28 januari 2015

Kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan KS/2014:641

Bildningsnämnden har lämnat in en begäran till kommunstyrelsen om fortsatt användande av extra medel för satsningar inom skolan.

Kommunstyrelsen beslutade att de återstående 600 000 kronor av extra medel för satsningar inom skolan, får användas till riktade satsningar för tekniska hjälpmedel.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015 KS/2015:27

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna de tidigare preliminärt beslutade sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen 2015.

Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) KS/2015:20

Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att Katrineholms kommun ska delta i Kommunens Kvalitet i Korthet. En ny styrgrupp behöver tillsättas.

Kommunstyrelsen beslutade att följande politiker ska ingå i styrgruppen; Anneli Hedberg (S), Bo Sivars (M) samt Ewa Callhammar (FP).

Revidering av reglementet för Pensionärsrådet KS/2014:610

Kommunstyrelsen beslutade godkänna  förslag till reviderat reglemente för Pensionärsrådet.

Val ledamöter och ersättare till folkhälsoutskottet KS/2014:24

Kommunstyrelsens beslutade att folkhälsoutskottet ska för perioden 2015 – 2018 bestå av följande personer:

Ledamöter                        Ersättare

Anneli Hedberg (S)             Pat Werner (S)

Johan Söderberg (S)           Karin Frisk (S)

Ulrica Truedsson (S)           Bo Sivars (M)

Bengt Andersson (M)          Inger Fredriksson (C)

Ewa Callhammar (FP)         Joha Frondelius (KD)

Whera Nyvell (MP)  

Anneli Hedberg utses som ordförande och Bengt Andersson som vice ordförande.

Val ledamöter och ersättare till personalutskottet KS/2015:23

Kommunstyrelsens personalutskott består för perioden 2015 – 2018 av följande personer;

Ledamöter                         Ersättare

Johan Söderberg (S)           Ulrica Truedsson (S)

Anneli Hedberg (S)            Karl-Gunnar Ljungqvist (S)

Christer Sundqvist (M)       Bo Sivars (M)

Inger Fredriksson (C)         Ewa Callhammar (FP)

Tony Rosendahl (V)           Gudrun Lindvall (MP)

Johan Söderberg utses som ordförande och Christer Sundqvist som vice ordförande.

Val av ledamöter till pensionärsrådet KS/2014:25

Kommunstyrelsen utser för mandatperioden 2015 – 2018 följande ledamöter till pensionärsrådet:

Marie-Louise Karlsson (S)

Bengt Hult (FP)

Marie-Louise Karlsson utses till ordförande i pensionärsrådet.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KS/2015:30

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Revideringen består i huvudsak av korrigeringar av organisationsbenämningar och benämningar av delegater.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det reviderade förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen.

Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling KS/2014:26

En avstämning görs varje månad inom skolan av det faktiska antalet barn i de olika ålderskategorierna i förhållande till det budgeterade antalet. Om det faktiska antalet barn/elever överstiger det budgeterade, tillförs bildningsnämnden medel motsvarande detta.

Mot bakgrund av detta så beslutade kommunstyrelsen att omfördela 2 200 000 kronor från medel till välfärdsutmaning till volymökningar inom bildningsnämnden.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun KS/2014:642

Byggbolaget Byggaktören AB har framfört önskemål om att få förvärva ett markområde i direkt anslutning till kvarteret Örnen i syfte att bygga flerbostadshus.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege KS/2014:408

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helg- och feriearbete.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium KS/2013:598

Petter Otterstedt (M) och Lars Härnström (M) har lämnat in en motion om kommunfullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, mot bakgrund av den politiska beredningen:

  • avslå den första delen av motionens yrkande, som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter
  • anse den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, besvarad

Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun KS/2014:179

Samtliga ledamöter i folkpartigruppen i kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av den politiska beredningen.

Svar på motion om att stärka föräldrars roll och engagemang i skolan KS/2014:234

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionärerna yrkar att en föräldrautbildning i matematik skapas och erbjuds i linje med motionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun KS/2014:196

Socialnämnden har tagit fram styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet.

Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun KS/2014:538

En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun.

Revidering av reglemente för revisorerna, KFS 1.15 KS/2014:633

Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till sex, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras § 3 (Revisorernas antal och organisation).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revidering av reglemente för revisorerna.

Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente KS/2014:639

Från och med den 1 januari 2015 kommer informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret i skollagen. Mot bakgrund av detta bör texten i bildningsnämnden reglemente anpassas så att det korresponderar med terminologin i skollagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna bildningsnämndens förslag till justering.

Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB KS/2014:644

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti 2014. Till rapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporten till handlingarna.

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 KS/2014:640

Ett förslag till revidering av samverkansavtalet, som är en del i samarbetet med Kolmårdsgrannar, med gymnasieskolan har överlämnats av bildningsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet för 2015.

Borttagande av suppleanter i kommunala bolag KS/2015:35

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna ändringar om att ta bort suppleanter i bolagsordningar och ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB).

Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB) i enlighet med redovisat förslag och föreslår KFAB att uppdatera ägardirektiven för KIAB i överensstämmelse med beslutet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*