28 augusti 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 27 augusti 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 augusti 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris för 2015

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris för år 2015 delades ut till:

  • Festivalgruppen för mogna, 20 000 kronor
  • Hemtjänst Valla, 15 000 kronor
  • Jonas Smedbäck, 5 000 kronor
  • Patricia Blomqvist, 5 000 kronor

Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser.

Återredovisning av medel ur särskilt anslag för aktivering av brukare inom äldreomsorgen

I kommunplanen 2011-2014 fanns ett åtagande att ge frivilligorganisationerna möjlighet att söka medel ur särskilt anslag för aktivering av brukarna inom äldreomsorgen.
Nämnden beslutade i oktober 2014 att uppdra till förvaltningen att fördela anslaget på totalt 100 000 kronor till sökande nätverk/väntjänster.
Aktiviteterna skulle genomföras och anslaget tas i bruk senast sex månader efter nämndens beslut.

Nämnden godkände återredovisningen av hur anslaget använts.

Placering för ny samlad gruppbostad enligt LSS

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att uppdra till KFAB att ta fram förslag på lämplig mark samt kostnadskalkyler för två nya bostäder med särskild service.
Kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt KFAB har tillsammans bedömt att den mest lämpliga placeringen av den nya gruppbostaden är i KFAB:s nya planerade hyresfastighet på Linnévägen 31 (kvarteret Hästen).
Enligt KFAB:s preliminära beräkningar förväntas inflyttning vara möjlig sista kvartalet 2016.

Nämnden godkände förslaget att placera en samlad gruppbostad enligt LSS i kvarteret Hästen 7, Linnévägen 31.

Åtgärdsplan utifrån rapporten från nattillsyn inom vård och omsorgsförvaltningen december 2014

Förvaltningen genomförde en nattillsyn i december 2014. Tillsynen resulterade i en rapport som redovisades för nämnden i 16 april 2015. Nämnden uppdrog då till förvaltningen att upprätta en åtgärdsplan.

Nämnden godkände åtgärdsplanen.

Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Förvaltningen har upprättat förslag till nämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 2016-2018. Vissa avgifter föreslås höjas. Höjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter utifrån självkostnadspris.

Nämnden beslutade att överlämna förslag om följande höjningar till kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut:

  • Maxtaxan som tas ut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) höjs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad (under förutsättning att riksdagen fattar beslut om höjt avgiftstak).
  • Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor/månad till 3 350 kronor/månad.
  • Måltider vid korttidsvistelse höjs med 2 kronor/dag till 110 kronor/dag.
  • Matdistribution höjs med 30 kronor/månad till 1 800 kronor/månad.
  • Hyra för lägenheter i särskilt boende höjs med 75 kronor/månad, dubbletter höjs med 150 kronor/månad.

Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018

Förvaltningen har upprättat förslag till verksamhet och resultatmål inför övergripande plan med budget 2016-2018.

Nämnden godkände förslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Fördelning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 995 miljoner kronor till kommunerna under år 2015. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Varje kommun kan i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel enligt en fördelningsnyckel. Katrineholms kommun motsvarar 0,4 procent av Sveriges befolkning och för andra halvåret 2015 erhåller kommunen 3 890 936 kronor.
Förvaltningen har tagit fram ett underlag för fördelning av stimulansmedlen.

Nämnden beslutade att fördela de statliga stimulansmedlen i enlighet med förvaltningens underlag.

Anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah

Vård- och omsorgsnämnden behandlade två ärenden enligt Lex Sarah.

Brister i dokumentation

Den första händelsen handlar om brister i hur social dokumentation och uppföljning sker när endast anhöriga är anställda som personliga assistenter. En person som vårdar en anhörig har inget ansvar att dokumentera utan det är verksamhetens ansvar. För att detta inte ska hända igen kommer förvaltningen att vidta en rad åtgärder.

Nämnden beslutade att det inträffade är ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Brister i handläggning

Den andra händelsen handlar en minderårig brukare inte haft någon som företrädare vid uppföljning av insatser. Avsaknaden av företrädare har berott på att det varit oklart vem som varit vårdnadshavare. Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att detta inte ska hända igen.

Nämnden beslutade att det inträffade utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2015

Inkomna synpunkter ska redovisas för nämnden två gånger per år.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen av inkomna synpunkter till protokollet.

Val av ny kontaktpolitiker

Lennart Olsson (S) valdes som ny kontaktpolitiker efter Per Rova på Norrgläntans demensboende.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*