14 december 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 10 december 2015

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 10 december 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Synpunkter på Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd

Förvaltningen har upprättat förslag till synpunkter på Översiktsplan 2030 – del landsbygd.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens synpunkter och överlämnar dem som sina egna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fastställande av övergripande plan med budget 2016-2018

Vård- och omsorgsnämnden antog den 27 augusti 2015 underlag för övergripande plan med budget 2016-2018. Den 16 november 2015 fastställde fullmäktige övergripande plan med budget för 2016-2018.
I förhållandet till nämndens tidigare beslut har fullmäktige beslutat om en ramförändring från 637 265 tkr till 642 574 tkr.
Utifrån fullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag på revidering av det av nämnden tidigare antagna dokumentet samt reviderade resultatmål för vård- och omsorgsnämnden för 2016.

Nämnden fastställde övergripande plan med budget 2016-2018 och godkände den interna fördelningen av resurser.

Fördelning av föreningsbidrag

Föreningar inom äldre och funktionshinderområdet har haft möjlighet att söka föreningsbidrag. Föreningskonsulenten har tillsammans med förvaltningen upprättat ett förslag till fördelning.

Nämnden beslutade fördela föreningsbidrag för år 2016 enligt upprättat förslag med ändringen att SPF Linden får 8 900 kronor.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker har ansökt om årligt bidrag till lekoteksverksamheten.

Nämnden beslutade att betala ut 375 000 kronor till FUB:s lekoteksverksamhet år 2016.

Internkontrollplan för 2016

Nämnden ska fastställa ett internkontrollplan för kommande verksamhetsår.
Förvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för år 2016.
Planen innefattar både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontrollpunkter.

Nämnden fastställde upprättat förslag till internkontrollplan för år 2016.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ingått överenskommelse med medlemmarna i länet, nio kommuner och Landstinget Sörmland, att upphandla och samordna tran¬sport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunen eller landstinget ska tillgodose. I tilläggsöverenskommelse med respektive medlem finns angivet att respektive part ansvarar för erforderlig inrapportering och uppdatering av uppgifter för detta uppdrag, såsom kundtillstånd och färdtjänsttillstånd.

Nämnden uppdrog till förvaltningschefen på vård- och omsorgsförvaltningen
att teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Katrineholms kommun,
vård- och omsorgsnämnden och Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Ombudgetering av investeringar år 2015

Förvaltningen har föreslagit ombudgetering av investeringar år 2015, vilket nämnden godkände.

Kulturstrategi för barn och ungdomar 2015

Under 2015 fick Kulturplansgruppen i uppdrag att revidera Kulturplan för barn och unga samt att styrdokumentet skulle bli mer av en strategisk handling.
I samband med detta bytte arbetsgruppen namn till Kulturstrategigruppen för barn och unga och styrdokumentet till Kulturstrategi för barn och unga.

Vård- och omsorgsnämnden antog förslaget till kulturstrategi.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*