Ärendeförteckning 2007 bildningsnämnden

Sammanträde 2007-01-09
§ nr Ärende

1.  Dagordning
2.  Rapporter
3.  Inrättande av beredningsutskott för mandatperioden 2007-2010
4.  Val av representanter till beredningsutskott för mandatperioden 2007-2010
5.  Inrättande av intagningsutskott för gymnasieskolan mandatperioden 2007-2010
6.  Val av representanter till intagningsutskott för gymnasieskolan mandatperioden 2007-2010
7.  Val av representanter till barn- och ungdomsförvaltningens områdesråd mandatperioden 2007-2010
8.  Förslag till riktlinjer för programråd
9.  Val av representanter till gymnasieskolans programråd mandatperioden 2007-2010
10. Sammanträdesplan 2007 för bildningsnämnden
11. Hemställan om förlängning av delegationsordningarna för före detta utbildningsnämnden och före detta barn- och ungdomsnämnden under tiden 2007-01-01 till 2007-07-31
12. Öppna sammanträden - allmänhetens frågestund
13. Delegationsbeslut
14. Information
15. Deltagande Kommunal Riksdag 27-28 mars 2007
16. Övriga frågor

Sammanträde 2007-02-20
§ nr Ärende

17. Allmänhetens frågestund
18. Dagordning
19. Förvisning av elev från undervisningen vid gymnasieskolan
20. Rapporter
21. Bokslut för barn- och ungdomsnämndens verksamhet 2006
22. Bokslut för utbildningsnämndens verksamhet 2006
23. Minskad nettokostnadsram 2007
24. Fritidsgården Kryptan
25. Förslag rektorsförordnande Nyhems barn- och ungdomsområde
26. Byte av politikerrepresentant för Nordvästra barn- och ungdomsområdet
27. Byte av programrådsordförande till Indviduella programmets programråd
28. Delegationsbeslut
29. Inkomna skrivelser och protokoll
30. Övriga frågor
31. Rapporter från områdesråd och programråd

Sammanträde 2007-03-26
§ nr Ärende

32. Dagordning
33. Rapporter
34. Lokal- och personalminskning utifrån demografiska förändringar
35. Lokalminskning
36. Barnomsorg med anledning av att föräldrars arbetstider är förlagda till sena kvällar, helger och nätter
37. Personuppgiftsombud
38. Inkomna skrivelser och protokoll
39. Delegationsbeslut
40. Rapporter från områdesråd och programråd
41. Övriga frågor

Sammanaträde 2007-04-17
§ nr Ärende

42. Dagordning
43. Fritidsgården Kryptan
44. Ekonomi/verksamhetsuppföljning baserad på mars månads ekonomiska utfall för barn- och ungdomsförvaltningen
45. Budgetuppföljning efter mars månads utfall 2007
46. Kvalitetsredovisning avseende förskolans och grundskolans verksamheter 2006
47. Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
48. Förslag till rutiner för hantering av stiftelser/donationsfonder
49. Förslag till rektorsförordnanden samt ändring av barn- och ungdomsområden
50. Delegationsbeslut
51. Inkomna skrivelser och protokoll
52. Rapporter från områdesråd och programråd
53. Övriga rapporter
54. Övriga frågor

Sammanträde 2007-06-12
§ nr Ärende

55. Allmänhetens frågestund
56. Dagordning
57. Utdelning av medel ur Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare
58. Avvikelserapportering av kf:s mål och uppdrag till bildningsnämnden
2007-04-30
59. Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden baserad på april månads utfall med konsekvensbeskrivningar för omfördelning av budget till förskola från övriga verksamheter
60. ny förvaltningsorganisation - förvaltningschef
61. Delegationsordning för bildningsnämnden
62. Upphävande av bildningsnämndens beslut 2007-03-26 §36 att ej längre erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger fr.o.m. 2007-07-02
63. Lokalförändringar för Solkullens och Förberedelseklassernas verksamheter
64. Lokal- och personalanpassning av grundskolan utifrån demografiska förutsättningar
65. Val av programrådsordförande till Gymnasiesärskolans programråd
66. Byte av politikerrepresentant till Sköldinge/Flodafors områdesråd samt representanter till Sjöholm/Strångsjö och Forssjö/Björkviks områdesråd
67. Ansökan om bidrag för start av föräldrakooperativet Lyckebo i Katrineholms kommun fr.o.m. augusti 2007
68. Yttrande om remiss av Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft"
69. Yttrande angående remiss av revisionsrapporten "Insatser för barn i behov av särskilt stöd"
70. Förslag till åtgärder för ökning av elevers möjligheter att nå målen i skolan
71. Yttrande äver förslag till biblioteksplan för Katrineholms kommun
72. Delegationsbeslut
73. Inkomna skrivelser och protkoll
74. Rapporter
75. Övriga frågor

Sammanträde 2007-08-28
§ nr Ärende

76. Lärarstipendium från Katrineholms skolors samfond
77. Dagordning
78.Tekniska kompetens i samverkan (TKS)
79. Ekonomisk uppföljning - muntlig rapport
80. Ansökan om bidrag från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
81. Inkommen intresseanmälan att öppna en dygnet runt förskola i Katrineholm
82. Förslag till övergripande planering med budget 2008 och plan 2009-2010
83. Verksamhetschef för gymnasiets skolhälsovård
84. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
85. Ändring i  delegationsordning för bildningsnämnden
86. Byte av politikerrepresentant till Sjöholm/Strångsjö områdesråd
87. Yttrande angående handläggning av personalärende
88. Yttrande över motion om vårdnadsbidrag i Katrineholms kommun
89. Yttrande från bildningsförvaltningen gällande motion om naturskola i Katrineholms kommun
90. Yttrande om remiss gällande insatsprogram för utveckling av Östgötaregionen
91. Yttrande angående ansökan från Kunskapscompaniet Ankaret AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
92. Yttrande angående ansökan från NTI-skolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
93. Yttrande angående ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
94. Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
95. Yttrande angående ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
96. Yttrande angående ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun
97. Yttrande angående ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
98. Yttrande angående ansökan från Jensen Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun
99. Delegationsbeslut
100.Inkomna skrivelser och protokoll
101.Rapporter

Sammanträde 2007-10-16
§ nr Ärende

102. Allmänhetens frågestund
103. Dagordning
104. Rapporter
105. Bildningsnämndens delårsrapport per 2007-08-31
106. Yttrande från bildningsförvaltningen gällande motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun
107. Delegationsbeslut
108. Inkomna skrivelser och protokoll
109. Rapporter från områdesråd och programråd
110. Övriga rapporter

Sammanträde 2007-11-27
§ nr Ärende

111. Dagordning
112. Bildningsnämndens skolorganisation fr.o.m. läsåret 2008/2009
113. Allmänhetens frågestund
114. Information
115. Ekonomisk rapport - muntlig
116. Sammanträdesplan 2009 för bildningsnämnden
117. Byte av politikerrepresentant till Nyhems områdessråd samt till Grundsärskolans områdesråd
118. Byte av programrådsordförande för Specialutformat Teknikprogram, Hotell- och restaurangprogrammet samt Barn och Fritidsprogrammet
119. Yttrande gällande motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna
120. Återtagen intresseanmälan att öppna dygnet runt förskola i Katrineholm
121. Delegationsbeslut
122. Inkomna skrivelser och protkoll
123. Inkomna protokoll från områdesråd och programråd
124. Övriga rapporter
125. Avslutning

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*