Ärendeförteckning 2010 bildningsnämnden

Sammanträde 2010-01-26
§ nr Ärende

1.  Allmänhetens frågestund
2.  Dagordning
3.  Information
4.  Reviderad övergripande planering med budget 2010 och plan 2011-2012 för bildningsnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-16 §187
5.  Fastställande av modell och principer för bildningsnämndens resursfördelning till förskola, familjedaghem, skolbarnsomsorg, förskoleklass samt grundskolan år 1-9
6.  Fastställande av resursfördelningsmodell för Katrineholms gymnasieverksamhet samt bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor
7.  Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden
8.  Grundbidragsbelopp 2010 för förskoleverksamhet som bedrivs i enskild regi
9.  2010 års bidragsnivå till friskolor och skolbarnsomsorg i enskild regi
10. Ansökningar från Floda friskola avseende tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd
11. Yttrande över revisionsrapporten Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande
12. Byte samt nyval av politikerrepresentant till områdesråd
13. Delegationsbeslut
14. Inkomna skrivelser och protokoll
15. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
16. Rapporter
17. Övriga frågor

Sammanträde 2010-02-23
§ nr Ärende

18. Allmänhetens frågestund
19. Dagordning
20. Rapporter
21. Bildningsnämndens årsredovisning 2009
22. Val av personuppgiftsombud
23. Yttrande över motion om att ge möjlighet till ett extra år i grundskolan i    Katrineholms kommun
24. Yttrande över Säker och trygg kommun - omcertifiering
25. Delegationsbeslut
26. Inkomna skrivelser och protokoll
27. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
28. Rapporter
29. Övriga frågor

Sammanträde 2010-04-13
§ nr Ärende

30.  Allmänhetens frågestund
31.  Uppvaktningar
32.  Dagordning
33.  Kvalitetsredovisningar avseende bildningsnämndens verksamheter 2009
34.  Kommunikationspolicy för bildningsnämndens verksamhetsområde
35.  Yttrande över motion om att flytta Interkulturella enheten till Nyhemsskolan
36.  Uppdrag om kulturplan för barn och unga
37.  Val av politikerrepresentant till områdesråd samt ordförande till programråd
38.  Delegationsbeslut
39.  Inkomna skrivelser och protokoll
40.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
41.  Rapporter
42.  Övriga frågor


Sammanträde 2010-06-01
§ nr Ärende

43.  Uppvaktning
44.  Allmänhetens frågestund
45.  Dagordning
46.  Avstängning och förvisning av elev enligt Gymnasieförordningen kap. 6 §§23 och 24
47.  Förslag till organisation för Obligatoriska Särskolan
48.  Kvalitetsredovisning avseende Kulturskolans verksamheter 2009
49.  Förslag till beslut gällande utbud av gymnasieskolans nationella program höstterminen 2011
50.  Förslag till regler för elevresor för gymnasieelever i Katrineholms kommun
51.  Yttrande över motion om framtidsjobb som feriejobb
52.  Yttrande angående ansökan från Flodabygdens Friskoleförening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Katrineholms kommun
53.  Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Katrineholms kommun
54.  Yttrande angående ansökan från Kunskapsvärlden HB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Katrineholms kommun
55.  Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Norrköpings kommun
56.  Yttrande angående ansökan från Kunskapscompaniets Gymnasium KCGY AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
57.  Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
58.  Yttrande angående ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
59.  Yttrande angående ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
60.  Yttrande angående ansökan från Rytmus AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
61.  Yttrande angående ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
62.  Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
63.  Yttrande angående ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
64.  Yttrande angående ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
65.  Yttrande angående ansökan från MoveITskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
66.  Yttrande angående ansökan från Pluskompetens Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
67.  Yttrande angående ansökan från Pluskompetens Utbildnings i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
68.  Yttrande angående ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
69.  Yttrande angående ansökan från MoveITskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
70.  Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
71.  Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
72.  Yttrande angående ansökan från Framtidsgymnasiet Öst AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
73.  Yttrande angående ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings1 kommun
74.  Yttrande angående ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
75.  Yttrande angående ansökan från Stiftelsen Rudolf Steinerskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköping kommun
76.  Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
77.  Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskolan Mikael elias Teoretiska gymnasium i Norrköpings kommun
78.  Yttrande angående ansökan från Michael Marcus, fysisk person, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
79.  Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
80.  Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
81.  Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
82.  Delegationsbeslut
83.  Inkomna skrivelser och protokoll
84.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
85.  Rapporter
86.  Avslutning

Sammanträde 31 augusti 2010
§nr  Ärende

87.  Allmänhetens frågestund
88.  Dagordning
89.  Förslag till bildningsnämndens budget 2011 med plan 2012-2013
90.  Hemställan om höjning av taxa vid uthyrning av Tallåsaulan
91.  Förslag till hantering av donationsfonder förvaltade av bildningsnämnden
92.  Förslag till åtgärder med anledning av utvärderingen av elevhälsan i Katrineholms grund- och gymnasieskolor
93.  Delegationsbeslut
94.  Inkomna skrivelser och protokoll
95.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
96.  Rapporter
97.  Övriga frågor

Sammanträde 21 september 2010
§nr  Ärende

98.   Uppvaktning
99.   Allmänhetens frågestund
100. Dagordning
101. Bildningsnämndens delårsrapport per 2010-08-31
102. Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden
103. Uppdrag om att utveckla ämnet matematik
104. Yttrande över motion om trafiksäkerheten vid Julita skola
105. Delegationsbeslut
106. Inkomna skrivelser och protokoll
107. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
108. Rapporter
109. Övriga frågor


Sammanträde 26 oktober 2010
§nr  Ärende

110.  Allmänhetens frågestund
111.  Dagordning
112.  Information om uppdrag om kulturplan för barn och unga
113.  Förslag gällande utbud av gymnasieprogrammens inriktningar
114.  Utredning av förutsättningarna att erbjuda hantverksprogrammet från och med läsåret 2011/2012
115.  Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011/2012
116.  Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och fritidshem samt rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
117.  Yttrande över remiss av motion om lika villkor för elever i skolor i Katrineholms kommun
118.  Delegationsbeslut
119.  Inkomna skrivelser och protokoll
120.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
121.  Rapporter
122.  Övriga frågor


Sammanträde 7 december 2010
§nr  Ärende

123.  Allmänhetens frågestund
124.  Dagordning
125.  Utredning av särskolans framtida organisation
126.  Redovisning av fördelning av tilldelade medel för utveckling av ämnet matematik
127.  Förslag till förändring av enhetsindelning för skolår 6/7 - 9 samt ändrade regler för skolskjuts år 7-9 inom Katrineholms kommun
128.  Förslag till utdelning ur "Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond"
129.  Förslag gällande utbud av gymnasieskolans nationella program höstterminen 2011 - programplaner och kursutbud
130. Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg i Katrineholms kommun
131.  Remissvar : Ny inriktning och organisation av fritidsverksamheten inom handikappomsorgens samt förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd
132.  Remissyttrande Lärlingsutredningens betänkande Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19)
133.  Yttrande över promemorian "Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning (U2010/5775/G)
134.  Gymnasieprogrammens inriktningar - ändring och tillägg
135.  Delegationsbeslut
136.  Inkomna skrivelser och protokoll
137.  Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
138.  Rapporter
139.  Övriga frågor
140.  Avslutning
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*