Ärendeförteckning 2009 bildningsnämnden

Sammanträde 2009-01-27

§ nr Ärende

1.  Allmänhetens frågestund
2.  Förslag till förändring av upptagningsområden för delar av Katrineholms skolor
3.  Allmän översyn av samtliga upptagningsområden utifrån skolskjutsorganisation och nyckelkodsområden i Katrineholms kommun
4.  Utredningsuppdrag av framtida lokalbehov i Katrineholms gymnasieskolor
5.  Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 för bildningsnämnden - reviderad efter kf-beslutet 2008-12-17 §195
6.  Rapport
7.  Förslag till bildningsnämndens plan för årliga internkontroller
8.  Förslag att lägga ner Upplevelseprogrammet på Lindengymnasiet
9.  Byte av politikerrepresentant till Nordvästra barn- och ungdomsområdets områdesråd
10. Delegationsbeslut
11. Inkomna skrivelser och protokoll
12. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
13. Rapporter
14. Övriga frågor

Sammanträde 2009-02-24
§ nr Ärende

15. Allmänhetens frågestund
16. Dagordning
17. Bildningsnämndens årsredovisning 2008
18. Förslag till bildningsnämndens åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2009
19. Yttrande om remiss gällande betänkandet av barnbrottsutredningen (SOU 2008:111)
20. Yttrande gällande motion om Flyktingbarns introduktion i skolan
21. Yttrande gällande betänkandet "I den äldres tjänst" (SOU 2008:126)
22. Delegationsbeslut
23. Inkomna skrivelser och protokoll
24. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
25. Rapporter
26. Övriga frågor

Sammanträde 2009-04-07
§ nr Ärende

27. Allmänhetens frågestund
28. Dagordning
29. Information
30. Kvalitetsredovisning 2008 - muntlig rapport
31. Revidering av tillämpningsregler för skolskjutsar
32. Fastställande av bildningsnämndens resursfördelningsmodell för förskola, familjedaghem, skolbarnsomsorg, förskoleklass samt grundskola år 1-9
33. Delegationsbeslut
34. Inkomna skrivelser och protokoll
35. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
36. Rapporter
37. Övriga frågor

Sammanträde 2009-05-26
§ nr Ärende

38. Rapport
39. Allmänhetens frågestund
40. Dagordning
41. Utdelning av medel ur Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare
42. Rapport
43. Kvalitetsredovisning avseende bildningsnämndens verksamheter 2008
44. Uppföljning av mål och uppdrag samt budget per 2009-04-30
45. Uppdrag från kommunfullmäktige - muntlig rapport
46. Ändring av programnamn
47. Yttrande gällande motion om att starta kommunal öppen förskola
48. Ansökan om att starta enskild skolbarnsomsorg i Katrineholms kommun
49. Delegationsbeslut
50. Inkomna skrivelser och protokoll
51. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
52. Rapporter
53. Övriga frågor

Sammanträde 2009-06-16
§ nr Ärende

54. Dagordning
55. Förslag till åtgärder med anledning av det ekonomiska läget
56. Äskande av investeringsmedel för arbetmiljöåtgärder vid Lindengymnasiet
57. Rapport
58. Avslutning

Sammanträde 2009-08-25
§ nr Ärende

59. Utdelning av stipendier
60. Allmänhetens frågestund
61. Dagordning
62. Rapporter
63. Övergripande planering med budget 2010 och plan 2011-2012 för bildningsnämnden
64. Yttrande över förslag till biblioteksplan för Katrineholms kommun
65. Yttrande över förslag till Drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2009-2012
66. Yttrande över motion om att Katrineholms fullmäktige bör införa de vanebildande läkemedlen i kommunens alkohol- och drogpolitiska program
67. Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökning av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Norrköping
68. Yttrande angående ansökan från Curt Nicolin Gymnasiet AB om utökning av rätt till bidrag och tillsyn för fristående gymnasieskola i Finspångs kommun
69. Yttrande angående ansökan från Kunskapscompaniets Gymnasium AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
70. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Eskilstuna kommun
71. Yttrande angående ansökan från Lernia College AB, Norrköping om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
72. Yttrande angående ansökan från Didaktus Skolor AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
73. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola Realgymnasiet i Norrköpings kommun
74. Yttrande angående ansökan från Pluskompetens Utbildnidngs i Sverige AB om utökning av den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Norrköpings kommun
75. Revidering av tillämpningsregler för skolskjutsar
76. Delegationsbeslut
77. Inkomna skrivelser och protokoll
78. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
79. Rapporter
80. Övriga frågor

Sammanträde 2009-09-22
§ nr Ärende

81. Uppvaktning elever
82. Allmänhetens frågestund
83. Information/enkätundersökning
84. Avstängning och eventuell förvisning av elev enligt gymnasieförordningen kap. 6 §§ 23 och 24
85. Avstängning och eventuell förvisning av elev enligit gymnasieförordningen kap. 6 §§ 23 och 24
86. Bildningsnämndens delårsrapport per 2009-08-31
87. Förslag till revidering av taxa för Mediateket
88. Förslag till revidering av skolskjutsreglemente gällande grundskolan i Katrineholms kommun
89. Utredningsuppdrag av framtida lokalbehov i Katrineholms gymnasieskolor
90. Yttrande över förslag till riktlinjer för Katrineholms externa webbplatser
91. Yttrande över förslag till reviderad Grafisk profil
92. Yttrande över motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun
93. Byte av programrådsordförande till Elprogrammet, Lindengymnasiet
94. Delegationsbeslut
95. Inkomna skrivelser och protokoll
96. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
97. Rapporter

Sammanträde 2009-11-17

§ nr Ärende

98.  Allmänhetens frågestund
99.  Dagordning
100.Presentation enkätundersökning
101.Information om kommunfullmäktiges beslut gällande bildningsnämndens budget 2010
102.Presentation ny förvaltningschef bildningsförvaltningen
103.Förslag till justering av befintliga barn- och ungdomsområden inom bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun
104.Förslag till revidering av tillämpningsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Katrineholms kommun
105.Förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2010
106.Byte av politikerrepresentant till Nävertorps barn- och ungdomsområde
107.Yttrande över departementspromemorian "Särskilda program och behörighet till yrkesprogram"
108.Yttrande över motion om att införa mer undervisning i privatekonomi på grundskola och gymnasium
109.Yttrande över motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
110.Delegationsbeslut
111.Inkomna skrivelser och protokoll
112.Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
113.Rapporter
114.Avtackning