29 april 2015

Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Slutrapport - projektet Katrineholms Logistikcentrum KS/2015:137

Projektet Katrineholms Logistikcentrum påbörjades 2008 och skulle enligt projektdirektiven avslutas senast 2014. En slutrapport gällande projektet har nu överlämnats till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna slutrapporten för projektet Katrineholms Logistikcentrum och lägga den till handlingarna. Projektet betraktas därmed som slutfört. Kommunfullmäktige meddelas att projektet är slutfört.

Byte av politisk representant i styrgrupperna för avfalls- och VA-planeprocessen KS/2015:169

Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) har till kommunstyrelsen lämnat in en begäran om politisk representation i styrgruppen för avfalls- och VA-planeprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade välja Anneli Hedberg (S) som politisk representant i styrgruppen för avfalls- och VA- planeprocessen.

Rekommendationer för utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation KS/2015:204

Konsultföretaget Public Partner har tagit fram rekommendationer för utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen uppmanade Viadidaktnämnden att genomföra förändringar utifrån Public Partners rekommendationer.

Omdisponering av investeringsanslag till Hantverkaregatan i Katrineholm KS/2015:182

Kommunstyrelsen beslutade, att för täckande av ökade kostnader för Hantverkaregatan, omdisponera samtliga medel från anslaget ur 2015 års investeringsbudget från projekt ”Vasavägen”.

Omdisponering av medel samt uppdrag KS/2015:202

Två av nämnderna har prognostiserade underskott för 2015, vidare ser skatteintäkterna ut att bli mindre än vad som budgeterats.

Som en följd av det uppkomna läget beslutade kommunstyrelsen att flera olika beslut fattas avseende omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande, medel i integrationsfonden samt disponering av återbetalning från AFA försäkring.

Planeringsdirektiv 2016 med plan för 2017-2018 KS/2015:202

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2016 med plan för 2017-2018 har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna. Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 2016-2018.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Planeringsdirektiv 2016 med plan för 2017-2018, enligt upprättat förslag.

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt KS/2015:189

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom bygg- och miljönämndens yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Långsiktig planering för skolor och förskolor KS/2015:171

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en planering utifrån uppdraget om långsiktig planering för förskolor och skolor som bland annat beskriver behov på kort och lång sikt för framför allt förskolan. Den långsiktiga planeringen för grundskola och gymnasium ska bearbetas vidare innan en redovisning kan göras.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ”Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad” till nämnderna för yttrande.

Kommunstyrelsen antog bland annat den redovisade tidplan som årligen ska revideras. Vidare fick KFAB uppdraget att bygga ytterligare två avdelningar på Guldregnets förskola samt att bygga ytterligare en avdelning i den beslutade förskolebyggnaden i Forssjö.

Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för skolskjuts KS/2015:173

Bildningsnämnden har överlämnat en förstudie om ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för skolskjuts i enlighet med uppdrag i budgeten.

Kommunstyrelsen beslutade att förstudien överlämnas till arbetet med kommande budget.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om förändrat arbetssätt med försörjningsstödet KS/2014:585

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om en effektivare och rättvisare väg för försörjningsstödstagare till egen försörjning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med hänvisning till de yttranden som lämnats av socialnämnden och Viadidaktnämnden.

Återremittering av ärendet Revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB KS/2015:136

Vid fullmäktiges sammanträde den 21 april återremitterades ärendet om Revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) genom en så kallad minoritetsåterremiss.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de föreslagna revideringarna.

Återrapportering av särskilda uppdrag från Övergripande plan med budget: Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola KS/2015:176

Bildningsnämnden har upprättat en förstudie kring ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till bildningsnämnden att utifrån genomförd förstudie ta fram prioriteringar kring satsning på digitala verktyg för elever samt personal inom förskola och grundskola.
Vidare uppdras bildningsnämnden att ta fram en plan för genomförande av prioriteringar under innevarande mandatperiod.
Prioriteringar samt införandeplan ska redovisas i samband med överlämnande av bildningsnämndens budgetmaterial, som underlag för beredningen av övergripande plan med budget 2016-2018.

Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun KS/2015:131

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en utredning kring mottagnings- och integrationsarbetet i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att samordna och stödja utvecklingen inom områdena integration och mottagning.

Grundläggande principer för finansiering av IT KS/2015:130

En översyn av kommunledningsförvaltningens nuvarande utbud av IT-administrativa tjänster och verktyg har genomförts i syfte att möta verksamheternas ökande krav på flexibilitet och en kostnadstransparent tjänstekatalog.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till grundläggande principer för finansiering av IT inklusive uppgradering av Microsoftlicenser. Finansieringen tas i beaktande i budgetprocessen.

Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland KS/2015:159

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsrapport till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda medlemmar samt i övrigt lägga årsredovisningen med revisionsrapport till handlingarna.

Revidering av Västra Sörmlands Räddningstjänsts förbundsordning KS/2015:124

Västra Sörmlands Räddningstjänst(VSR) har till medlemskommunerna Katrineholm och Vingåker, lämnat in ett revideringsförslag av förbundsordningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del fastställa den reviderade förbundsordningen för VSR.

Revidering av reglemente för revisorerna till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:125

Förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna överlämnat ett förslag till revidering av reglemente för revisorerna till förbundssektionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till revideringar av reglemente för revisorerna.

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:126

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har överlämnat förslag till revidering av reglemente för direktionen för fastställande av medlemskommunerna samt önskar att medlemskommunerna återkommer med eventuella förslag till revidering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade reglementet för Västra Sörmlands Räddningstjänsts direktion. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåker fattar motsvarande beslut.

Revidering av taxa för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:127

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har antagit förslag till revidering av taxa för tjänster för VSR. Taxorna har sedan 2012 justerats med årligen (från 1 januari) med konsumentprisindex (KPI). Den reviderade taxan har överlämnats för fastställande till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa taxan för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.

Revidering av årtalsangivelse i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09 KS/2015:181

Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVVAB) har uppmärksammat kommunstyrelsen genom sitt styrelseprotokoll den 12 mars 2015, att det finns en felaktighet i rubricerad taxa och som behöver korrigeras.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige ta bort årtalen från Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09, enligt förslag från Katrineholms Vatten och Avfall AB.                 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*