Ärendeförteckning 2015

Sammanträde 2015-01-13
§nr Ärende

1.    Inledning / Information
2.    Inrättande av beredningsutskott för mandtaperioden 2015-2018
3.    Val av representanter till bildningsnämndens beredningsutskott för mandatperioden 2015-2018
4.    Val av politikerrepresentanter för bildningsförvaltningens områdesråd mandatperioden 2015-2018
5.    Val av politikerrepresentanter till bildningsförvaltningens programråd mandatperioden 2015-2018
6.    Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
7.    Deltagande Skolriksdag 2015
8.    Delegationsbeslut
9.    Inkomna skrivelser och protokoll
10.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2015-02-24
§nr Ärende

11.   Inledning / Information
12.   Förslag fördelning av investeringsbudget 2015
13.   Bildningsnämndens årsredovisning 2014
14.   2014 års internkontroll inom bildningsförvaltningen
15.   Internkontrollplan för bildningsförvaltningen 2015
16.   Förändring av skolenheter inom samordningsområde Väst och Syd
17.   Förändring av skolenheter inom samordningsområde Gymnasiet
18.   Delegationsbeslut
19.   Inkomna skrivelser och protokoll
20.   Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2015-03-17
§nr Ärende

21.  Revidering lokala ordningsföreskrifter

Sammanträde 2015-03-31
§nr Ärende

22.  Inledning / Information
23.  Ekonomisk uppföljning februari 2015
24.  Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltninens verksamheter 2014
25.  Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för skolskjuts
26.  Förstudie - Strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola
27.  Kulturskolans uppdrag
28.  Val av ny politikerrepresentant till Julita skolas och till Sköldinge skolas områdesråd
29.  Yttrande över motion om att alla elever ska klara behörighet till gymnasieskolan senast år 2020
30.  Yttrande över motion om att giftsanera förskolorna
31.  Synpunkter förslag Gång- och cykelplan för Katrineholms kommun
32.  Yttrande över "Grundläggande principer för finansiering av IT"
33.  Yttrande över utredningen "Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun"
34.  Delegationsbeslut
35.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2015-05-05
§nr Ärende

36.  Inledning / Information
37.  Ekonomisk uppföljning mars 2015
38.  Ändring av upptagningsområde inom centrala Katrineholm
39.  Förändring av skolenheter samt förtydligande av förskolenheter
40.  Ansökan om dispens förskolechef
41.  Delegationsbeslut
42.  Inkomna skrivelser och protokoll
43.  Inkomna protokoll från områdesråd pch programråd

Sammanträde 2015-06-09
§nr Ärende

44.  Inledning / Information
45.  Ekonomisk uppföljning april 2015
46.  Omfördelning av investeringsbudget 2015
47.  Förslag till utdelning från stipendier och fonder
48.  Förslag rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder
49.  Återtagande av beslut om ändring av upptagningsområde inom centrala Katrineholm
50.  Yttrande över Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm
51.  Yttrande gällande Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad
52.  Samråd ny förskolechef
53.  Verksamhetsövergång av fristående förskola samt förändring av skolenheter inom samordningsområde Nord
54.  Delegationsbeslut
55.  Inkomna skrivelser och protokoll
56.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
57.  Avslutning

Sammanträde 2015-08-25
§nr Ärende

58.  Inledning/Information
59.  Ekonomisk uppföljning juli 2015
60.  Komplettering "Förstudie ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola"
61.  Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2016-2018
62.  Val av ny politikerrepresentant till områdesråden för Häringe och Asplundens förskolor, samt Östra skolan
63.  Val av ny ordförande samhällsvetenskapsprogrammets programråd
64.  Remissvar förslg Måltidspolitiskt program
65.  Remissvar förslag Idrottspolitiskt program
66.  Delegationsbeslut
67.  Inkomna skrivelser och protokoll
68.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2015-09-22
§nr Ärende

69.  Inledning/Information
70.  Bildningsnämndens delårsrapport 2015
71.  Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2015
72.  Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
73.  Uppdelning Introduktionsprogrammens programråd
74.  Delegationsbeslut
75.  Inkomna skrivelser och protokoll
76.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd

Sammanträde 2015-10-14
§nr Ärende

77.  Dagordning
78.  Överföring av förskolan i Flodafors (avdelning Flodhästen) till Häringe förskola i Valla samt förändrade upptagningsområden för förskolor inom Flodabygden
79.  Ajournering
80.  Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Sammanträde 2015-11-17
§nr Ärende

81.  Inledning / Information
82.  Månadsuppföljning september 2015
83.  Förslag ny socioekonomisk resursfördelningsmodell
84.  Sammansträdesdagar, inklusive kvalitets- och uppföljningsplan, för bildningsnämnden 2016
85.  Delegationsbeslut
86.  Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*