25 februari 2015

Kommunstyrelsens beslut den 25 februari 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Revisionsrapport: granskning av internkontroll avseende löner KS/2014:631

På uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens interna kontroll avseende löner. Granskningen har mynnat ut i en rapport som överlämnats kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunstyrelsen beslutar ta kommunledningsförvaltningens synpunkter på revisionsrapporten som sina egna och överlämna dem till revisorerna samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Inrättade av ny gruppbostad KS/2015:70

Vård- och omsorgsnämnden anhåller i en skrivelse om att kommunstyrelsen ska uppdra till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att ta fram förslag på lämplig mark samt kostnadskalkyl för ny gruppbostad.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att ta fram förslag på lämplig mark samt kostnadskalkyler för två nya bostäder med särskild service.

Val av ombud till föreningsstämma med Kommuninvest KS/2014:632

Katrineholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen äger samtliga aktier i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Kommunstyrelsen beslutade välja Erik Liljencrantz (M) som ombud för Katrineholms kommun vid föreningsstämmor med Kommuninvest Ekonomisk förening under mandatperioden 2015-2018. Ewa Callhammar (FP) utses till ersättare.

Projektdirektiv Arbetslinjen 3.0 KS/2015:74

Ett förslag till projektdirektiv för projekt Arbetslinjen 3.0 har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till projektdirektiv.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 KS/2015:79

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2014. Kommunstyrelsen redovisar en bokföringsmässig positiv avvikelse på totalt 3 837 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad årsredovisning för år 2014.

Kommunstyrelsens plan med budget 2015-2017, internbudget kommunstyrelsen KS/2015:80

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsen 2015-2017 utifrån övergripande plan med budget.

Kommunstyrelsen beslutade fastställa internbudgeten för åren 2015-2017.

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2014 KS/2015:78

Uppföljningen av 2014 års internkontroll visar att kommunstyrelsens verksamhetsområden fungerar vä1 samt att verksamheten har inneburit kvalitet och effektiva resultat. Den sammantagna bedömningen är att processerna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har utvecklats och förbättrats i jämförelse med föregående år.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av genomförd internkontroll för 2014 och förslag till åtgärder.

Ärenden till kommunfullmäktige

Dagvattenpolicy - Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun (HL) KS/2014:269

Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta framtaget förslag till dagvatten och att ge kommunstyrelsen uppdras att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för dagvatten.

Svar på motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten KS/2014:410

Sten Holmgren (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om investeringar utanför centralorten. Motionären yrkar att kommunen omgående ser över vilka behov av investeringar i idrottsanläggningar som finns utanför centralorten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*