11 december 2015

Service- och tekniknämndens beslut den 10 december 2015

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 10 december 2015. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Yttrande över Översiktsplan 2030 – del landsbygd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd. I förslaget presenteras bland annat strategier för hur landsbygden ska utvecklas.

Bortsett från några mindre påpekanden anser service- och teknikförvaltningen att det är en välstrukturerad och genomarbetad handling som beskriver nuläge, framtida exploateringar och bevarande av befintliga grön-, natur- och skogsområden på omfattande och tydligt sätt.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom yttrandet.

 

Förslag vägvisning till Sportcentrum

Katrineholms sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar. Varje år genomförs mängder av läger, turneringar och uttagningar till landslag. Sportcentrum är ett av Katrineholms stora besöksmål och besökarna är potentiella besökare även till resten av Katrineholms kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft som uppdrag att ta fram skyltprogram för skyltning till och från Katrineholms Sportcentrum. Det framtagna förslaget syfta till att göra skyltningen tydligare för bil- och busstrafik, cyklister och gångtrafikkanter både till vardags och vid speciella arrangemang.

Service- och tekniknämnden beslutar att ge Service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslaget samt uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med tydligare vägvisning för gående och cyklister på nämndsammanträdet i februari.

 

Yttrande över Policy för resor och transporter i tjänsten

Kommunens Policy för resor och transporter i tjänsten löpte ut den 30 juni 2015 och ska därför revideras. Service- och teknikförvaltningen anser att den utgångna policyn till största delen fortfarande är relevant men framför synpunkter avseende säkerhetsutrustning, miljöbilar, uppträdande i trafiken, godstransporter och jämställdhet.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom yttrandet, med tillägg avseende taxiresor och mobiltelefoni, och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

 

Service- och tekniknämndens plan med budget 2016

Service- och teknikförvaltningen har, baserat på Offensivt välfärdsbygge – Övergripande plan med budget 2016-2018, tagit fram förslag till plan med budget 2016 för service- och tekniknämnden. Dokumentet innehåller bland annat volymmått,

resultatmål, förutsättningar och verksamhetsförändringar, driftbudget för 2016 samt investeringsbudget för perioden 2016-2018.

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2016.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*