16 november 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Övergripande plan med budget 2016-2018, 2015:360

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2016-2018.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Övergripande plan med budget 2016-2018 enligt upprättat förslag. Skattesatsen beslutas bli oförändrad, 22.18 kronor per skattekrona.

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2016 KS/2015:438

I samband med arbetet med kommunens budget 2016, lämnas följande redogörelse avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa angiven ram, 192 900 000 kronor, som utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen år 2016, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3 500 000 kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Förslag till höjningar av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde KS/2015:369

Vård- och omsorgsnämnden har upprättat förslag till höjningar av avgifter inom nämndens ansvarsområde inför övergripande plan med budget 2016-2018.

Kommunfullmäktige godkänner vård- och omsorgsnämndens förslag till höjning av avgifter.

Förslag till hyror och avgifter inom service- och tekniknämndens ansvarsområde KS/2015:378

Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till hyror och avgifter från 2016 och avser de lokaler och anläggningar som hyrs via lokalbokningen. Förslaget innebär inga generella höjningar men vissa förändringar föreslås.

Kommunfullmäktige godkänner service- och tekniknämndens förslag till hyror och avgifter.

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. KS/2015:443

Bildningsnämnden har lämnat ett förslag till ändring av avgifter som avser förskola och pedagogisk verksamhet och som innebär att hushåll med en bruttoinkomst som understiger 12 000 kronor per månad kommer att debiteras avgift efter samma principer som gäller för övriga hushåll.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna bildningsnämndens förslag till regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun KS/2015:409

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till renhållningstaxa. Insamlingen av matavfall, som beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2013, har medfört ökade kostnader för KVAAB. Kostnadsökningen är främst relaterad till insamling och transport av avfall. Kostnaderna måste föras vidare mot fastighetsägarna som utnyttjar tjänsterna.

Kommunfullmäktige antar den av Katrineholms Vatten och Avfall föreslagna renhållningstaxan.

Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun KS/2015:422

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till VA-taxa. Höjningarna i taxan avser förbrukningsavgifterna och motiveras av bolagets planerade investeringar i ny rötkammare vid Rosenholms reningsverk och ledningsnätet som är i behov av sanering.

Kommunfullmäktige antar den av Katrineholm Vatten och Avfall AB föreslagna VA-taxan.

Svar på interpellation med anledning av flyktingkrisen                   

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och vice ordföranden Lars Härnström (M) besvarar en interpellation från Joha Frondelius (KD) med rubriken "Desperata tider kräver desperata åtgärder". Interpellationen avser dels möjligheten till breda politiska resonemang om flyktingmottagandet, dels påverkan på budget med mål inför kommande år. 

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2015:425

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har lämnat delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2015 till medlemskommunerna. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, uppföljning av ägarkommunernas mål, personalekonomisk redovisning samt ekonomisk redovisning.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten med tillhörande revisions- och granskningsrapporter till handlingarna.

Ansökan om borgen för lån KS/2015:419

Djulö Bangolfklubb har hos kommunstyrelsen ansökt om borgen för lån på högst 600 000 kronor. Föreningen planerar att byta ut gamla och slitna banor, vilket beräknas kosta 800 000 kronor. Föreningen har byggt upp ett kapital för detta på drygt 200 000 kronor. Resterande del måste lånas. Sörmlands Sparbank har lämnat ett preliminärt lånelöfte men kräver en borgenär av föreningen.

Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ingår borgensåtagande gentemot Djulö Bangolfklubb på högst 600 000 kronor.

Svar på interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna i Katrineholm

Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) besvarar en interpellation från Tony Rosendahl (V) om bland annat användning av läxhjälp i de kommunala skolorna, resursbehov och i vilken omfattning eleverna använder stödet.

Motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket

Mica Vemic (SD), Per-Ola Fransson (SD), Filip Lindahl (SD) och Morten Källström (SD) har lämnat in en motion med förslag om att Katrineholms kommun ska säga upp avtalet med migrationsverket om flyktingmottagande. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om att öppna politikerhemmen

Mica Vemic (SD), Per-Ola Fransson (SD), Filip Lindahl (SD) och Morten Källström (SD) har lämnat in en motion med förslag om att Katrineholms kommun ska undersöka intresset hos samtliga kommunalt aktiva politiker i kommunen att öppna sina hem för flyktingar att bo i och att kommunen undersöker intresset hos partierna om att öppna sina partilokaler för flyktingar att bo i.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om rätten till vind i håret

Lilli Márton (MP) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att låta pensionärer med flera i Katrineholm få tillgång till cykelturer tillsammans med bland annat volontärer. Motionen som har rubriken "Rätten till vind i håret" bygger på en verksamhet som börjat i Köpenhamn och bygger på användning av anpassade el-assisterade trehjuliga lastcyklar med regnskydd och bälten.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*