15 juni 2015

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Entledigande och val av ledamot i bygg- och miljönämnden

Marko Räisänen (SD) har begärt att få lämna uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige medger det och väljer därefter Per-Ola Fransson (SD) som ny ledamot i bygg- och miljönämnden.

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

Jenny Lundborg (S) har begärt att få lämna uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Kommunfullmäktige medger det och väljer Anne Hagberg (S) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun KS/2015:446

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av fastigheten Öja 1:1 i Katrineholms kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun.

Förnyad borgensförbindelse för Kommuninvest KS/2015:114

Kommuninvest har infört nya rutiner för att säkerställa att medlemmarnas borgensåtaganden bevaras. Då ett borgensåtagande är giltigt i tio år från den dag då åtagande ingicks, måste ett beslut om förnyad borgensförbindelse tas.

Kommunfullmäktige beslutar att ingången borgensförbindelse gäller.

Årsredovisning 2014 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2015:180

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har lämnat in årsredovisningen för 2014. Till årsredovisningarna hör också revisionsberättelserna för de båda bolagen. Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna för de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Årsredovisning 2014 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:160

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse. VSR:s årsredovisning för 2014 är ett omfattande och informativt dokument som, utöver den ekonomiska redovisningen för det gångna året, också omfattar beskrivning av organisation, verksamhetsberättelse, uppföljning av ägaruppdrag samt direktionens vilja. Det ekonomiska resultatet för 2014 är ett överskott 1 549 000 kronor före balanskravsutredning och 1 398 000 kronor efter justering för reavinster.

Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) årsredovisning för 2014 och beviljar ansvarsfrihet för VSR:s direktion och de enskilda ledamöterna samt lägger i övrigt årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning med revisionsrapport 2014 för Samordningsförbundet RAR Sörmland KS/2015:200

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Samordningsförbundet RAR i Sörmland uppvisar ett positivt resultat, exklusive EU-projekt, på 4 504 000 kronor. Årsredovisningen innehåller, utöver resultat- och balansräkningen, också kommentar och analys av resultatet.

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2014 och beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse samt lägger i övrigt årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion om Språkbiennal i Katrineholm KS/2014:233

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om språkbiennal i Katrineholm.

Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genomföra språkbiennal i Katrineholm. Nämnden får därefter själv ta ställning till ett eventuellt genomförande som då förväntas ske inom befintlig budgetram. Motionen anses med detta bifallen.

Svar på motion om att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet till 2020 KS/2014:627

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken man yrkar på att kommunstyrelsen fastställer ett mål om att till år 2020 ska alla elever i grundskolan få personliga förutsättningar för att klara gymnasiebehörigheten.

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande samt att det är ett tydligt statligt uppdrag att alla elever ska uppnå skolans mål.

Svar på interpellation om ersättningar betalade till Green Cargo och Samskip Van Dieren Multimodal

Ewa Callhammar (FP) och Krister Wistbacka (FP) har ställt en interpellation om attesträtter, utbetalning av ersättningar till Green Cargo och Samskip Van Dieren Multimodal och tillhörande avtal. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) konstaterar i sitt svar att frågeställaren Ewa Callhammar (FP), enligt tidningsuppgifter, anmält ärendet till Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingsfrågor.  Med hänvisning till den eventuella granskning som kan bli följden av anmälan till Konkurrensverket väljer Göran Dahlström (S) att i dagsläget inte besvara de frågor som faller under myndighetens område. I övriga delar hänvisar han i sitt svar till den slutrapport som presenterats vid kommunstyrelsens sammanträde och projektdirektiven.

Ny interpellation om behovsprövning av serviceboende

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till ordföranden för vård- och omsorgsnämnden, Ulrica Truedsson (S), om de brister som idag finns vad gäller möjligheten att erbjuda alla äldre med omsorgsbehov ett alternativt boende om så önskas, till exempelvis en servicelägenhet. Under fullmäktiges sammanträde besvarar Ulrica Truedsson (S) interpellationen.

Ny interpellation om en mobilfri skola

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till ordföranden i bildningsnämnden Johan Söderberg (S) om en mobilfri skola. Under kommunfullmäktiges överläggning besvaras interpellationen.

Ny motion om att avskaffa delade turer

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en ny motion om att avskaffa delade turer för personal inom kommunens verksamheter. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att arbeta fram förslag på hur det bäst bör gå till. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*