27 maj 2015

Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2016 KS/2015:225 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram underlag så att kommunstyrelsen kan besluta om trafikbeställning för 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Kollektivtrafikmyndigheten att fortsätta undersöka möjligheten att införa anropsstyrd trafik på linje 2 och 3. Vidare beslutade kommunstyrelsen hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa övrig lokal linjetrafik enligt nuvarande omfattning. 

Årsredovisning och ränkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2014 KS/2015:229

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser som styrelsen är den högsta beslutande organet för

 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse.


Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2015:8

En redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande har gjorts. Den 11 maj fanns det 1 619 281 kronor kvar att besluta om.


Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.


Revisionsrapport: granskning av överförmyndarverksamheten KS/2015:82

Kommunens revisorer har överlämnat en revisionsrapport till kommunstyrelsen och överförmyndaren för yttrande och åtgärder. Revisorernas granskning syftar till att bedöma om överförmyndaren har dokumenterade system och rutiner som säkerställer att lagstiftningen, föreskrifter och riktlinjer för verksamheten efterlevs.


Kommunstyrelsens beslutade ta kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande som sin egen skrivelse och överlämna den till revisorerna som svar på revisionsrapporten. Till kommunstyrelsens svar bifogas överförmyndarens yttrande.


VA-plan för Katrineholms kommun – samråd om förslag KS/2015:213

Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) har kommit med begäran att sända förslag till vatten- och avloppsplan för Katrineholms kommun på samråd under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015.


Kommunstyrelsen beslutade ställa ut förslag till VA-plan för Katrineholms kommun under perioden den 3 juni till den 10 juli 2015 i enlighet med förslag från Sörmland Vatten och Avfall AB.


Näringslivsråd 2015-2018 KS/2015:241

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2015 – 2018. I rådet ingår representanter för kommunen och näringslivet. Kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M), utsågs till ordförande i rådet. Rådets syfte är att möjliggöra dialog mellan kommunen och näringslivet.

Ombyggnation av Västra skolan KS/2015:251

Antalet elever har blivit fler i skolan och därför behövs fler lokaler. Kommunledningsförvaltningen har tagit ett förslag om att snabbt ställa iordning två lektionssalar i Västra skolan.

Kommunstyrelsen uppdrar till KFAB att iordningställa två klassrum samt ny ventilation i Västra skolan. 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Svar på motion om att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet till 2020 KS/2014:627

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken man yrkar på att kommunstyrelsen fastställer ett mål om att till år 2020 ska alla elever i grundskolan få personliga förutsättningar för att klara gymnasiebehörigheten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande samt att det är ett tydligt statligt uppdrag att alla elever ska uppnå skolans mål.

Svar på motion om Språkbiennal i Katrineholm KS/2014:233

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om språkbiennal i Katrineholm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genomföra språkbiennal i Katrineholm. Nämnden får därefter själv ta ställning till ett eventuellt genomförande som då förväntas ske inom befintlig budgetram. Motionen anses med detta bifallen.

Handelspolicy för Katrineholms kommun KS/2014:522

Syftet med handelspolicyn är att ge tydliga riktlinjer för handelsutvecklingen i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera Handelspolicyn för Katrineholms kommun för ett bredare underlag.

Förnyad borgensförbindelse för Kommuninvest KS/2015:114

Kommuninvest har infört nya rutiner för att säkerställa att medlemmarnas borgensåtaganden bevaras. Då ett borgensåtagande är giltigt i tio år från den dag då åtagande ingicks, måste ett beslut om förnyad borgensförbindelse tas.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att ingången borgensförbindelse gäller.

Årsredovisning 2014 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:160

 VSR har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse. VSR:s årsredovisning för 2014 är ett omfattande och informativt dokument som, utöver den ekonomiska redovisningen för det gångna året, också omfattar beskrivning av organisation, verksamhetsberättelse, uppföljning av ägaruppdrag samt direktionens vilja. Det ekonomiska resultatet för 2014 är ett överskott 1 549 000 kronor före balanskravsutredning och 1 398 000 kronor efter justering för reavinster.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) årsredovisning för 2014 och bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och de enskilda ledamöterna samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2014 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2015:180

 Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har lämnat in årsredovisningen för 2014. Till årsredovisningarna hör också revisionsberättelserna för de båda bolagen. Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna för de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige lägga årsredovisningarna för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Årsredovisning med revisionsrapport 2014 för Samordningsförbundet RAR Sörmland KS/2015:200

 Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Samordningsförbundet RAR i Sörmland uppvisar ett positivt resultat, exklusive EU-projekt, på 4 504 000 kronor. Årsredovisningen innehåller, utöver resultat- och balansräkningen, också kommentar och analys av resultatet.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2014 och att bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun KS/2015:446

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av fastigheten Öja 1:1 i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*