18 maj 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 18 maj 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Revidering av styrdokument för Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Katrineholms, Flens samt Vingåkers kommuner har ett avtal om att bedriva VA-verksamheten i gemensam bolagsform. Genom revideringen uppnås samma struktur i respektive ägarbolag samt borttagande av suppleanter i båda bolagen och minskat antal ledamöter i SVAAB. Detta bedöms kunna leda till att styrelsearbetet i respektive bolag underlättas och vitaliseras. 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna revideringarna under förutsättning att Flens och Vingåkers kommuner fattar motsvarande beslut.

Val av ledamöter, lekmannarevisorer samt röstombud till Sörmland Vatten och Avfall AB

Enligt reviderad bolagsordning, liksom aktieägaravtal för Sörmland Vatten och Avfall AB, ska styrelsen bestå av lägst sex och högst nio styrelseledamöter.  

Kommunfullmäktige i Katrineholm, Flen och Vingåker utser vardera en tredjedel av styrelseledamöterna. Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. På motsvarande sätt utser respektive kommun varsin lekmannarevisor med suppleant.  

Till styrelseledamöter för perioden 2015-2019 utser kommunfullmäktige Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S) och Stefan Gustafsson (FP).

Jan-Olof Blomster (FP) utses till lekmannarevisor för samma period med Lars F Eriksson (M) som suppleant. Som röstombud utser fullmäktige Göran Dahlström (S) med Lars Härnström (M) som ersättare.

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2014 och ansvarsprövning

Revisorerna har granskat verksamheten i Katrineholms kommun 2014. Ifråga om ansvarsprövning bedömer revisorerna sammantaget att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och årsredovisningen för 2014 är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för år 2014 och att årsredovisningen godkänns. 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2014, kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2014. 

Årsredovisning och bokslut 2014 för Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2014 samt godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringar och exploateringar till 2015.

Vidare öronmärks 25 miljoner kronor av årets balanskravsresultat för framtida välfärdsutmaningar.

Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland KS/2015:159

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsrapport till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda medlemmar samt lägger i övrigt årsredovisningen med revisionsrapport till handlingarna.

Revidering av Västra Sörmlands Räddningstjänsts förbundsordning KS/2015:124 

Västra Sörmlands Räddningstjänst(VSR) har till medlemskommunerna Katrineholm och Vingåker, lämnat in ett revideringsförslag av förbundsordningen.

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del fastställa den reviderade förbundsordningen för VSR. 

Revidering av reglemente för revisorerna till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:125 

Förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna överlämnat ett förslag till revidering av reglemente för revisorerna till förbundssektionen.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till revideringar av reglemente för revisorerna. 

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:126

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har överlämnat förslag till revidering av reglemente för direktionen för fastställande av medlemskommunerna samt önskar att medlemskommunerna återkommer med eventuella förslag till revidering.

Kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för Västra Sörmlands Räddningstjänsts direktion. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåker fattar motsvarande beslut. 

Revidering av taxa för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:127 

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har antagit förslag till revidering av taxa för tjänster för VSR. Taxorna har sedan 2012 justerats med årligen (från 1 januari) med konsumentprisindex (KPI). Den reviderade taxan har överlämnats för fastställande till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut. 

Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun KS/2015:131

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en utredning kring mottagnings- och integrationsarbetet i Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att samordna och stödja utvecklingen inom områdena integration och mottagning.

Grundläggande principer för finansiering av IT KS/2015:130

En översyn av kommunledningsförvaltningens nuvarande utbud av IT-administrativa tjänster och verktyg har genomförts i syfte att möta verksamheternas ökande krav på flexibilitet och en kostnadstransparent tjänstekatalog.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till grundläggande principer för finansiering av IT inklusive uppgradering av Microsoftlicenser. Finansieringen tas i beaktande i budgetprocessen.

Återrapportering av särskilda uppdrag från Övergripande plan med budget: Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola KS/2015:176

Bildningsnämnden har upprättat en förstudie kring ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnämnden att utifrån genomförd förstudie ta fram prioriteringar kring satsning på digitala verktyg för elever samt personal inom förskola och grundskola.
Vidare uppdras till bildningsnämnden att ta fram en plan för genomförande av prioriteringar under innevarande mandatperiod.
Prioriteringar samt införandeplan ska redovisas i samband med överlämnande av bildningsnämndens budgetmaterial, som underlag för beredningen av övergripande plan med budget 2016-2018.

Revidering av årtalsangivelse i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09 KS/2015:181

Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVVAB) har uppmärksammat kommunstyrelsen genom sitt styrelseprotokoll den 12 mars 2015, att det finns en felaktighet i rubricerad taxa och som behöver korrigeras.

Kommunfullmäktige beslutar ta bort årtalen från Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09, enligt förslag från Katrineholms Vatten och Avfall AB. 

Svar på motion om förändrat arbetssätt inom försörjningsstödet

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om en effektivare och rättvisare väg för försörjningsstödstagare till egen försörjning.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till de yttranden som lämnats av socialnämnden och viadidaktnämnden.

Interpellation om utbetalning av ersättningar till företag

Ewa Callhammar (FP och Krister Wistbacka (FP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ersättningar m.m. som betalas till företagen Green Cargo respektive Samskip Van Dieren Mulitimodal.

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Eftersom ingen av frågeställarna är närvarande beslutar fullmäktige om bordläggning av interpellationen till nästa sammanträde.

Interpellation som återtages

Joha Frondelius (KD) återtar sin interpellation om behovsprövning av serviceboende eftersom den kan anses ligga på gränsen till att avse myndighetsutövning mot enskild.

Fråga om hur de högpresterande elevernas utveckling i matematik säkerställs

John-Erik Nyman (FP) medges få ställa en fråga till bildningsnämndens ordförande om matematikundervisningen för högpresterande elever. Under överläggningen besvarar bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) frågan.

Fråga om utredning av barnfattigdomen

Tony Rosendahl (V) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur långt man kommit i utredningen av barnfattigdomen i Katrineholm. Under överläggningen yttrar sig kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och besvarar frågan.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*