26 februari 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 26 februari 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 26 februari 2015.
De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Öppna sammanträden

Tidigare beslut gällande öppna sammanträden löpte ut vid årsskiftet. Nytt beslut måste därför fattas.

Service- och tekniknämnden beslutar att samtliga sammanträden ska vara öppna, till dess att annat beslut fattas. Allmänheten har rätt att närvara men inte rätt att yttra sig. Undantag kan göras för ärenden där annat förfaringssätt är lämpligt.

 

Årsredovisning 2014 för service- och tekniknämnden

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2014. Nämnden redovisar ett överskott på totalt 3 621 tkr. Årets positiva utfall har ett antal bidragande orsaker - bland annat låga kostnader för vinterväghållning, vakanta tjänster och pensionsavgångar, nya ekonomiska spelregler samt bättre verktyg för rapportering och uppföljning.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning samt att överlämna det till kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden begär även att kvarvarande investeringsmedel från 2014 ombudgeteras till 2015.

 

Service- och tekniknämndens plan med budget 2015

Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram ett förslag till plan med budget 2015 för service- och tekniknämnden. Dokumentet innehåller bland annat förutsättningar och verksamhetsförändringar, resultatmål, driftbudget för 2015 samt investeringsbudget för perioden 2015-2017.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till Service- och tekniknämndens plan med budget 2015.

 

Internkontrollredovisning för 2014 för service- och teknikförvaltningen

Enligt reglementet för interkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Service- och teknikförvaltningen har sammanställt uppföljning utifrån internkontrollplanen.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll för 2014 och översända den till kommunstyrelsen.

 

Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd

Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Inför 2015 har tio föreningar inkommit med ansökningar.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd.

 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 § 20 om ett övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd. I samband med det beslutet fattades också beslut om att nuvarande reglementen för föreningsstöd, bland annat nr 3.07 - Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, skulle utgå. Service- och teknikförvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram nya riktlinjer, men i avvaktan på detta saknas gällande regler.

Service- och tekniknämnden beslutar att de gamla reglementena gällande föreningsstöd gäller tills vidare, dock längst till och med 2015-12-31.

 

Översyn av KFS 3.02 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun

Katrineholms kommun betalar varje år ut driftbidrag till enskilda vägar inom kommunen. Bidrag beviljas och beräknas med stöd av styrdokument 3.02 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun. Det nu gällande styrdokumentet är senast reviderat 1998, vilket innebär att det behöver uppdateras.

Service- och tekniknämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till styrdokument. Ärendet ska behandlas på Service- och tekniknämndens sammanträde i augusti.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*