25 september 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 24 september 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 september 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Slutrapport och projektavslut Hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet

Förvaltningen har bedrivit ett projekt som riktar sig till LSS-verksamhet , socialpsykiatri, personlig assistens samt ledsagarservice. LSS = (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Det övergripande målet är att personer med funktionsnedsättning ska ges stöd att själva ta ett aktivt ansvar för sin hälsa och hälsoutveckling. Detta utifrån de nationella folkhälsomålen. Verksamheten ska utgöra en stödjande miljö för brukarna att själva gör hälsosamma val.
Målgruppen för projektet är personer som beviljats stöd och insatser från förvaltningens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet har bidragit till att samtliga enheter inom funktionshinderområdet har formulerat mål för det hälsofrämjande arbetet. Projektet har också möjliggjort tid för reflektion och erfarenhetsutbyte vad gäller hälsa och stödjande miljö.

Nämnden beslutade att lägga slutrapporten till protokollet.

Resultatmål för nattfastan våren 2015

Service- och tekniknämnden och vård- och omsorgsnämnden har ett resultatmål att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål).
Målnivå sedan 2013 är att 60 procent av brukarna ska ha en nattfasta som är mindre än 13 timmar. Det långsiktiga målet är 11 timmar.

Sedan våren 2009 har mätningar genomförts vår och höst.
Vårens mätning visar att 44 procent av brukarna hade en lång nattfasta. Under höstmätningen var det 43 procent. Det är en oacceptabelt lång nattfasta med tanke på Socialstyrelsens föreskrifter och kommunens resultatmål.
Det finns verksamheter som har omkring 11 timmars nattfasta, det finns även de som har kortare än så. Därför borde det gå att få ned nattfastan till gagn för brukares närings- och hälsotillstånd ännu mer.
Det finns även individer med lång nattfasta och god nutritionsstatus som inte vill förändra sitt måltidsmönster.
Det är procentuellt sett fler kvinnor än män som har en lång nattfasta.
De insatser som man arbetat med är information och utbildning mot kostombud, dag- och nattpersonal, ledning, gått in på individnivå för brukare med undernärings-problematik när dietist konsulterats. Vikten av att servera/erbjuda alla kvällsmål/förfrukost har tydliggjorts.

Nämnden beslutade att lägga resultatmål för nattfastan våren 2015 till protokollet.

Yttrande över måltidspolitiskt program

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till det föreslagna programmet och det nya namnförslaget, vilket på ett tydligare sätt inbegriper helheten kring matsituationen. Dock ser förvaltningen behov av vidareutveckling av några av programmets punkter.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den till service- och teknikförvaltningen.

Yttrande över idrottspolitiskt program

Vård- och omsorgsförvaltningen vill särskilt framhålla målsättningen att alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer. Detta då det är viktigt att, som det står skrivet, även äldre personer och personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid. Utöver detta anser förvaltningen att ytterligare stimulans till föreningarna kan behövas för att få igång aktiviteter som kan möjliggöra detta. Förslagsvis kan det kommunala stödet bygga på att föreningen kan visa på att de bedriver ett aktivt arbete för att erbjuda aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Programmet lyfter tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet samt lyfter att personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid. Det kan behöva påpekas att idrottsrörelsen inte har klassat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en egen grupp utan att de inkluderas i den ordinarie verksamheten. Riksidrottsförbundet poängterar vikten av utbildning för att öka kunskapen för ett bra ledarskap gentemot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Programmet trycker på vikten av väl utbildade ledare när det gäller barn och ungdomar samt att SISU/Sörmlandsidrotten kan bistå i detta. Riksidrottsförbundet lyfter att SISU även tagit fram utbildningsmaterial gällande att leda personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är viktigt i utbildningen till idrottsledare.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den till service- och teknikförvaltningen.

Revisionsrapporten Granskning av personaltätheten inom äldreomsorgen

Revisorerna har låtit göra en granskning av om vård- och omsorgsnämnden säkerställer att den får information om hur förändringar i resursfördelning påverkar personaltätheten.
Sammantaget noteras i rapporten att nämnden i flera avseenden får information om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga resultat och utfall. Däremot är revisorernas bedömning att nämnden i större utsträckning bör efterfråga konsekvensbeskrivningar inför beslut om åtgärder samt analys av orsak till negativa utfall i förhållande till uppsatta målnivåer.

Nämnden beslutade att lägga rapporten till protokollet.

Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden 2015

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en prognos som bygger på känt resultat till och med augusti 2015.
Prognosen för 2015 visar att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att lämna en negativ prognos på – 4,3 miljoner kronor i avvikelse mot budget.

Lex Sarah – Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre

Brukaren skulle få nattillsyn, men insatsen startade inte på utsatt datum. Detta medförde att brukaren under 14 dagar inte fick någon tillsyn nattetid.
Orsaken till att händelsen inträffade beror på bristande rutiner för hur nattpatrullen tar emot information om nya brukare.
I samband med en liknande händelse har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder för att detta inte ska hända igen. Den aktuella händelsen inträffade innan dessa åtgärder förts in i verksamheten.

Nämnden beslutade att det inträffade är ett missförhållande enligt Lex Sarah och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*