30 september 2015

Kommunstyrelsens beslut den 30 september 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 KS/2015:401

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2015 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport och lägger den till handlingarna.

Redovisning av uppdrag till delårsrapport 2015 KS/2015:404

Av kommunens styrsystem framgår att uppföljning av uppdrag görs i samband med de ordinarie uppföljningstillfällena, det vill säga delårsrapport och årsredovisning. Uppdrag ges av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten.

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av uppdrag per den 31 augusti 2015.

Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd, för beslut om samråd KS/2014:21

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd för samråd. I förslaget presenteras strategier för hur Katrineholms landsbygd ska utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd med tillhörande hållbarhetsbedömning, ska sändas ut på samråd.

Risk- och sårbarhetsanalys KS/2015:355

En sammanställning av resultatet över kommunens arbete med risk-och sårbarhetsanalys har gjorts.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den upprättade risk- och sårbarhetsanalysen och att översända den till Länsstyrelsen som Katrineholms kommuns sammanställning av resultatet över kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

Förslag till Projektdirektiv Katrineholm 100 KS/2015:381

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda, samordna och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100-årsjubileum. Samtidigt avsattes också 3 miljoner kronor för firandet. Med projektdirektivet ”Katrineholm 100” svarar kommunledningsförvaltningen upp mot beslutet.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektdirektiv för Katrineholm 100.

Försäljning av och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun KS/2015:380

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad försäljning av fastigheten Djulö 1:172, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Köpeavtal avseende blivande fastigheten Vägskälet 19 KS/2015:352

Mark- och exploateringschefen har upprättat ett köpeavtal med Golvcenter AB där kommunen överlåter ett 3020 kvm stort område inklusive omklädnadsbyggnaden. Golvcenter AB:s avsikt är att använda fastigheten för sin verksamhet och inrymma kontor, lager, verkstad och butik.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat köpeavtal.

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att oppositionen ska tilldelas vice ordförandeposten i de helägda bolagen i Katrineholm KS/2015:96

Ewa Callhammar (FP), Krister Wistbacka (FP), Inger Hult (FP) och Jesper Ek (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de vill att vice ordförandeposten ska tillfalla oppositionen i de helägda bolagen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2015:87

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Det finns för närvarande nio obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland KS/2015:246

Vårdförbundet Sörmland har översänt ett förslag till reviderad förbundsordning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade förbundsordningen.

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Katrineholm vatten och avfall AB KS/2015:385

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 (§ 124) att godkänna KVAAB:s planer på förvärv av gasreningsanläggning och tankställe för biogas. Som en konsekvens av detta beslut, beslutade fullmäktige att ägardirektiv och bolagsordning för KVAAB ska revideras så att dessa dokument motsvarar de nya verksamhetsförhållandena i bolaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till revideringar i KVAAB:s ägardirektiv och bolagsordning.

Sammanträdesdagar för 2016 KS/2015:376

Ett förslag på sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna sammanträdesdagarna för fullmäktige för 2016. Kommunstyrelsen fastställde de föreslagna sammanträdesdagarna för 2016 för styrelsens egen del.           

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*