28 oktober 2015

Kommunstyrelsens beslut den 28 oktober 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Val av ersättare till personalutskottet KS/2015:436

Kommunstyrelsen beslutar att utse Tomas Nyvell (MP) som ersättare i personalutskottet eftersom Gudrun Lindvall (MP) entledigats från kommunstyrelsen och därmed också från personalutskottet.

Val av ledamot till folkhälsoutskottet KS/2015:435

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ylva G. Karlsson som ledamot i folkhälsoutskottet eftersom Whera Nyvell (MP) entledigats från kommunstyrelsen och därmed också från folkhälsoutskottet.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2015:8

Två gånger per år görs en redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande. Enligt redovisningen har det beslutats om 11 067 219 kronor. Kvar att besluta om är 732 781 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Yttrande över remissen En stärkt yrkeshögskola KS/2015:354

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen En stärkt yrkeshögskola. Viadidaktnämnden har yttrat sig i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Viadidaktnämndens yttrande.

Yttrande över En kommunallag för framtiden KS/2015:211

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen av En kommunallag för framtiden.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att avge kommunens yttrande över En kommunallag för framtiden.

Ansökan om sponsring av musikfestival för mogna 2016 KS/2015:396

Servicehuset Igelkotten Lustgården ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 26-27 maj 2016.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja 100 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för mogna den 26-27 maj 2016. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Omfördelning av investeringsmedel från Tallåsskolan till Skogsborgsskolan KS/2015:428

I samband med den pågående tillbyggnaden av två nya klassrum vid Skogsborgsskolan behöver ett myndighetskrav gällande ventilation åtgärdas.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1 500 000 kronor ur budget 2015, från byte av rumsaggregat på Tallåsskolan till nya ventilationsaggregat på Skogsborgsskolan.

Organisation för Katrineholms Logistikcentrum KS/2015:447

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är den största näringslivssatsningen i kommunens historia och som syftar till effektiv logistik med en tydlig miljöprofil. Under perioden 2008-2015 har KLC drivits som ett projekt. Hösten 2015 är alla investeringar genomförda och ny organisation och verksamhet kommer att träda i kraft.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till organisation för Katrineholms Logistikcentrum.

Tolkning av arvodesbestämmelser KS/2015:427

Gruppledaren i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna har meddelat att han är sjukskriven. Då han inte tidigare anmält förhållandet har hans årsarvode motsvarande 40 procent av riksdagsmannaarvodet fortsatt utbetalas utan reduktion.

Kommunstyrelsen beslutade att återkräva det som betalats ut för mycket av arvodet.                

Ärenden till kommunfullmäktige

Förslag till höjningar av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde KS/2015:369

Vård- och omsorgsnämnden har upprättat förslag till höjningar av avgifter inom nämndens ansvarsområde inför övergripande plan med budget 2016-2018.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna vård- och omsorgsnämndens förslag till höjning av avgifter.

Förslag till hyror och avgifter inom service- och tekniknämndens ansvarsområde KS/2015:378

Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till hyror och avgifter från 2016 och avser de lokaler och anläggningar som hyrs via lokalbokningen. Förslaget innebär inga generella höjningar men vissa förändringar föreslås.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige godkänna service- och tekniknämndens förslag till hyror och avgifter.

Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun KS/2015:409

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till renhållningstaxa. Insamlingen av matavfall, som beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2013, har medfört ökade kostnader för KVAAB. Kostnadsökningen är främst relaterad till insamling och transport av avfall. Kostnaderna måste föras vidare mot fastighetsägarna som utnyttjar tjänsterna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta den av Katrineholms Vatten och Avfall föreslagna renhållningstaxan.

Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun KS/2015:422

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till VA-taxa. Höjningarna i taxan avser förbrukningsavgifterna och motiveras av bolagets planerade investeringar i ny rötkammare vid Rosenholms reningsverk och ledningsnätet som är i behov av sanering.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta den av Katrineholm Vatten och Avfall AB föreslagna VA-taxan.

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. KS/2015:443

Bildningsnämnden har lämnat ett förslag till ändring av avgifter som avser förskola och pedagogisk verksamhet och som innebär att hushåll med en bruttoinkomst som understiger 12 000 kronor per månad kommer att debiteras avgift efter samma principer som gäller för övriga hushåll.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna bildningsnämndens förslag till regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Förslag till revidering av Idrottspolitiskt program KS/2015:417

En revidering av det Idrottspolitiska programmet har genomförts.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna revideringen av Idrottspolitiskt program.

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:425

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har lämnat delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2015 till medlemskommunerna. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, uppföljning av ägarkommunernas mål, personalekonomisk redovisning samt ekonomisk redovisning.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige lägga delårsrapporten med tillhörande revisions- och granskningsrapporter till handlingarna.

Ansökan om borgen för lån KS/2015:419

Djulö Bangolfklubb har hos kommunstyrelsen ansökt om borgen för lån på högst 600 000 kronor. Föreningen planerar att byta ut gamla och slitna banor, vilket beräknas kosta 800 000 kronor. Föreningen har byggt upp ett kapital för detta på drygt 200 000 kronor. Resterande del måste lånas. Sörmlands Sparbank har lämnat ett preliminärt lånelöfte men kräver en borgenär av föreningen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att Katrineholms kommun ingår borgensåtagande gentemot Djulö Bangolfklubb på högst 600 000 kronor.

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2016 KS/2015:438

I samband med arbetet med kommunens budget 2016, lämnas följande redogörelse avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa angiven ram, 192 900 000 kronor, som utgångspunkt för KFABs hyresbelastning av kommunen år 2016, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3 500 000 kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Övergripande plan med budget 2016-2018, 2015:360

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2016-2018.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att fastställa Övergripande plan med budget 2016-2018 enligt upprättat förslag. Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 22.18 kronor per skattekrona.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*