25 november 2015

Kommunstyrelsens beslut den 25 november 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Ny driftsorganisation för Katrineholm Logistikcentrum KS/2014:591

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av förslaget om bildandet av ett nytt, helägt kommunalt bolag. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny organisation för KLC och som godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2015. Förslaget innebär att KLC även i fortsättningen ägs och drivs av Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att återta sitt förslag att bilda ett helägt kommunalt bolag med ansvar för den affärsmässiga verksamheten inom Katrineholms Logistikcentrum. Detta mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut om ny organisation för Katrineholms Logistikcentrum. Kommunfullmäktige ska meddelas detta som svar på återremissen.

Marköverlåtelseavtal avseende del av Sandbäcken 3:1 belägen i anslutning till kvarteret Örnen i Katrineholms kommun KS/2014:637

Marköverlåtelseavtal har upprättats där kommunen överlåter del av fastigheten Sandbäcken 3:1 mot en köpeskilling om tvåmiljonerfyrahundrafemtiotusen kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat marköverlåtelseavtalet och delegera till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Förslag att Katrineholms kommun medverkar i Fossilfritt Katrineholm KS/2015:470

Regeringen har startat Fossilfritt Sverige som ett initiativ att synliggöra aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet med ett fossilfritt samhälle. Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer, som ställer sig bakom deklarationen som klargör att världen måste bli fossilfritt. Aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Kommunstyrelsen beslutade att Katrineholms kommun deltar i initiativet och ställer sig bakom ett Fossilfritt Sverige.

Omfördelning av medel till utrustning av kök på Västra skolan KS/2015:476 

Kommunstyrelsen beslutade att omfördela 300 000 kronor från utrustning av kök på nya förskolor till ombyggnation av Västra skolans mottagningskök till produktionskök.

Ärenden till kommunfullmäktige 

Svar på motion om giftfri förskola KS/2014:608

Lilli Martón (MP) har lämnat in en motion om att giftsanera förskolorna med följande yrkande:

  • att en inventering av giftiga material påbörjas i förskolorna
  • att olämpliga saker rensas bort direkt där det är möjligt
  • att en plan upprättas för utfasning av giftigt material
  • att de nya förskolorna som startats från början blir giftfria

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses bifallen med hänvisning till inkomna yttranden och kommunledningsförvaltningens beredning.

Svar på motion om hur kommunens mark ska användas KS/2015:337

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en motion om hur kommunens mark ska användas. Service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden har yttrat sig över motionen och beskrivit det pågående arbetet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till de inkomna yttrandena.          

Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord KS/2014:271

Lars Härnström (M), Bengt Andersson (M), Wera Hempel Persson (M), Erik Liljencrantz (M), Göran Nilsson (M), Fredrik Hermelin (M), Johan Hartman (M) och Bo Sivars (M) har lämnat in en motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord. Yrkande:

  • att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt
  • att etablera ett preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt
  • att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med landstinget och övriga kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande
  • att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet
  • att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att prevention mot självmord ska ingå vid, det av folkhälsoutskottet planerade, framtagandet av Utmaningar inom folkhälsoområdet.
Vidare uppdras kommunstyrelsen att följa landstingets projekt Suicidprevention i Sörmland. Motionen anses med detta bifallen.

Svar på motion om att öppna politikers hem för flyktingar att bo i KS/2015:450

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i.

Tillämpningsregler för förtroendevaldas sjukavdrag KS/2015:477

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunledningsförvaltningens förslag om att punkterna 4 och 6 i tillämpningsreglerna gällande sjukavdrag för förtroendevalda ska ha följande lydelse:

För den som inte har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs avdrag under de första fjorton dagarna endast för frånvaro från sammanträde eller planerat uppdrag.

För förtroendevald som har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs dagavdrag enligt kollektivavtalets bestämmelser.

Delårsrapport från KFAB med KIAB KS/2015:471

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har överlämnat delårsrapporter för de båda bolagen som omfattar perioden från den 1 januari 2015 till den 31 augusti 2015.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige lägga delårsrapporten från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Förslag om kompletterande arvodering för revisorerna KS/2015:420

Ett förslag om kompletterande arvodering för revisorerna har tagits fram av fullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget.                

Förslag till måltidspolitiskt program KS/2015:426

Ett förslag till Måltidspolitiskt program har tagits fram av service- och tekniknämnden. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna revidering av det övergripande inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program. 

Antagande av detaljplan för Åsgatan, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, 2015:187

Bygg- och miljönämnden har översänt detaljplan för Åsgatan till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att skapa möjlighet för byggande av cirka 20 bostäder. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. 

Antagande av detaljplan för Skogsborgsskolan, fastigheten Trädgårdsmästaren 1 med flera, Katrineholms kommun, 2015:93

Bygg- och miljönämnden har översänt detaljplan för Skogsborgsskolan till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av förskola.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. 

Förtydligande av beslut avseende komplettering av KFS 4.13 (Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet) KS/2015:369

Ett förtydligande av beslutet om avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har gjorts. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna den föreslagna kompletteringen.

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*