30 oktober 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 oktober 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2015

Nämnden ska en gång per kvartal rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska lämnas Inspektionen för vård och omsorg, revisorerna och kommunfullmäktige.
Vid tredje kvartalets rapportering fanns totalt 12 ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende 7 beslut
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 5 beslut.

Projekt Trampa för liv och lust jDomeBikearound

Information lämnades om projektet Trampa för liv och lust jDomeBikearound.
Det är ett samarbete mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och FoU i Sörmland (FoUiS).
Projektet handlade om att prova aktivitetscykeln jDome Bikearound till brukare inom ett vårdboende och en dagverksamhet inom äldreomsorgen i Katrineholm.
Cykeln styrs i Google Street view. Med jDome Bikearound kan man till exempel ta en cykeltur i de trakter där man har vuxit upp eller cykla runt på Manhattan.
Syftet har varit att minska brukarnas känsla av ensamhet och stärka gemenskapen på vårdboendet och dagverksamheten. Målet har varit att öka samtalen mellan brukare.
Projektet har bedrivits på Furulidens vårdboende och dagverksamhet under perioden den 16 februari - 31 maj 2015.
Projektet har dokumenterats i en slutrapport daterad den 12 oktober 2015.
Nämnden beslutade att lägga slutrapporten till protokollet.

Reviderad samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden

I förslag om ny samrådsorganisation har det förtydligats hur samråden ska planeras, genomföras och följas upp. Även antalet medborgardialoger har förändrats samtidigt som det har förtydligats att de ska vara utåtriktade aktiviteter som är öppna för allmänheten. De förtroendevalda ska, enligt den reviderade samrådsorganisationen, vara mer delaktiga i planeringen av medborgardialog och brukarråd. Ett särskilt avsnitt handlar om de förtroendevaldas roll och uppdrag.
Nämnden godkände förslaget att gälla från den 1 januari 2016.

Redovisning av hur ej vidtagna åtgärder utifrån lex Sarahanmälan vid servicehus genomförs

Den 14 april 2015 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en inspektion i Katrineholm  utifrån en anmälan om missförhållande som inträffade i juni 2014. Anmälan avsåg omvårdnadspersonalens bemötande av en person som befann sig i utsatt situation och behandlades av vård- och omsorgsnämnden den 11 december 2014.
IVO har den 31 augusti 2015 översänt beslut från tillsynen. Av beslutet framgår att vård- och omsorgsnämnden ska redovisa när och hur ej vidtagna åtgärder ska genomföras.
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens redovisning och översänder den som nämndens egen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälningar om missförhållanden enligt lex Sarah

Nämnden behandlade fyra händelser anmäls enligt lex Sarah.
Två ärenden handlade om att trygghetslarmet inte fungerat när brukarna larmat nattpatrullen. Nämnden beslutade att händelserna utgör påtagliga risker för allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen.
Ärendena skickas till Inspektionen för vård och omsorg.

Det tredje ärendet handlade om att en brukare inte fått hjälp när denne larmat personal på ett boende. Personalen hade inte hört larmet som hade glömts i ett annat rum.
Det fjärde ärendet handlade om brister med att dokumentera och att följa rutiner för när sjuksköterska ska kontaktas.
Nämnden beslutade att händelserna inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och att förvaltningen gjort tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen.

Sammanträdesdagar för 2016

Nämnden godkände förslag till sammanträdesdagar för 2016.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*