25 mars 2015

Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Internkontroll 2014 KS/2014:43

Kommunens reglemente för internkontroll anger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och det ska ske senast i samband med att årsredovisningen upprättas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll.

Kommunstyrelsen beslutade uppmana nämnderna att fortsätta arbetet med att utveckla sin interna kontroll på det sätt som skett sedan 2011/2012 samt att i övrigt lägga nämndernas internkontrollrapporter till handlingarna.

Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområden 2015 KS/2015:134

Kommunens reglemente för internkontroll anger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och det ska ske senast i samband med att årsredovisningen upprättas.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde avseende 2015.

Remissvar avseende ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting KS/2015:38

Katrineholms kommun har inbjudits att lämna remissvar över promemoria Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting.

Kommunstyrelsen beslutade ta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet.

Revisionsrapport – Kompetensförsörjning KS/2014:457

Revisorerna i Katrineholms kommun har genomfört en granskning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning. Syftet har varit att granska om kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete för att säkra behov av personal och kompetens. Granskningen visar att kommunen inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt arbete, medan däremot vård- och omsorgsnämndens arbete bedöms som ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.           

Kommunal representant i Samkultur Sörmland 2015-2018 KS/2015:77

Landstinget i Sörmland har till kommunstyrelsen lämnat en begäran om att utse representanter till Samkultur Sörmland för perioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen beslutade utse ordförande Cecilia Björk (S) och 1:e vice ordförande Christoffer Öqvist (M) i kultur- och turismnämnden att representera Katrineholms kommun i Samkultur Sörmland under perioden 2015-2018.

Rätt att teckna kommunens plus- och bankgiro samt bankkonto KS/2015:129

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår i skrivelse, ändring vad avser rätten att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankkonton.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med föreslaget.                     

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om ny alkohol- och drogpolicy för representation KS/2014:620

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ny alkohol- och drogpolicy i Katrineholms kommun. I motionen yrkas att kommunen och alla helägda kommunala bolag förnyar sina riktlinjer för servering av alkohol vid representation.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, mot bakgrund av den politiska skrivelsen.

Svar på motion om att fasa ut FAS 3 i kommunal regi KS/2014:210

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att omgående utreda förutsättningarna för och därefter införa ett program liknande Göteborgsprogrammet i syfte att fasa ut Fas 3 i kommunal regi.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med hänvisning till Viadidaktnämndens och socialnämndens yttranden.

Svar på motion om anhörigvänlig arbetsgivare KS/2014:393

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om anhörigvänlig arbetsgivare. Motionärerna yrkar att Katrineholms kommun arbetar in motionens intentioner i det personalpolitiska programmet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om anhörigvänlig arbetsgivare anses besvarad, mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning.

Årsredovisning 2014 för Katrineholms kommun KS/2015:95

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning och bokslut för 2014 för Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2014.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2015:87

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 11 mars 2015 fanns totalt 12 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.     

Revidering av Finanspolicy för Katrineholms kommun KS/2015:99

Kommunfullmäktige antog 2012-10-15, § 220 en finanspolicy för Katrineholms kommun. Sedan policyn antogs har det skett förändringar på finansmarknaden. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har därmed tagit fram underlag för revidering av finanspolicyn.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av Finanspolicy för Katrineholms kommun.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter KS/2015:104

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Förslag till revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB KS/2015:136

En revidering har gjorts av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna de förslagna revideringarna.   

Fastighetsreglering och aktieöverlåtelse avseende Logistikposition Katrineholm AB KS/2015:135

Kommunstyrelsen beslutade att sälja markområdet inom Katrineholms Logistikcentrums etableringsområde till Logistikposition Katrineholm AB för 7 820 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att sälja kommunens aktieinnehav i Logistikposition Katrineholm AB till Catena Logistik AB för 6 000 000 kronor. Logistikposition Katrineholm AB har idag lån om 20 352 200 kronor. Lånet övergår till Catena i samband med aktieförvärvet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*