6 november 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 5 november 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 5 november 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Besvarande av motion om kommunal markanvändning

En motion har lämnats på remiss till Service- och teknikförvaltningen om hur kommunens mark ska användas. I motionen föreslås att en plan för användning av den kommunägda skogen bör tas fram.

I förvaltningens yttrande svarar man att en skogsbruksplan finns och beskriver hur denna plan fungerar.

Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Sammanträdesdagar 2016 – Service- och tekniknämnden

För 2016 beslutar Service- och tekniknämnden att hålla sammanträden 21 januari, 25 februari, 14 april, 26 maj, 16 juni, 18 augusti, 29 september, 10 november och 8 december. Sammanträdena ska vara öppna för allmänheten.

 

Förslag till revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd

Service- och teknikförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen har haft i uppdrag att tillsammans se över kommunens övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd, där bland annat registrering av nya föreningar regleras.

I det nya förslaget tydliggörs kraven på föreningarna och det föreslås även att ett föreningsutskott ska tillsättas för att avgöra om en förening ska anses berättigad till bidrag.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslag till revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd, att föreslå Anneli Hedberg (S) och Sten Holmgren (C) som representanter till föreningsutskottet samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

Ett arbete pågår för att revidera Idrottspolitiska program och Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd. Dessa ska ligga till grund för hur systemet med föreningsbidrag fungerar i framtiden. Så länge arbetet pågår behöver giltighetstiden för nuvarande reglemente för föreningsbidrag, KFS 3.07, förlängas med vissa ändringar.

Service- och tekniknämnden beslutar att förlänga giltigheten för KFS 3.07, dock längst till och med 2016-12-31, samt att anta de ändringar som är gjorda i dokumentet.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*