Ärendeförteckning 2012 bildningsnämnden

Sammanträde 2012-01-17
§nr  Ärende

1.   Allmänhetens frågestund
2.   Dagordning
3.   Förslag till förändring av upptagningsområden för delar av Katrineholms grundskolor
4.   Bildningsnämndens fördelade drift- och investeringsbudget 2012
5.   Återrapportering angående bildningsförvaltningens uppdrag att utreda och komplettera med modell för resursförstärkning till skolor med litet elevunderlag
6.   Förslag till bildningsnämndens skolplan samt bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014
7.   Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
8.   Redovisning av uppdrag angående utärdering av profilorganisation i Katrineholms grundskolor
9.   Revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
10. Presentation av nya rektorer
11. Fastställande av programrådsorganisation för Katrineholms gymnasieskolor från och med 2012
12. Yttrande över remiss för inriktningsdokument En god hälsa för alla i Katrineholms kommun - utmaningar 2012-2015
13. Delegationsbeslut
14. Inkomna skrivelser och protokoll
15. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
16. Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 §17
17. Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 §17
18. Rapporter
19. Övriga frågor

Sammanträde 2012-02-02
§nr  Ärende

20.  Dagordning
21.  Avstängning av elev enligt skollagen kap. 5 §17

Sammanträde 2012-02-21
§nr  Ärende

22.  Allmänhetens frågestund
23.  Dagordning
24.  Bildningsnämndens årsredovisning 2011
25.  Rapporter
26.  2011 års internkontroll inom bildningsförvaltningen
27.  Remiss "Från nationella till lokala miljökvalitetsmål"
28.  Delegationsbeslut
29.  Inkomna skrivelser och protokoll
30.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
31.  Rapporter
32.  Övriga frågor

Sammanträde 2012-04-24
§nr  Ärende

33.  Uppvaktning elever
34.  Allmänhetens frågestund
35.  Dagordning
36.  Presentation / Information
37.  Förvaltningsövergripande sammanfattning av kvalitetsredovisningar läsåret 2010/2011
38.  Ekonomisk uppföljning mars 2012
39.  Återrapportering av effekterna av införandet av ny resursfördelningsmodell
40.  Åtgärder för att minska kostnader 2012
41.  Revidering av riktlinjer för områdesråd i för- grund- och grundsärskola
42.  Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och annan pedagogisk verksamhet
43.  Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
44.  Redovisning av uppdrag angående utvärdering av profilorganisation i Katrineholms grundskolor
45.  Förslag till förändring i Katrineholms kommuns författningssamling nr 4.12
46.  Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun
47.  Yttrande gällande revisionsrapporten Rektors styrning och ledning
48.  Yttrande över motion om att införa årlig barnhearing
49.  Yttrande angående ansökningar från Kjesäters scoutkår ideell förening om att få starta en fristående gymnasieskola i Vingåkers kommun
50.  Delegationsbeslut
51.  Inkomna skrivelser och protokoll
52.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
53.  Rapporter
54.  Övriga frågor

Sammanträde 2012-05-29
§nr  Ärende

55.  Förslag till ny skolorganisation
56.  Allmänhetens frågestund
57.  Dagordning
58.  Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola
59.  Ekonomisk uppföljning april 2012
60.  Förslag till förändring av Tillämpningsregler för skolskjutsar
61.  Redovisning av profilering i grundskolan
62.  Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Katrineholms kommun
63.  Förslag till förändring av förskoleorganisationen inom Flodafors-Sköldinge-Valla rektorsområde
64.  Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun
65.  Yttrande över motionen "Skolan mitt i byn"
66.  Yttrande över motion om läsplattor i skolan
67.  Delegationsbeslut
68.  Inkomna skrivelser och protokoll
69.  Inkomna protokoll från områdesråd opch programråd
70.  Information och Rapporter
71.  Övriga frågor

