Ärendeförteckning 2013 bildningsnämnden

Sammanträde 2013-01-29
§nr  Ärende

1.   Allmänhetens frågestund
2.   Information
3.   Förslag till ny organisation för bildningsförvaltningen
4.   Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter 2012
5.   Inrättande av bildningsnämndens kvalitetspris
6.   Komplettering av riktlinjer för områdesråd med inrättande av utbildningsråd
7.   Byte av programrådsordförande för fordonsprogrammet
8.   Deltagande Skolriksdag 6-7 maj 2013
9.   Val av personuppgiftsombud
10. Delegationsbeslut
11. Inkomna skrivelser och protokoll
12. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
13. Rapporter
14. Övriga frågor

Sammanträde 2013-02-19
§nr Ärende

15.  Allmänhetens frågestund
16.  Dagordning
17.  Information
18.  Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter 2012
19.  Bildningsnämndens årsredovisning 2012
20.  2012 års internkontroll inom bildningsförvaltningen
21.  Internkontrollplan för bildningsförvaltningen 2013
22.  Förtydligande av skolenheter
23.  Förtydligande av nya upptagningsområden
24.  Verksamhetschef för skolhälsovård
25.  Förslag till avgifter inom KomTek - Kommunal Teknikskola
26.  Förslag till revidering av avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag
27.  Förtydligande av policy för allmänhetens frågestund på bildningsnämndens sammanträden
28.  Uppföljning efter tillsyn i Katrineholms kommun
29.  Yttrande över revisionsrapport - Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
30.  Yttrande över motion - Bort med Bisfenol A
31.  Delegationsbeslut
32.  Inkomna skrivelser och protokoll
33.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
34.  Rapporter
35.  Avstängning av elev enligt skollagen kap. 5 §17

Sammanträde 2013-03-26
§nr Ärende

36.  Dagordning
37.  Samråd nya förordnanden för verksamhetschefer, rektorer, enhetschefer och förskolechefer
38.  Muntlig ekonomisk uppföljning
39.  Case 2020 - underlag för samhällsplanering för bildningsförvaltningens verksamhetsområde i Katrineholms kommun år 2020, 2025 och 2030
40.  Övriga frågor

Sammanträde 2013-04-09
§nr Ärende

41.  Allmänhetens frågestund
42.  Dagordning
43.  Information
44.  Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
45.  Yttrande över motion om ökad valmöjlighet av kost
46.  Yttrande angående ansökan från Kjesäters ideella förening om godkännande fristående gymnasieskola i Vingåkers kommun
47.  Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 §17
48.  Delegationsbeslut
49.  Inkomna skrivelser och protokoll
50.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
51.  Rapporter
52.  Övriga frågor

Sammanträde 2013-04-29
§nr Ärende

53.  Dagordning
54.  Ekonomisk uppföljning mars 2013 - muntlig rapport
55.  Samråd kring rektors- och förskolechefstjänster

Sammanträde 2013-05-28
§nr Ärende

56.  Uppvaktning
57.  Allmänhetens frågestund
58.  Dagordning
59.  Rapporter
60.  Handlingsplan mot frånvaro i grundskolan och i gymnasieskolan
61.  Rapport Nyhemsskolans utemiljö
62.  Utvärdering av resursfördelningsmodell för gymnasieskolan
63.  Förslag till utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
64.  Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
65.  Delegationsbeslut
66.  Inkomna skrivelser och protokoll
67.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
68.  Rapporter
69.  Avslutning

Sammanträde 2013-08-27
§nr Ärende

70.  Allmänhetens frågestund
71.  Uppvaktning / presentation
72.  Dagordning
73.  Ekonomisk uppföljning inklusive elevstatistik
74.  Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2014
75.  Verksamhetschef för skolhälsovård
76.  Revidering områdesrådens organisation
77.  Förtydligande av skolenheter
78.  Timplan för grundskolan i Katrineholms kommun
79.  Förslag om tillägg till reglemente för bildningsnämnden
80.  Yttrande över motion om barnfattigdom
81.  Förslag till reviderad kommunikationspolicy för Katrineholms kommun
82.  Delegationsbeslut
83.  Inkomna skrivelser och protokoll
84.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
85.  Rapporter

Sammanträde 2013-09-17
§nr Ärende

86.  Allmänhetens frågestund
87.  Presentation / Rapporter
88.  Dagordning
89.  Bildningsnämndens delårsrapport 2013
90.  Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris
91.  Yttrande över motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende
92.  Yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun
93.  Yttrande över motion om att minska lärarnas administration
94.  Delegationsbeslut
95.  Inkomna skrivelser och protokoll
96.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
97.  Rapporter

Sammanträde 2013-11-05
§nr Ärende

98.   Inledning
99.   Ekonomisk uppföljning september 2013
100. Översyn av broschyren samt revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun 
101. Förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2014
102. Yttrande över samverkansavtal för gymnasieskolan
103. Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun
104. Yttrande över motion om läxhjälp
105. Delegationsbeslut
106. Inkomna skrivelser och protokoll
107. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
108. Rapporter 

Sammanträde 2013-12-17
§nr Ärende

109. Inledning
110. Dagordning
111. Ekonomisk uppföljning oktober 2013
112. Förslag till fördelning av internbudget 2014
113. Bidragsbelopp 2014 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi
114. Bidragsbelopp 2014 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi
115. Kvalitets- och uppföljningsplan för bildningsnämnden 2014
116. Byte av programrådsordförande för naturvetenskapsprogrammet
117. Revidering av bildningsnämndens sammanträdesplan 2014
118. Samverkansprojekt avseende familjehemsplacerade barns skolgång
119. Svar på hemställan från Floda friskola om ytterligare bidrag för perioden 2009-2012
120. Yttrande över motion om sociala investeringsfonder
121. Yttrande över motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar
122. Delegationsbeslut
123. Inkomna skrivelser och protokoll
124. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
125. Samråd/information rektorsförordnanden
126. Tillsyn enskilda förskolor 2013
127. Rapporter
128. Övriga frågor / avslutning

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*