22 september 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige entledigar Jussi Rinne (SD) och väljer Anna-Carin Ekenskjöld (SD) som ny nämndeman till Tingsrätten i Nyköping för resterande del av år 2015.

Kommunfullmäktige väljer vidare 21 nämndemän till Tingsrätten i Nyköping för den nya mandatperioden 2016-2019.

Kommunfullmäktige entledigar Gudrun Lindvall (MP) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och väljer Ylva G Karlsson (MP) som ny ledamot. Whera Nyvell (MP) entledigas som ersättare och istället väljs Thomas Nyvell (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige väljer Carl Frick (MP) som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

Förstudie, Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen KS/2015:313

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunchefen tagit fram en strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie Katrineholms kommun firar 100 år KS/2015:302

I enlighet med uppdrag i Övergripande plan med budget 2015 – 2018 har kommunledningsförvaltningen tagit fram en förstudie för hur Katrineholms kommun ska fira 100 år som stad 2017.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie, HBT-personers situation KS/2015:332

Kultur- och turismnämnden har tagit fram en förstudie om HBT-personers situation.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet KS/2015:345

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder och aktörer, ta fram en förstudie om inrättande av en så kallad Black Box för teater i Lokalstallet. Förstudien är att beakta som ett underlag inför övergripande plan med budget 2016 – 2018.

Kommunfullmäktige överlämnar förstudien om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar KS/2015:347

Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra en förstudie om att inrätta en familjecentral, som en del i arbetet med övergripande plan med budget för 2016-2018.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer KS/2015:346

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att göra en förstudie om att utveckla vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer. Förstudien är att betrakta som ett underlag inför arbetet med övergripande plan med budget för perioden 2016-2018.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie angående införande av E-arkiv i Katrineholms kommun KS/2015:330

Enligt kommunens övergripande plan med budget för perioden 2015-2017 ska en förstudie göras kring införandet av E-arkiv. Kommunledningsförvaltningen har därför låtit konsultföretaget ES Solutions AB göra denna förestudie.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förstudien om införande av E-arkiv i Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudier av särskilt boende för äldre samt ny samlad gruppbostad LSS KS/2015:342

En förstudie har tagits fram gällande särskilt boende för äldre, en ny samlad gruppbostad LSS samt en ny servicebostad LSS. Information av förstudien har lämnats till vård – och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige lägger förstudien till handlingarna och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Långsiktig planering för skolor KS/2015:171

Uppdraget om långsiktig planering för skolor och förstudien ”Byggnation av ny skola i centrum” har tagits fram av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar.

Kommunfullmäktige överlämnar förstudien om ”Byggnation av ny skola i centrum” till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.  

Förstudie för anläggande av aktivitetsparker i kransorter KS/2015:338

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram lokaliseringsförslag och kostnadsberäkning för anläggande av fem aktivitetsparker i de kransorter där det finns skolor eller särskilda boenden för äldre.

Kommunfullmäktige överlämnar förstudie om anläggande av aktivitetsparker i kransorter till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken KS/2015:341

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen har tagit fram en illustrationsplan med kostnadsberäkning för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken.

Kommunfullmäktige överlämnar förstudien om utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie för parkeringsdäck på norr KS/2015:339

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till lokalisering samt kostnadsberäkning för anläggande av ett parkeringsdäck på Norr.

Kommunfullmäktige överlämnar förstudie om anläggande av parkeringsdäck på norr till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Förstudie – Förutsättningar för ny brandstation i Katrineholm KS/2015:350

Kommunfullmäktige har i övergripande plan med budget 2015-2018 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förstudie rörande förutsättningarna för en ny brandstation.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

Revidering av uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:349

Kommunledningsförvaltningen har för de båda medlemskommunernas räkning arbetat fram ett förslag till reviderat uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) avseende räddningstjänst.

Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - avseende jämställdhet KS/2015:301

Det strategiska arbetet med genusmedveten styrning pågår i olika kommunövergripande processer men saknar förankring i reglementet.  Med anledning av detta föreslås att kommunstyrelsens reglemente revideras. Samtidigt kompletteras reglementet med det nytillkomna ansvarsområde som gäller mottagning och integration.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Delårsrapport från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2015:274

Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat delårsrapporten för perioden januari till mars 2015. Det ekonomiska utfallet för årets första tre månader uppgick till 12 285 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Fråga om frågors placering på dagordningen

Kommunfullmäktige medger John-Erik Nyman (FP) att ställa en fråga om frågors placering på dagordningen för fullmäktiges sammanträden. Under överläggningen besvarar kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) frågan.

Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr KS/2015:44

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att utveckla vattentornet på norr. I motionen yrkas det att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla vattentornet på norr enligt motionens intentioner.

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och turismnämndens samt samhällsbyggnadsförvaltningens yttranden.

Svar på motion om reserver för volymökningar (VoN) KS/2014:606

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att systemet med avsättningar för volymökningar under budgetåret ska utökas och omfatta även äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på motion om att införa medborgarförslag KS/2015:92

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun ska införa medborgarförslag.

Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa medborgarförslag med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Motion om behov av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att utreda förutsättningarna för att inrätta rubricerat resurscentrum. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om tillsättning av Överförmyndare

Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (FP) har tillsammans lämnat in en motion om att tjänsten som överförmyndare ska tillsättas via ansökningsförfarande. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en ny motion som överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att införa en miljöbarometer på kommunens webbsida

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en ny motion som överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*