Sammanträde 2012-08-28
§nr  Ärende

72.  Allmänhetens frågestund
73.  Dagordning
74.  Rapporter
75.  Ekonomisk uppföljning juli 2012
76.  Förslag till fördelning av driftbudgetramar omfattande augusti-december 2012
77.  Bildningsnämndens förslag till budget 2013 med plan 2014-2015
78.  Redovisning av uppdrag Läsprojekt
79.  Förslag gällande Barnperspektivet
80.  Policy för samverkan Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen
81.  Yttrande över motion om läraryrkets status och elevers resultat
82.  Delegationsbeslut
83.  Inkomna skrivelser och protokoll
84.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
85.  Rapporter
86.  Övriga frågor

Sammanträde 2012-09-04
§nr  Ärende

87.  Dagordning
88.  Svar till Skolinspektionen angående brister konstaterade vid tillsynsbesök i Katrineholms kommun våren 2012

Sammanträde 2012-09-18
§nr  Ärende

89.  Uppvaktning
90.  Almänhetens frågestund
91.  Dagordning
92.  Ekonomisk uppföljning av förskole- och grundskoleverksamheten
93.  Bildningsnämndens delårsrapport per 2012-08-31
94.  Rapport
95.  Svar till Skolinspektionen angående brister konstaterade vid tillsynsbesök i Katrineholms kommun våren 2012
96.  Placering av elever i Gymnasiesärskolan
97.  Fastställande av planer och programmål för gymnasiesärskolans specialutformade program
98.  Upprustning av Nyhemsskolans utemiljö
99.  Delegationsbeslut
100. Inkomna skrivelser ocvh protokoll
101. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
102. Rapporter
103. Övriga frågor

Sammanträde 2012-10-23
§nr  Ärende

104. Allmänhetens frågestund
105. Dagordning
106. Rapport från deltagande i SIDA-finansierade fortbildningen Den Globala Resan
107. Svar till Skolinspektionen angående brister vid tillsyn i Katrineholms kommun under våren 2012
108. Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande beträffande Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
109. Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande beträffande Fritidshem i Katrineholms kommun
110. Uppdrag Lust att Läsa - Läslyftet
111. Ekonomisk uppföljning av gymnasieskolans verksamhet
112. Ekonomisk uppföljning/prognos för 2012 med september månads utfall som bakgrund
113. Förslag till utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
114. Revidering av tillämpningsregler och översyn av taxor för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
115. Byte och nyval av politikerrepresentanter till Nyhems rektorsområde
116. Framtidsboxen
117. Yttrande över remiss angående reviderat kostpolitiskt program för Katrineholms kommun
118. Yttrande över remiss angående Idrottspolitiskt program för Katrineholms kommun
119. Yttrande över motion: Södra skolan - ett nytt Inferno
120. Yttrande över motion: Inför mer motion - fysisk aktivitet under skoltid
121. Yttrande över motion: Provbo och skola i Katrineholm
122. Yttrande över motion: Om inspiration till högre studier
123. Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. §17
124. Delegationsbeslut
125. Inkomna skrivelser och protokoll
126. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
127. Rapporter

Sammanträde 2012-12-18
§nr  Ärende

128. Allmänhetens frågestund
129. Dagordning
130. Ekonomisk uppföljning med utgångspunkt från november månad 2012
131. Förslag till fördelning av driftbudgetramar 2013
132. Bidragsbelopp 2013 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi
133. Revidering av programutbud i Katrineholms gymnasieskolor
134. Utredning av framtidens introduktionsprogram
135. Resursfördelningsmodell för gymnasieskolan i Katrineholms kommun
136. Bidragsbelopp 2013 för program som bedrivs inom Katrineholms kommuns gymnasieskolor
137. Revidering av tillämpningsregler för försksola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
138. Redovisning av profilering i grundskolan
139. Förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2013
140. Policy för allmänhetens frågestund på bildningsnämndens sammanträden
141. Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
142. Yttrande över motion om valfrihet och förskolan
143. Delegationsbeslut
144. Inkomna skrivelser och protokoll
145. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
146. Rapporter
147. Övriga frågor

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*