27 februari 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 februari 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verk­samhet år 2014

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2014 ett underskott med totalt – 3 848 tkr, fördelat

 • – 4 516 tkr för Utföraravdelningen
 • – 4 381 tkr för Myndighetsavdelningen
 • + 5 049 tkr för Förvaltningsgemensamt

Summa: - 3 848 tkr

Nämnden godkände årsredovisning för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
Nämnden föreslår att 6 550 tkr av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2015.

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvalt­ningen år 2014

Nämnden godkände verksamhets­berättelse för år 2014.

Uppdrag om analys och åtgärder för att säkerställa budget i balans 2015 och framåt

Nämnden gav förvaltningen fortsatt uppdrag att analysera och göra åtgärder för att säkerställa budget i balans. Större förändringar skall rapporteras till nämnden.

Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2014 på vård- och omsorgs­förvaltningen

Nämnden godkände förvaltningens redovisning av genomförd intern­kontroll och förslag till åtgärder och översänder den till kommunstyrelsen och kommunens reviso­rer.

Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegations­ordning

Nämnden godkände förslag till revidering av delegationsordningen.

Revidering av dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden

Nämnden godkände förslag till revidering av dokumenthanteringsplanen att gälla från den 1 januari 2015.

Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre - Lex Sarah

Brukare avvek från boende

En brukare avvek från ett demensboende och personalen tvingade brukaren att återvända mot sin vilja. För att detta inte ska hända igen har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder.
Nämnden beslutade att det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Ofredande på boende

En brukare blev ofredad av en annan boende. Brukaren blev skrämd och flera åtgärder vidtogs för att brukaren skulle känna sig trygg igen. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort ytterligare åtgärder för att förhindra och förebygga att detta händer igen.
Nämnden beslutade att det inträffade utgör risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Anmälan ska översändas till Inspektionen för vård och omsorg.

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgs­nämnden 2014

Nämnden godkände patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015

Nämnden godkände redovisning av verksamhet med personligt ombud för verksamhetsåret 2014 samt ansökan om statsbidrag för år 2015 och översänder dessa till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Diverse redovisningar

Nämnden beslutade att lägga följande redovisningar till protokollet:

 • Betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah-anmälningar, yttranden till IVO och ärenden i patientnämnden under 2014
 • Inkomna domar till under 2014
 • Tillbud och arbetsskador under 2014
 • Inkomna synpunkter perioden juli-december 2014
 • Nämndens uppdrag till förvaltningen under 2014
 • Vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2014

Valärenden

Nämnden valde representanter i:

 • Pensionärsrådet
 • Fondgruppen
 • Byggkommitté för kommande byggprojekt
 • Kontaktpolitiker
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*