26 augusti 2015

Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016 – 2018 KS/2015:348

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har arbetat fram ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016 – 2018, för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen och innehåller förslag på kommunstyrelsens resultatmål, indikatorer och investeringsplan.

Kommunstyrelsen fastställde förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016 – 2018 som avser kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltning samt samhällsbyggnadsförvaltning.

Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen KS/2015:327

Ett förslag till samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen har tagits fram. Avtalet ska ligga till grund för brottsförebyggande arbete.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet.

Svar på revisorernas granskning – Exploateringsavtal KS/2015:81

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Exploateringsavtal. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ändamålsenlig hantering avseende underlag och beslutsfattande. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar i sin skrivelse att åtgärder kommer att genomföras som motsvarar revisorernas synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisonsrapporten till handlingarna.

Upplösning av stiftelser KS/2015:297

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser varav ett flertal är gamla och har begränsade tillgångar. En genomgång har gjorts med förslag om upplösning av flera av stiftelserna. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Utredning om barnfattigdom i Katrineholms kommun KS/2015:205

En utredning om barnfattigdom i Katrineholm har tagits fram. I utredningen presenteras förslag om vidare insatser som kan mildra effekterna av ekonomisk utsatthet.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga utredningen till handlingarna samt att uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare enligt utredningens intentioner.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun KS/2015:321

Ett markanvisningsavtal har upprättats som gäller Tegelstaden Bygg AB:s förvärv av del av fastigheten Sandbäcken 1 (som ligger nära torget och resecentrum). Området ska användas för flerbostadshus.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtalet.   

Försäljning av fastigheten Lien 1 i Katrineholms kommun KS/2015:331

Ett köpeavtal har tagits fram om försäljning av Lien 1 till Sjötorps förvaltning AB. På området ska flerbostadshus byggas.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtalet.

Köpeavtal avseende byggnation av biltvätt berörande del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun KS/2015:334

Mark- och exploateringschefen har förhandlat med D&D Biltvättar AB och upprättat ett köpeavtal där kommunen överlåter ca 1560 kvm område av fastigheten Lövåsen 3:1 till D&D Biltvättar AB.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisat köpeavtal mellan Katrineholms kommun och D&D Biltvättar AB.

Regional bredbandsstrategi KS/2015:212

Regionförbundet Sörmland har utarbetat en regional bredbandsstrategi i syfte att vara stöd för länets kommuner att förverkliga delmålet om att 90 procent av medborgare och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att Katrineholms kommun ansluter sig till den regionala bredbandsstrategin ”Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland”.    

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr KS/2015:44

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att utveckla vattentornet på norr. I motionen yrkas det att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla vattentornet på norr enligt motionens intentioner.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av kultur- och turismnämndens samt samhällsbyggnadsförvaltningens yttranden.

Svar på motion om reserver för volymökningar (VoN) KS/2014:606

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas och omfatta även äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på motion om att införa medborgarförslag KS/2015:92

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionen om att införa medborgarförslag med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Delårsrapport från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2015:274

Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat delårsrapporten för perioden januari till mars 2015. Det ekonomiska utfallet för årets första tre månader uppgick till 12 285 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Förstudie, Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen KS/2015:313

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunchefen tagit fram en strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Rapportering av Förstudie Katrineholms kommun firar 100 år KS/2015:302

I enlighet med uppdrag i Övergripande plan med budget 2015 – 2018 har kommunledningsförvaltningen tagit fram en förstudie för hur Katrineholms kommun ska fira 100 år som stad 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie, HBT-personers situation KS/2015:332

Kultur- och turismnämnden har tagit fram en förstudie om HBT-personers situation.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet KS/2015:345

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder och aktörer, ta fram en förstudie om inrättande av en så kallad Black Box för teater i Lokalstallet. Förstudien är att beakta som ett underlag inför övergripande plan med budget 2016 – 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna förstudien om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar KS/2015:347

Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en förstudie om att inrätta en familjecentral, som en del i arbetet med övergripande plan med budget för 2016-2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer KS/2015:346

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att göra en förstudie om att utveckla vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer. Förstudien är att betrakta som ett underlag inför arbetet med övergripande plan med budget för perioden 2016-2018.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie angående införande av E-arkiv i Katrineholms kommun KS/2015:330

Enligt kommunens övergripande plan med budget för perioden 2015-2017 ska en förstudie göras kring införandet av E-arkiv. Kommunledningsförvaltningen har därför låtit konsultföretaget ES Solutions AB göra denna förestudie.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien om införande av E-arkiv i Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudier av särskilt boende för äldre samt ny samlad gruppbostad LSS KS/2015:342

En förstudie har tagits fram gällande särskilt boende för äldre, en ny samlad gruppbostad LSS samt en ny servicebostad LSS. Information av förstudien har lämnats till vård – och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga förstudien till handlingarna och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Långsiktig planering för skolor KS/2015:171

Uppdraget om långsiktig planering för skolor och förstudien ”Byggnation av ny skola i centrum” har tagits fram av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna förstudien om ”Byggnation av ny skola i centrum” till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Katrineholms Fastighets AB att genomföra en djupare analys ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge- och Strångsjö skola och Kulturskolan, samt att göra en bedömning av ovanstående skolors underhållsbehov utifrån analysen.

Förstudie för anläggande av aktivitetsparker i kransorter KS/2015:338

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram lokaliseringsförslag och kostnadsberäkning för anläggande av fem aktivitetsparker i de kransorter där det finns skolor eller särskilda boenden för äldre.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna förstudie om anläggande av aktivitetsparker i kransorter till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken KS/2015:341

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen har tagit fram en illustrationsplan med kostnadsberäkning för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna förstudie om utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie för parkeringsdäck på norr KS/2015:339

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till lokalisering samt kostnadsberäkning för anläggande av ett parkeringsdäck på Norr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna förstudie om anläggande av parkeringsdäck på norr till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie – Förutsättningar för ny brandstation i Katrineholm KS/2015:350

Kommunfullmäktige har i övergripande plan med budget 2015-2018 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förstudie rörande förutsättningarna för en ny brandstation.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förslag till revidering av uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:349

Kommunledningsförvaltningen har för de båda medlemskommunernas räkning arbetat fram ett förslag till reviderat uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) avseende räddningstjänst.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente - avseende jämställdhet KS/2015:301

Det strategiska arbetet med genusmedveten styrning pågår i olika kommunövergripande processer men saknar förankring i reglementet.  Med anledning av detta föreslås att kommunstyrelsens reglemente revideras. Samtidigt kompletteras reglementet med det nytillkomna ansvarsområde som gäller mottagning och integration.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*