17 augusti 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 17 augusti 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i bygg- och miljönämnden

Kommunfullmäktige entledigar Stefan Luukkonen (S) från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden och väljer Anna Harrsjö (S) som ny ledamot och Niklas Wallentin (S) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Entledigande och val av ledamot till Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktige entledigar Gunvor G Ericson (MP) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB. Platsen lämnas vakant tills vidare.

Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige entledigar Per Rova (S) från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och väljer därefter Claes Holm (S) som ny ersättare.

Handelspolicy för Katrineholms kommun KS/2014:522

Syftet med handelspolicyn är att ge tydliga riktlinjer för handelsutvecklingen i Katrineholms kommun. Kommunfullmäktige beslutar anta det redovisade förslaget.

Överlåtelse av gasreningsanläggning och tankställe för biogas KS/2015:276

Svensk Biogas i Linköping AB (SvB), Tekniska Verken i Linköping AB (TvAB) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har enats om att KVAAB ska förvärva gasreningsanläggning och tankställe, beläget på fastigheten Katrineholm Rosenholm 1. Förvärvet av anläggningen innebär att KVAAB etablerar en ny verksamhetsgren, vid sidan om att äga Katrineholms kommuns vatten- och avloppsanläggning samt avfallshantering.

Kommunfullmäktige godkänner Katrineholm Vatten och Avfall AB:s planer på förvärv av gasreningsanläggning och tankställe för biogas, belägen på fastigheten Rosenholm 1, Katrineholms kommun. Som en konsekvens av detta beslut ska ägardirektiv och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB revideras så att dessa motsvarar de nya verksamhetsförhållandena för bolaget. 

Gång- och cykelplan, Katrineholms kommun KS/2015:148

Ett förslag till gång- och cykelplan har tagits fram för Katrineholms kommun. Syftet med den är att prioritera åtgärder som skapar en säker, attraktiv och modern gång- och cykelkommun där invånarnas hälsa, miljö och trafiksituation förbättras. 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Gång- och cykelplan för Katrineholms kommun. 

Regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen KS/2015:239

Ett förslag på reviderade Regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen har arbetats fram. 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Årsredovisning 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB KS/2015:223

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat årsredovisning för 2014 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskning av årsredovisningen till kommunen för erforderlig hantering.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2014 för Regionsförbundet Sörmland KS/2015:243

Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2014 tillsammans med revisionsberättelse med förslag om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning, ska medlemmarnas fullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet. Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen för det gångna året och revisorerna har lämnat sin berättelse.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands regionsstyrelse och lägger årsredovisningen med revisionsberättelse till handlingarna.

Fastställande av 2016 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2015:221

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till medlemskommunerna skickat ut förslag till budget för 2016 och en begäran om att medlemmarna ska fastställa budgetförslaget. Förbundet bjöd den 18 mars 2015 in till medlemsmöte för att presentera sin verksamhet och ekonomi samt för att diskutera verksamheten framåt och budget.

Kommunfullmäktige fastställer för sin del Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2016. Kommunens medlemsinsats för 2016 på 442 732 kronor ska beaktas i budgetprocessen.

Ny motion om en plan för kommunal markanvändning

Gudrun Lindvall (MP) föreslår i en motion att kommunen ska upprätta en plan för hur kommunägd mark, framför allt skogsmark, ska användas. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Fråga om wifi på äldreboenden

Gudrun Lindvall (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunens planer på att utrusta äldreboendena med tillgång till wifi. Göran Dahlström (S) besvarar frågan.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*