Ärendeförteckning 2008 bildningsnämnden

Sammanträde 2008-02-26
§ nr Ärende

1.  Lokalanpassning vid Valla skola och Sköldinge skola
2.  Uppvaktning
3.  Allmänhetens frågestund
4.  Dagordning
5.  Rapporter
6.  Bildningsnämndens bokslut 2007
7.  Information förberedelseklasser
8.  Övergripande planering med budget 2008 och plan 2009-2010 för bildningsnämnden - reviderad efter kf-beslut 2007-12-17 §301
9.  Information om ekonomiska konsekvenser, dels av avtalsrörelsen 2008, dels av demografiska förutsättningar i förhållande till av kf fastställd budgetram 2008
10. Pedagogisk verksamhet för "15-timmars barn" i förskolan
11. Byte av politikerrepresentant till Grundsärskolans områdesråd
12. Val av programrådsordförande till Teknikprogrammet-IT samt programrådsordförande till Barn och Fritidsprogrammet
13. Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn
14. Yttrande över motion om att utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor
15. Yttrande om remiss gällande promemoria om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen
16. Delegationsbeslut
17. Inkomna skrivelser och protokoll
18. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
19. Övriga rapporter
20. Övriga frågor

Sammanträde 2008-04-01
§ nr Ärende

21. Allmänhetens frågestund
22. Dagordning
23. Kvalitetsredovisning 2007 - muntlig redovisning
24. Yttrande om remiss gällande revisionsrapaport "Skolans effektivitet, kvalitet och kostnader
25. Pedagogisk verksamhet för "15-timmars barn" i förskola
26. Förslag till återtagande av beslut angående överflyttning av Kulturskolan till Vita Huset (Citygymnasiet)
27. Förslag till återtagande av beslut angående ombyggnader för lokalanpassning vid Valla skola
28. Installation av rullstolshiss m.m. Sköldinge skola, på fastigheten Skalunda 7:2, Katrineholms kommun
29. Grund och markarbeten av Mysak, Saltkråkan, på fastigheten Måsen 1, Katrineholms kommun
30. Hemställan om tilläggsanslag på grund av ökad verksamhetsvolym 2008
31. Delegationsbeslut
32. Inkomna skrivelser och protokoll
33. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
34. Rapporter
35. Övriga frågor

Sammanträde 2008-05-27
§ nr Ärende

36. Presentation/uppvaktning
37. Dagordning
38. Rapporter
39. Utdelning av medel ur Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare
40. Kvalitetsredovisning avseende bildningsnämndens verksamheter 2007
41. Uppföljning av mål och uppdrag samt budget per 2008-04-30
42. Omprövning av 2008 års investeringsanslag
43. Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för tillskapande av tre nya permanenta förskoleavdelningar i Katrineholms tätort
44. Förslag till ändring i beslutet om Pedagogisk verksamhet för "15-timmars barn" i förskola
45. Delegationsbeslut
46. Inkomna skrivelser och protokoll
47. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
48. Övriga frågor

Sammanträde 2008-08-26
§ nr Ärende

49. Presentation
50. Dagordning
51. Förslag till ändring av avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Katrineholms kommun
52. Förslag till bildningsnämndens övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011
53. Yttrande angående ansökan från Flodabygdens Friskoleförening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Katrineholms kommun
54. Yttrande angående ansökan från Fourfront AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utökning av verksamhet vid friskolan John Bauergymnasiet i Eskilstuna kommun
55. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan ITGymnasiet i Norrköpings kommun
56. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utökning av fristående gymnasiekola i Norrköpings kommun
57. Yttrande angående ansökan från Fourfront AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till utökning av verksamheten vid fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
58. Yttrande angående ansökan från Resurscenter Mo Gård AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasie särskola i Finspångs kommun
59. Yttrande angående ansökan från MoveITskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun (utökning)
60. Yttrande angående ansökan från Walthers Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
61. Yttrande angående ansökan från British School AB om statlig tilldsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
62. Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
63. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tilsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
64. Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
65. Yttrande angående ansökan från Jensen Education Ab om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
66. Yttrande angående ansökan från Ultra Education Ab om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
67. Yttrande angående ansökan från MoveITskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
68. Yttrande angående ansökan från Kunskapscompaniet Ankaret AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
69. Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bodrag till utökning av utbildningar vid NTI-gymnasiet i Eskilstuna kommun
70. Yttrande angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till utökning av utbildningar vid NTI-gymnasiet i Norrköpings kommun
71. Yttrande angående ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
72. Framtidsvägen - En refomerad gymnasiesksola, svar på remiss av betänkandet SOU 2008:27
73. Verksamhetschef för gymnasiets skolhälsovård
74. Personuppgiftsombud
75. Delegationsbeslut
76. Inkomna skrivelser och protokoll
77. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
78. Rapporter

Sammanträde 2008-09-23
§ nr Ärende

79. Dagordning
80. Bildningsnämndens delårsrapport per 2008-08-31
81. Förslag till Bildningsnämndens skolplan och verksamhetsplan 2009-2011
82. Förslag till utveckling av verksamhet med profiler i Katrineholms kommun
83. Delegationsbeslut
84. Inkomna skrivelser och protokoll
85. Inkomna protkoll från områdesråd och programråd
86. Rapporter
87. Övriga frågor

Sammanträde 2008-11-18
§ nr Ärende

88. Allmänhetens frågestund
89. Rapporter
90. Förslag till ändring av tillämpningsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Katrineholms kommun
91. Förslag till förändring av upptagningsområde för delar av Katrineholms grundskolor
92. Förslag att överföra bildningsförvaltningens ekonomipersonal inom förskola och skolbarnsomsorg till kostservice i service- och teknikförvaltningen
93. Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden
94. Sammanträdesplan 2009 för bildningsnämnden
95. Förslag om gemensamt programråd för Handels- och administrations-programmet och Upplevelseprogrammet
96. Svar på revisionsrapporten "Granskning av skolans effektivitet, kvalitet och kostnader" med återkoppling till Mellannyckeln
97. Yttrande gällande motion om att stärka jämställdhetsarbetet inom skolorna i Katrineholms kommun
98. Delegationsbeslut
99. Inkomna skrivelser och protokoll
100.Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
101.Rapporter
102.Övriga frågor

Sammanträde 2008-12-03
§ nr Ärende

103.Dagordning
104.Avstängning och eventuell förvisning av elev enligt gymnasieförordningen kap. 6 §§ 23 och 24
105.Avstängning och eventuell förvisning av elev enligt gymnasieförordningen kap. 6 §§ 23 och 24

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*