20 april 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 20 april 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Aktieöverlåtelse i Logistikposition Katrineholm AB

Kommunfullmäktige beslutar att sälja kommunens aktieinnehav i Logistikposition Katrineholm AB till Catena Logistik AB för 6 miljoner kronor.

Förslag till revidering av styrdokument för Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktige beslutar genom en minoritet att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att revidera styrdokumenten så att antalet styrelseledamöter ska bestå av 9-11 ledamöter samt 9 suppleanter samt att allmänhetens rätt att ta del av handlingar ska tydliggöras. 

Val av ledamöter, lekmannarevisor och röstombud till Sörmland Vatten och Avfall AB

Ärendet bordläggs i avvaktan på beslut om reviderade styrdokument.

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2014 med ansvarsprövning

Kommunrevisionen har lämnat en revisionsberättelse med förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt enskilda ledamöter i dessa organ. Efter omröstning beslutar en minoritet om återremiss med anledning av yrkanden om en genomlysning av hur vissa fakturor, avtal och delegationsordning hanteras.

Årsredovisning och bokslut för 2014 för Katrineholms kommun

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med anledning av att frågan om ansvarsfrihet återremitterats.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna på det sätt kommunstyrelsen föreslagit, dock med ytterligare en ändring som innebär att det krävs tillstånd för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor inom Katrineholms kommun, utom vid särskilt angivna tillfällen.

Reviderad finanspolicy

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av styrdokumentet Finanspolicy för Katrineholms kommun, vilket framför allt innebär vissa förtydliganden och förenklingar.

Svar på motioner

Kommunfullmäktige beslutar anse en motion från Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) om att fasa ut Fas 3 i kommunal regi vara besvarad med hänvisning till yttranden från socialnämnden och viadidaktnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar anse en motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) om anhörigvänlig arbetsgivare vara besvarad, mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå en motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) om en ny alkohol- och drogpolicy för kommunens representation.

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunfullmäktige lägger redovisning till handlingarna. Den utvisar att sammanlagt 12 motioner är obesvarade varav den äldsta lämnades i april 2014.

Interpellationer som besvaras

Interpellation från Ewa Callhammar (FP) om arvodering av kommunens representanter i de båda bolagen Rail Point AB och Logistikposition Katrineholm AB besvaras av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Interpellation från Ewa Callhammar (FP), Krister Wistbacka (FP), Inger Hult (FP) och Jesper Ek (FP) om lämpligheten att betala hyran för moské besvaras av kultur- och turismnämndens ordförande Cecilia Björk (S) och kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Nya ärenden som bordlades

Följande nya ärenden bordläggs till nästa sammanträde:

Interpellation från Ewa Callhammar (FP) och Krister Wistbacka (FP) om ersättningar m.m. som kommunen betalar till Green Cargo och till Samskip Van Dieren Multimodal.

Fråga från John-Erik Nyman (FP) om hur högpresterande elevers utveckling i matematik säkerställs.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*