18 juni 2015

Service- och tekniknämndens beslut den18 juni 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 18 juni 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 18 juni 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över Förstudie om barnfattigdomen i Katrineholm

Service- och teknikförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens beskrivning av nuläge och bedömning av insatser. Inom service- och tekniknämndens ansvarsområden görs redan idag mycket för att alla barn och unga ska kunna delta efter sina egna villkor och förutsättningar.

Service- och teknikförvaltningen ingår gärna i en kommungemensam grupp för att mildra konsekvenserna av barnfattigdom men anser att samordningen av övergripande insatser bör skötas centralt.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens yttrande som sitt eget samt att föreslå att samordningsansvaret ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

 

Yttrande över Långsiktig planering för förskolor och skolor

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2014 om en utbyggnad med 10 förskoleavdelningar i Katrineholms kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en planering som bland annat beskriver behov på kort och lång sikt för framför allt förskolan. Den långsiktiga planeringen för grundskola och gymnasium ska bearbetas vidare innan en redovisning kan göras.

Service- och teknikförvaltningen ser positivt på den långsiktiga planeringen då det underlättar för förvaltningen att planera sina verksamheter. Service- och teknikförvaltningens vill framhålla vikten av att förvaltningen involveras i planeringen i god tid för att tillföra kunskap inom förvaltningens uppdragsområden samt att bidra till att eliminera eventuella förbiseenden.

Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen.

Idrottspolitiskt program

Service- och teknikförvaltningen arbetade under 2012-13 fram ett idrottspolitiskt program på uppdrag av kommunfullmäktige. Programmet är giltigt fram till den 30 juni 2015. Av den anledningen görs nu en revidering. Till grund för det nya programmet ligger Kommunplan för åren 2015-2018, som antagits av Kommunfullmäktige.

Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till idrottspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och SISU Idrottsutbildarna.

Måltidspolitiskt program

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2015 reviderat det kostpolitiska programmet utefter den nya kommunplanen som gäller från 2015 samt förändringar från Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets rekommendationer. I samband med revideringen växte ett nytt namnförslag fram, måltidspolitiska programmet.

Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till måltidspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder samt folkhälsoutskottet.

Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice

År 2014 började service- och tekniknämnden att byta ut befintlig gatubelysningsarmatur till mer energieffektiv och miljövänlig LED-armatur. Först ut var Valla, Björkvik och Forssjö. Planen är att fortsätta med återstående kransorter under 2015 och gå vidare med Katrineholms tätort kommande år. För enklare hantering och mer ordning och reda önskar förvaltningen att omdisponera medel mellan två investeringsobjekt som båda rör gatubelysning.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna omdisponering av investeringsmedel.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*