17 april 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 16 april 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 april 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2015

En gång per kvartal ska rapport lämnas till Inspektionen för vård och omsorg över ej verkställda gynnande beslut som är äldre än tre månader. Statistik ska lämnas till fullmäktige och revisorerna.
Vid rapporteringstillfället fanns totalt sju ej verkställda gynnande beslut.

Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens föreningsstöd

Fullmäktige har uppdragit åt nämnden att ta fram nya riktlinjer för föreningsstöd.
Nämnden beslutade godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer.

Slutrapport från införandet av ICF i stödet till äldre

I september 2012 beslutade nämnden att införa ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) i stödet till äldre. 

Syftet har varit att

  • skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation
  • rättssäkra behovsbedömning vid handläggning
  • främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare.

Förvaltningen har nu tagit fram en slutrapport.
Nämnden beslutade uppdra åt förvaltningen att arbeta med de åtgärder som finns redovisade i slutrapporten.

Inventering av tillgängligheten inom vård- och omsorgs­förvaltningen

I Kommunplan 2011-2014 fick samtliga nämnden ett uppdrag att verka för bättre tillgänglighet. Från 2012 och fram till hösten 2014 har förvaltningens lokaler inventerats ur tillgänglighetssynpunkt. Inventeringen har resulterat i en rapport.

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att snarast genomföra de åtgärder för förbättrad tillgänglighet som ligger inom respektive verksamhets ram.
Förvaltningen ska arbeta vidare med konkreta genomförandeplaner och återkomma med en lägesrapport till nämnden under hösten 2015.

Rapport från tillsyn natt inom vård- och omsorgsförvalt­ningen december 2014

Vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare gjort nattillsyn år 2011 och 2013.
Syftet var att kartlägga hur bemanningen fungerade nattetid och undersöka om verksamheterna levde upp till de krav som gäller för begränsningsåtgärder.
En ny tillsyn genomfördes i december 2014. Tolv tjänstemän från myndighets- och specialistavdelningen besökte parvis sex gruppbostäder inom LSS och sex vård- eller demensboenden.

Följande områden kontrollerades vid nattillsynen:

  • Larm och begränsningsåtgärder och om det fanns kunskap hos personalen om samtycke.
  • Hur stor del av natten som demensboenden/vårdboenden stod utan personal på plats.
  • Personalens uppfattning om de boendes trygghet nattetid.
  • Hur stor andel brukare som inte kunde påkalla hjälp nattetid och vilka rutiner man hade för att säkerställa kvalitén för dessa brukare.
  • Hur vårdpersonalen arbetade med att förkorta nattfastan för brukarna.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att lägga rapporten från tillsynen till protokollet och uppdrog till förvaltningen att upprätta en åtgärdsplan och redovisa för nämnden i augusti 2015.

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten 2014 enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

En uppföljning har skett av utförarna inom hemtjänsten som ett led i 2014 års internkontroll. Uppföljningen har gjorts utifrån förfrågningsunderlagets krav på utförarna.

Vård- och omsorgsnämnden godkände uppföljningen av utförare inom hemtjänsten 2014 enligt LOV och beslutade att lägga rapporten till protokollet.

Verksamhetsberättelse 2014 samt verksamhetsplan 2015 för personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud Katrineholm och Flen har upprättat verksamhetsberättelse för 2014 samt verksamhetsplan för 2015.

Personligt ombud vänder sig till personer med psykiskt funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Ett personligt ombud ska se till att en person med psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som denne har.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2014 för personliga ombud till protokollet och ställa sig bakom verksamhetsplanen 2015.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*