Ärendeförteckning 2017 bildningsnämnden

Sammanträde 2017-02-21
§nr Ärende

1.   Inledning / Information
2.   Årsredovisning 2016
3.   Internkontrollrapport 2016
4.   Internkontrollplan 2017
5.   Val av ny politikerrepresentant till programråd
6.   Delegationsbeslut
7.   Meddelanden

Sammanträde 2017-03-28
§nr Ärende

8.   Inledning/Information
9.   Månadsrapport februari 2017
10. Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och högstadieskolor
11. Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler
12. Målbild för Lärmiljön i Katrineholms skolor
13. Val av ny politikerrepresentant till programråd
14. Val av ny politikerrepresentant till områdesråd
15. Delegationsbeslut
16. Meddelanden

Sammanträde 2017-05-09
§nr Ärende

17. Inledning / Information
18. Månadsrapport mars 2017
19. Omfördelning investeringsbudget 2017
20. Förslag till omfördelning i investeringsbudget 2017
21. Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan
22. Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
23. Delegationsbeslut
24. Meddelanden

Sammanträde 2017-06-13
§nr Ärende

25. Inledning / Information
26. Månadsrapport april 2017
27. Förslag utdelning från stipendier och fonder
28. Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden
29. Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
30. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet, C Företaget dagbarnvårdare
31. Utredning om integrering av särskoleverksamhet
32. Delegationsbeslut
33. Meddelanden

Sammanträde 2017-08-22
§nr Ärende

34. Inledning / Information
35. Månadsrapport juli 2017
36. Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2018
37. Förslag taxor och avgifter 2018
38. Förändring av skolenheter från och med höstterminen 2017
39. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
40. Delegationsbeslut
41. Meddelanden

Sammanträde 2017-09-26
§nr Ärende

42. Inledning/Information
43. Bildningsnämndens delårsrapport 2017
44. Val av politikerrepresentant till områdesråd
45. Förslag yttrande över motion om skoldusch
46. Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola
47. Förslag yttrande över remiss hastighetsplan för Katrineholms kommun
48. Delegationsbeslut
49. Meddelanden

Sammanträde 2017-11-07
§nr Ärende

50. Inledning / Information
51. Månadsrapport september 2017
52. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2018
53. Verksamhetsrapporter läsåret 2016/2017
54. Förslag upptagningsområden för Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås
55. Förslag yttrande motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under åren 2017/2018
56. Återrapport uppdrag Språkbiennal
57. Delegationsbeslut
58. Meddelanden

Sammanträde 2017-12-12
§nr Ärende

59. Inledning / Information
60. Månadsrapport oktober och november 2017
61. Förslag fördelning av internbudget 2018
62. Bidragsbelopp 2018 för verksamheter som bedrivs i extern regi
63. Förslag utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2017
64. Revidering bildningsnämndens delegationsordning
65. Rutin för prioritering vid skolval
66. Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
67. Delning av programråd Katrineholms Tekniska College
68. Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
69. Delegationsbeslut
70. Meddelanden

 

 

 


 

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*