2014
   66.  Yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun
   67.  Yttrande över revisionsrapport Tidiga och samordnade insatser i skolan
   68.  Yttrande över revisionsrapport Systematiskt kvalitetsarbete inom grund- och gymnasieskola
   69.  Synpunkter Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del staden
   70.  Samråd detaljplan för del av fastigheten Öja 1:91
   71.  Granskning detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1
   72.  Yttrande över motion om ekologisk frukt till barnen
   73.  Yttrande över motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan
   74.  Yttrande över motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014
   75.  Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun
   76.  Delegationsbeslut
   77.  Inkomna skrivelser och protokoll
   78.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2014-10-21
§nr Ärende

   79.  Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17§
   80.  Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17§

Sammanträde 2014-11-04
§nr Ärende

   81.  Inledning / Information
   82.  Ekonomisk uppföljning september 2014
   83.  Avgifter bildningsförvaltningens externa uppdrag, KomTek samt Kulturskolan
   84.  Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor
   85.  Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord
   86.  Yttrande över motion om språkbiennal i Katrineholm
   87.  Yttrande över motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan
   88.  Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege
   89.  Redovisning återremiss ansökan dispens förskolechef
   90.  Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17§
   91.  Delegationsbeslut
   92.  Inkomna skrivelser och protokoll
   93.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2014-12-16
§nr Ärende

   94. Inledning / Information
   95. Ekonomisk uppföljning oktober och november 2014
   96. Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan
   97. Förslag till fördelning av internbudget 2015
   98. Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi
   99. Bidragsbelopp 2015 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi
 100. Sammanträdesdagar, inklusive kvalitets- och uppföljningsplan för bildningsnämnden 2015
 101. Revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
 102. Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
 103. Förändring av skolenheter inom samordningsområde Syd
 104. Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente
 105. Yttrande över samverkansavtal för gymnasieskolan 2015
 106. Yttrande anvisningsdokument - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun
 107. Delegationsbeslut
 108. Inkomna skrivelser och protokoll
 109. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
 110. Avslutning

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*