Ärendeförteckning 2011 bildningsnämnden

Sammanträde 2011-01-11
§nr  Ärende

1.     Allmänhetens frågestund
2.     Presentation / Information
3.     Inrättande av beredningsutskott för mandatperioden 2011-2014
4.     Val av representanter till beredningsutskott för mandatperioden 2011-2014
5.     Antagningsutskott gymnasieskolan i Katrineholms kommun
6.     Val av representanter till bildningsförvaltningens områdesråd för     mandatperioden 2011-2014 
7.     Val av representanter till gymnasieskolans programråd för mandatperioden 2011-2014
8.     Förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2011
9.     Redaktionella förändringar av texten i tillämpningsregler för kommunal barnomsorg
10.   Tidsplan för flytt av gymnasieprogram inom Katrineholms kommuns gymnasieskolor
11.   Deltagande Kommunal Skolriksdag 28-29 mars 2011
12.   Delegationsbeslut
13.   Inkomna skrivelser och protokoll
14.   Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
15.   Rapporter

Sammanträde 2011-02-22
§nr  Ärende

16.    Allmänhetens frågestund
17.    Dagordning
18.    Bildningsnämndens årsredovisning 2010
19.    Kvalitetsredovisning avseende bildningsnämndens verksamheter 2010
20.    Reviderad drift- och investeringsbudget 2011
21.    Kulturplan för barn och unga
22.    Förslag gällande utbud av gymnasieskolans nationella program höstterminen 2011 - programplaner och kursutbud
23.    Systemdokumentation bildningsförvaltningen
24.    Yttrande över motion att Katrineholms kommun ska införa självstyrande skolor
25.    Revisionsrapport - Granskning av interna kostnader
26.    Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll
27.    Delegationsbeslut
28.    Inkomna skrivelser och protokoll
29.    Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
30.    Rapporter
31.    Övriga frågor

Sammanträde 2011-04-12
§nr  Ärende

32.   Allmänhetens fågestund
33.   Dagordning
34.   Presentation/information
35.   Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun
36.   Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun
37.   Avstängning och eventuell förvisning av elev enligt gymnasieförordningen kap. 6 §§23 och 24
38.   Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden
39.   Byte av politikerrepresentant till Norra - Östra rektorsområdets områdesråd
40.   Analys av Framtidsboxens rapport - möjliga aktiviteter inom bildningsnämndens verksamhetsområde
41.   Katrineholms Tekniska College - ett stärkt samarbete mellan kommun och regionala företag
42.   Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående grundskola år 4-9 i Katrineholms kommun
43.   Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass och fristående grundskola i Katrineholms kommun
44.   Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
45.   Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
46.   Yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
47.   Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
48.   Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
49.   Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
50.   Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
51.   Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
52.   Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
53.   Yttrande över ansökan från Folkuniversitetets gymnasieskolor i Öst AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
54.   Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Katrineholms kommun
55.   Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
56.   Yttrande över ansökan från Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
57.   Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
58.   Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
59.   Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
60.   Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
61.   Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
62.   Delegationsbeslut
63.   Inkomna skrivelser och protokoll
64.   Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
65.   Rapporter
66.   Övriga frågor

Sammanträde 2011-05-31
§nr  Ärende

67.   Allmänhetens frågestund
68.   Dagordning
69.   Information
70.   Förslag till förändring av Tillämpningsregler för skolskjutsar gällande val av skola 7-9 samt förtydligande av Tillämpningsregler för skolskjutsar
71.   Redaktionella förändringar av texten i tillämpningsregler för kommunal barnomsorg
72.   Yttrande över motion om fritidsgård i Valla
73.   Vitesföreläggande för fullgörande av skolgång
74.   Delegationsbeslut
75.   Inkomna skrivelser och protokoll
76.   Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
77.   Förslag lägga ner Hantverksprogrammet - inriktning textil på Duveholmsgymnasiet
78.   Rapporter

Sammanträde 2011-08-30
§nr  Ärende

79.   Information
80.   Allmänhetens frågestund
81.   Dagordning
82.   Förfrågningsunderlag upphandling skolskjutsar
83.   Bildningsnämndens förslag till budget 2012 med plan 2013-2014
84.   Vitesföreläggande för fullgörande av skolgång
85.   Förslag till riktlinjer för programråd
86.   Byte av politikerrepresentant till Tallås rektorsområdes områdesråd
87.   Kommunala Teknikskolan - Kom Tek
88.   Yttrande över motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé
89.   Yttrande över motion om att inrätta barnbokslut
90.   Yttrande över motion om hästen som ett bra alternativ för miljövänlig skötsel av grönytor och skog
91.   Delegationsbeslut
92.   Inkomna skrivelser och protokoll
93.   Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
94.   Rapporter

Sammanträde 2011-09-20
§nr  Ärende

95.   Information
96.   Allmänhetens frågestund
97.   Dagordning
98.   Vitesföreläggande för fullgörande av skolgång
99.   Bildningsnämndens delårsrapport per 2011-08-31
100. Byte av politikerrepresentant till Tallås rektorsområdes områdesråd
101. Redaktionella förändringar av texten i tillämpningsregler för skolskjutsar
102. Delegationsbeslut
103. Inkomna skrivelser och protokoll
104. Rapporter
105. Övriga frågor

Sammanträde 2011-10-17
§nr  Ärende

106.  Information
107.  Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 17§

Sammanträde 2011-11-22
§nr  Ärende

108.  Uppvaktning av deltagare i Yrkes-VM
109.  Allmänhetens frågestund
110.  Dagordning
111.  Redovisning av uppdrag gällande mindre skolenheter med fokus på år 7-9
112.  Förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2012
113.  Kulturskolans kvalitetsredovisning 2010/11
114.  Förslag till ändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012
115.  Revidering av delegationsordning med anledning av ny skollag
116.  Yttrande över motion om att erbjuda föreningslivet möjligheten till lokalsamverkan för förskoleverksamhet
117.  Yttrande över kommunöversyn Karineholm i projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland
118.  Kompletterande ansökan avseende föräldrakooperativet Lyckebobarnen
119.  Delegationsbeslut
120.  Inkomna skrivelser och protokoll
121.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
122.  Rapporter
123.  Övriga frågor

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*