Ärendeförteckning 2016 bildningsnämnden

Sammanträde 2016-02-23
§nr Ärende

1.    Inledning / Information
2.    Val av politikerrepresentant till områdesrådet för Sandbäcksskolan
3.    Bildningsnämndens årsredovisning 2015
4.    2015 års internkontroll inom bildningsförvaltningen
5.    Internkontrollplan för bildningsförvaltningen 2016
6.    Ansökan om medel integrationssfonden
7.    Ny internfördelning av schablonersättning
8.    Katrineholms skolplan 2016-2019
9.    Delegationsbeslut
10.  Meddelanden

Sammanträde 2016-03-22
§nr Ärende

11.  Inledning / Information
12.  Ekonomisk uppföljning februari 2016
13.  Förslag förändring av skolenheter inom år 7-9
14.  Utredning av alternativa förslag till förstudien "Byggnation av ny skola i centrum"
15.  Revidering skolplan 2016-2019
16.  Yttrande över motion om rastaktivitet under skoltid
17.  Delegationsbeslut
18.  Meddelanden 

Sammanträde 2016-05-10
§nr Ärende

19.  Inledning / Information
20.  Ekonomisk uppföljning mars 2016
21.  Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd
22.  Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd och programråd
23.  Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn förskoleklass och grundskola
24.  Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn gymnasieskola
25.  Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn gymnasiesärskola
26.  Yttrande över motion om skolmotion - Puls-projektet
27.  Ansökan om att flytta tillstånd att driva pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun
28.  Delegationsbeslut
29.  Meddelanden
30.  Vitesföreläggande för fullgörande av skolgång

Sammanträde 2016-06-14
§nr Ärende

31.  Inledning/Information
32.  Ekonomisk uppföljning april 2016
33.  Val av ny politikerrepresentant till områdesrådet för Sandbäckens förskolor
34.  Förslag utdelning från stipendier och fonder
35.  Yttrande över motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms skolor
36.  Delegationsbeslut
37.  Meddelanden

Sammanträde 2016-08-23
§nr Ärende

38.  Inledning / Information
39.  Ekonomisk uppföljning maj 2016
40.  Förslag bildningsnämndens överripande plan med budget 2017
41.  Förslag förändring av taxor och avgifter från 2017
42.  Val av nya politikerrepresentanter till Julita skola och till Sköldinge skola
43.  Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
44.  Yttrande gällande En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019
45.  Förändring av skolenheter inom år 7-9 - förtydligande av namn
46.  Delegationsbeslut
47.  Meddelanden

Sammanträde 2016-09-27
§nr Ärende

48.  Inledning/Information
49.  Bildningsnämndens delårsrapport 2016
50.  Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter läsåret 2015-16
51.  Förslag till utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
52.  Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2016
53.  Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd och programråd
54.  Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2017
55.  Synpunkter Program uppföljning av privata utförare
56.  Yttrande över motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
57.  Yttrande över motion om att ändra PuL-blankett
58.  Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
59.  Delegationsbeslut
60.  Meddelanden
61.  Förslag till justering av bestämmelser elevresor för gymnasieelever
62.  Sekretessärende

Sammanträde 2016-11-15
§nr Ärende

63.  Inledning/Information
64.  Ekonomisk uppföljning september 2016
65.  Revidering bildningsnämndens delegationsordning
66.  Delegationsbeslut
67.  Meddelanden

Sammanträde 2016-12-13
§nr Ärende

68.  Inledning / Information
69.  Ekonomisk uppföljning oktober 2016
70.  Förslag fördelning av internbudget 2017
71.  Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi
72.  Förslag förändring av skolorganisation för gymnasieskolan
73.  Nya skolor i Katrineholm - riktlinjer, delaktighet och inflytande
74.  Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden - del 1 Övergripande
75.  Yttrande över förslag till renhållningsplan 2018-2022
76.  Yttrande över förslag till kemikalieplan 2017-2020
77.  Delegationsbeslut
78.  Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*