20 januari 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Beslutspunkter

Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2015 – 2018 KS/2014:614

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering under mandatperioden.

Kommunfullmäktige fastställer planen. 

Avgifter för bildningsförvalningens externa uppdrag, KomTek och Kulturskolan KS/2014:564

Bildningsnämnden har lämnat in förslag till ändringar av avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag, KomTek och Kulturskolan, som regleras i styrdokumentet KFS 4.17. Bildningsnämnden vill att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar och att dessa ska gälla från den 1 januari 2015.

Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till revideringar avseende avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland avseende perioden 1 januari till 31 december 2014. KS/2014:583

Direktionen för Vårdförbundet Sörmland har överlämnat förbundets delårsrapport för perioden januari till augusti 2014. Delårsresultatet är på 398 000 kronor.

Kommunfullmäktige lägger Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport till handlingarna.

Svar på motion om giftfri vardag för våra barn KS/2014:95

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn. Motionärerna yrkar att Katrineholms kommun ska genomföra en inventering följd av en miljösanering av kommunens lokaler med start i förskolan.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Svar på motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm KS/2014:321

Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har lämnat in en gemensam motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionärerna yrkar att man inrättar en fritidsgård i centrala Katrineholm, förslagsvis i Safirenfastigheten.

Kommunfullmäktige avslår motionen om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm med hänvisning till kultur- och turismnämndens yttrande över motionen.

Svar på motion om ekologisk frukt till barn KS/2014:341

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de föreslår att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan i Katrineholms kommun endast serveras ekologisk frukt.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden.

Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder KS/2014:342

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att Katrineholms kommun ska införa en regel som innebär att personer är garanterade äldreboende utan särskild prövning efter att viss ålder uppnåtts. Syftet är att skapa trygghet för de äldre och därmed också förhöjd livskvalitet.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Motion om anpassade sammanträdesrum

Inger Fredriksson (C) lämnar vid dagens sammanträde en motion om att Katrineholms kommun ska utrusta minst ett sammanträdesrum på så sätt att det blir tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*