16 december 2015

Kommunstyrelsens beslut den 16 december 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Svar på motion om anpassade sammanträdesrum KS/2015:28

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om anpassade sammanträdesrum. Lokalresursplaneraren har yttrat sig över motionen.

Kommunstyrelsen beslutade återremmittera ärendet till Folkhälsoutskottet för yttrande.

Uppdatering av Katrineholms kommuns handlingsplan för extraordinära händelser KS/2015:494

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av krisledningsorganisationen då bedömning har gjort om att den nuvarande planen behöver förstärkas för att öka förmågan att hantera kriser under en längre period.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdatera Katrineholms kommuns handlingsplan för extraordinära händelser avseende krisledningsorganisationen.

Kommunstyrelsens plan med budget 2016 – 2018 KS/2015:508

Kommunstyrelsen fastställde internbudgeten för åren 2016-2018 vilken avser kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande övergripande mål, resultatmål och investeringar.

Äskande av medel för uppbyggnad av ungdomsverksamheten i Valla KS/2015:505

Kultur- och turismnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2015 att äska 100 000 kronor i tilläggsanslag för att bygga upp ungdomsverksamheten i Valla.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja kultur- och turismnämnden 100 000 kronor årligen under tre år, från 2016, ur Integrationsfonden, för uppbyggnad av fritidsgårdsverksamhet i Valla.

Statliga engångsmedel med anledning av flyktingsituationen KS/2015:510

Kommunstyrelsen beslutade att de statliga engångsmedlen (23,1 miljoner kronor) som Riksdagen beslutat om med anledning av den rådande flyktingsituationen ska tillföras kommunens integrationsfond.                   

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om tillsättningen av överförmyndare KS/2015:374

Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (FP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på att befattningen som överförmyndare ska tillsättas med ett antagningsförfarande där meriter som juridiska och ekonomiska kunskaper väger tungt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Delårsrapport 2015 från Vårdförbundet Sörmland KS/2015:460

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2015. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Delårsrapport 2015 från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken KS/2015:497

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till augusti 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse KS/2015:358

Personalutskottet har överlämnat förslag till reviderade riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse. Förslaget innebär att arbetsplatser som på bred front aktivt arbetar med arbetsmiljö- och hälsoarbete ska uppmärksammas. Samtidigt som goda exempel och kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa sprids.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse.

Arbetsutrustning för förtroendevalda KS/2015:479

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för arbetsutrustning för förtroendevalda som är anpassade till dagens förhållanden ifråga om teknikanvändning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag och godkänner nya riktlinjer för arbetsutrustning till förtroendevalda.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS/2015:493

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En handlingsplan kan hjälpa kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Utbetalning av partistöd 2016 KS/2015:519

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta en gång per år om utbetalning av partistöd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta utbetala partistöd 2016 enligt följande:

  • Socialdemokraterna 24 mandat x 33 375 = 801 000 kronor
  • Moderaterna 6 mandat x 33 375 = 200 250 kronor
  • Sverigedemokraterna 6 mandat x 33 375 = 200 250 kronor
  • Liberalerna 4 mandat x 33 375 = 133 500 kronor
  • Centerpartiet 4 mandat x 33 375 = 133 500 kronor
  • Miljöpartiet 3 mandat x 33 375 = 100 125 kronor
  • Vänsterpartiet 2 mandat x 33 375 = 66 750 kronor
  • Kristdemokraterna 2 mandat x 33 375 = 66 750 kronor

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*