17 juni 2015

Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Inrättande av lokalt krishanteringsråd KS/2015:257

Utifrån kraven på kommunen att inrätta ett lokalt krishanteringsråd, har ett förslag tagits fram att ett sådant råd ska bildas inom Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK). 

Kommunstyrelsen beslutade att ett lokalt krishanteringsråd ska bildas inom BROSK.

 

Revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun KS/2015:277

En revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen har gjorts, med anledning av organisationsförändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.

 

Strategisk kompetensförsörjning (20) KS/2015:210

I planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för den långsiktiga personalförsörjningen. Ett förslag till strategi har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att anta strategin.

 

Försäljning av fastigheten Björkvik 2:2 KS/2015:252

Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheten Björkvik 2:2,tidigare lärarbostad för Glindrens skola.

 

Revisionsrapport: granskning av debiteringen inom vård och omsorg KS/2015:147

Revisorerna har till kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden överlämnat en rapport rörande granskningen av debiteringen inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsens samt vård- och omsorgsnämndens interna kontroll är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Vidare, att bevaknings- och kravrutiner är effektiva.

Kommunstyrelsen beslutade ta kommunlednings-förvaltningens tjänsteutlåtande som sin egen skrivelse och överlämna den till revisorerna som svar på revisionsrapporten.

 

Bidrag till KFUMs Triangelförening KS/2015:228

KFUMs Triangelförening har ansök om ytterligare 298 000 kr i bidrag. Förening har tidigare erhållit 958 000 kr i bidrag för 2015.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningen 298 000 kr i bidrag.

 

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik för Katrineholms kommun 2016 – 2018 KS/2015:280

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en revidering av kommunala 3-årsplanerna gällande infrastrukturåtgärder och kollektivtrafik för Katrineholms kommun 2016 – 2018. Planen kommer tillsammans med planerna från de övriga kommunerna i länet utgöra underlag för en länsplan.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom planen och översända den till Regionförbundet Sörmland.

 

Redovisning av uppdraget kring samordningsvinster och effektiviseringar KS/2015:284

Kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på samordningsvinster och administrativa effektiviseringar i den kommunala organisationen på 10 miljoner kronor. Förslag är nu framtagna.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunens ledningsgrupp att förbereda genomförandet av åtgärder i enlighet med framtaget förslag, för en effekt 2016.

 

Projektorganisation och projektmedel för firandet av Katrineholms 100-årsjubileum som stad 2017 KS/2015:275

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på hur arbetet med 100-års jubiléet 2017 kan påbörjas under innevarande år.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningsförvaltningen att leda, samordna och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100-årsjubileum som stad.  Kommunstyrelsen avsätter tre miljoner kronor för projektet Katrineholms kommuns jubileum 2017.
Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana nämnder och bolag att biträda kommunledningsförvaltningen i uppdraget med firandet av Katrineholms 100 -årsjubileum som stad.

 

Extra medel till vuxenutbildning KS/2015:282

Komvux har ett högt tryck med sökande.

Kommunstyrelsen beslutade att tillföra extra medel om 200 000 kronor till Viadidakt (Komvux) för utökning av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

 

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2015 KS/2015:235

Kommunstyrelsen beslutade att under ordinarie ordförandes ledighet under nedanstående tid under sommaren 2015 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2015-06-29 - 2015-07-05   Anneli Hedberg (S)

2015-07-06  - 2015-07-19  Lars Härnström (M)

2015-07-20 - 2015-07-26   Johan Söderberg (S)

2015-07-27 - 2015-08-09   Ulrica Truedsson (S)

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB KS/2015:223

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat årsredovisning för 2014 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskning av årsredovisningen till kommunen för erforderlig hantering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

 

Årsredovisning 2014 för Regionsförbundet Sörmland KS/2015:243

Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse med begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning, ska medlemmarnas fullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet. Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen för det gångna året och revisorerna har lämnat sin berättelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands regionsstyrelse samt lägga årsredovisningen med revisionsberättelse till handlingarna.

 

Fastställande av 2016 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2015:221

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till medlemskommunerna skickat ut en hemställan med förbundets budget för 2016. Förbundet bjöd den 18 mars 2015 in till medlemsmöte för att presentera sin verksamhet och ekonomi samt för att diskutera verksamheten framåt och budget.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2016. Kommunens medlemsinsats för 2016 på 442 732 kronor ska beaktas i budgetprocessen.

 

Överlåtelse av gasreningsanläggning och tankställe för biogas KS/2015:276

Svensk Biogas i Linköping AB (SvB), Tekniska Verken i Linköping AB (TvAB) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har enats om att KVAAB ska förvärva gasreningsanläggning och tankställe, beläget på fastigheten Katrineholm Rosenholm 1. Förvärvet av anläggningen innebär att KVAAB etablerar en ny verksamhetsgren, vid sidan om att äga Katrineholms kommuns vatten- och avloppsanläggning för produktion av allmänna vattentjänster och avfallshantering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Katrineholm Vatten och Avfall AB:s planer på förvärv av gasreningsanläggning och tankställe för biogas, belägen på fastigheten Rosenholm 1, Katrineholms kommun. Som en konsekvens av detta beslut, föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att ägardirektiv och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB revideras så att dessa motsvarar de nya verksamhetsförhållandena för bolaget.

 

Gång- och cykelplan, Katrineholms kommun KS/2015:148

Ett förslag till gång- och cykelplan har tagits fram för Katrineholms kommun. Syftet med den är att prioritera åtgärder som skapar en säker, attraktiv och modern gång- och cykelkommun där invånarnas hälsa, miljö och trafiksituation förbättras.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Gång- och cykelplanen för Katrineholms kommun.

 

Regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen KS/2015:239

Ett förslag på reviderade Regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen har arbetats fram.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget.

 

Handelspolicy för Katrineholms kommun KS/2014:522
Syftet med handelspolicyn är att ge tydliga riktlinjer för handelsutvecklingen i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*