25 september 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 24 september 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 24 september 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ny bro över Nyköpingsån i Värmbol

Bron över Nyköpingsån kollapsade den 24 mars 2015. En byggkonsult har anlitats av kommunens försäkringsbolag och denna har projekterat fram en ny bro vilken, om inget oförutsett händer, kommer att vara farbar i januari 2016.

Service- och tekniknämnden beslutade att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att ersätta den raserade bron med en ny bro samt att teckna avtal med berörd vägsamfällighet rörande broförbindelsen.

 

Lokal trafikföreskrift om begränsad vikt på fordon och fordonståg på Dalvägen

Mot bakgrund av att bron över Nyköpingsån som förbinder Dalvägen med enskilda vägen 14274 rasade under våren 2015 föreslås en ny trafikföreskrift att gälla från den 1 december 2015.

Service- och tekniknämnden beslutade att på bro över Nyköpingsån på Dalvägen får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om bruttovikten på 3,5 ton överskrids, från den 1 december 2015.

 

Revidering av normer för bidrag till enskilda vägar

Normerna för bidrag till enskilda vägar har reviderats, bland annat i syfte att ge tydligare information till väghållare som vill söka bidrag.

Service- och tekniknämnden beslutade, efter mindre textjusteringar, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Delårsrapport för service- och tekniknämnden

Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2015. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål, ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för årets första åtta månader. Service- och teknikförvaltningen lämnar en prognos för 2015 på +/- 0 kr, men ser ett orosmoln i kostnaderna för vinterväghållning där merparten av budgeten redan förbrukats.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna delårsrapporten och anta den som sin egen, samt uppdrog åt service- och teknikförvaltningen att vidta åtgärder för att nå det prognostiserade resultatet på +/- 0 kr vid årets slut.

 

Revidering av Idrottspolitiskt program

Katrinholms kommun har ett Idrottspolitiskt program för att stärka och utveckla för det lokala idrottslivet. Det ska vägleda hur kommunen ska arbeta med idrottsfrågor i verksamheterna och beaktas vid beslut och handling.

En revidering av programmet gjordes under våren 2015. Därefter skickades det på remiss för synpunkter och kommentarer, och det förslag som nu föreligger har omarbetats efter remissvaren.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt program och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Revidering av Måltidspolitiska programmet

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling.

En revidering av programmet gjordes under våren 2015. Därefter skickades det på remiss för synpunkter och kommentarer, och det förslag som nu föreligger har omarbetats efter remissvaren.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt program och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*