23 januari 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 22 januari 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 januari 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Utskotts­organisation mandatperioden 2015-2018

Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott som bedöms lämpliga.
Nämnden beslutade utse följande utskott för mandatperioden 2015-2018:

  • Enskilt utskott
  • Bokslutsberedning
  • Fondgrupp
  • Byggkommitté för kommande projekt
  • Kontaktpolitiker till brukarråd

Sammanträdesdagar för vård- och omsorgs­nämnden 2015

Nämnden beslutade att fastställa sammanträdesdagar för 2015.

Utbildningsinsatser för vård- och omsorgs­nämnden

Förvaltningen har planerat utbildningsinsatser inför den nya mandatperioden.

Nämnden beslutade godkänna utbildningsinsatserna.

Inriktningsplan för vård- och omsorgs­nämndens verksamhetsområde 2015-2018

Förvaltningen har under ledning av en politisk styrgrupp arbetat fram ett förslag till inriktningsplan för nämndens verksamhetsområde 2015-2018.
Inriktningsplanen anger riktningen för kommunens vård och omsorg och är ett verktyg för att nämnden ska kunna möta medborgarnas framtida krav, behov och förväntningar. Inriktningsplanen ska ligga till grund för de årliga stödprocesserna inom vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområden under mandatperioden.

Nämnden beslutade godkänna inriktningsplanen.

Fastställande av övergripande plan med budget 2015-2017

Förvaltningen har, utifrån fullmäktiges beslut, upprättat ett förslag till revidering av det av nämnden tidigare antagna dokumentet samt reviderade resultatmål för vård- och omsorgsnämnden för 2015.

Nämnden beslutade att fastställa övergripande plan med budget för 2015-2017.
Nämnden godkände den interna fördelningen av resurser enligt detaljerad redovisning av verksamhetsförändringar 2015-2017.

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden år 2015

Förvaltningen har upprättat ett förslag till verk­samhetsplan för vård- och omsorgsnämnden år 2015.

Nämnden godkände verksamhetsplanen.

Internkontrollplan för vård- och omsorgs­förvaltningen år 2015

En gång per år ska nämnden fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Planen innefattar både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontrollpunkter.

Nämnden godkände internkontrollplanen.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2014

En gång per kvartal ska nämnden rapportera ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för vård och omsorg. Statistik ska lämnas till fullmäktige och revisorerna.

Vid rapporteringstillfället fanns totalt fem ej verkställda gynnande beslut.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*