5 juni 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 4 juni 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 4 juni 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Yttrande över remissen Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en förstudie om barnfattigdom i Katrineholm. Förstudien behandlar i sin bakgrund barnkonventionen, begreppen barnfattigdom och ekonomisk utsatthet, en omvärldsbevakning samt en presentation av livsvillkoren i Katrineholm.

Nämnden ställde sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Nämnden föreslog kommunstyrelsen att samordningsansvaret ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområdet.

Redovisning av åtgärder utifrån IVO:s tillsyn av nattbemanning vid Norrgläntans demensboende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har översänt beslut från tillsyn av nattbemanning på Norrgläntan. Enligt beslutet ska nämnden säkerställa att samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. De enskilda som bor på Norrgläntan, och som av något skäl inte kan öppna avdelningsdörrarna, ska vid behov och utan dröjsmål få hjälp med detta.

Nämnden godkände förvaltningens redovisade åtgärder och översänder dem till IVO.
Nämnden beslutade att förvaltningen får utöka nattbemanningen på Norrgläntans demensboende från fyra till fem nattpersonal. Beslutet ska verkställas senast den 1 september 2015.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av debiteringsrutiner inom vård- och omsorgsförvalt­ningen

Den interna kontrollen av debitering inom vård- och omsorg har granskats på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till åtgärder och översänder dessa till revisorerna.

Yttrande över motion om fler reserver för volymökningar

Inger Fredriksson och Anita Karlsson, centerpartiet, har lämnat in en motion om att systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas och omfatta även äldreomsorgen i Katrineholms kommun.

Nämnden ställde sig bakom vård- och förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås.

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem infördes inom hemtjänsten från den 1 januari 2011. Valfriheten innebär att brukaren har möjlighet att välja utförare till sina beviljade hemtjänst­insatser.

Kraven på utförarna regleras i ett förfrågningsunderlag som tillsammans med ersättningsnivåerna ska ses över regelbundet. En översyn har nu skett.

Nämnden beslutade att fastställa förslaget till förfrågningsunderlag med bilagor samt ekonomisk ersättning till utförarna att gälla från och med den 1 juli 2015.

Ansökan om att bli extern utförare inom hemtjänsten

Nämnden godkände TTM Omvårdnad AB och Alminia AB (tidigare Svensk Personlig Hemtjänst AB) som utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem från den 1 juli 2015.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre – Lex Sarah (utebliven insats)

När en brukare återvände hem efter vistelse på sjukhus, fick denne ingen hjälp på natten. Orsaken berodde på brister i dokumentationen och på bristande rutiner. Brukaren har fått hjälp av hemtjänsten under dagtid.

För att detta inte ska hända igen har förvaltningen vidtagit en rad åtgärder.

Nämnden beslutade att det inträffade är ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris år 2015

Nämnden beslutade att 2015 kvalitetspris ska gå till:

  • Festivalgruppen för mogna, 20 000 kronor
  • Hemtjänst Valla, 15 000 kronor
  • Jonas Smedbäck, 5 000 kronor
  • Patricia Blomqvist, 5 000 kronor

Kvalitetsprisen ska delas ut i samband med nämndens sammanträde den 27 augusti 2015.

Utvärdering av vård- och omsorgsförvaltningens samråds­organisation

Nuvarande samrådsorganisation beslutade av nämnden i juni 2013.
Eftersom det kommit fram synpunkter på hur den har fungerat, har en utvärdering nu gjorts.

Nämnden godkände utredningen och uppdrog åt förvaltningen att revidera samrådsorganisationen senast i slutet av oktober 2015.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*